Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za okres od 1.04.2020 r. do 31.05.2020 r.

Zadanie 1. Centrum Przedsiębiorczości Społecznej: 

Zadanie realizowano zgodnie z założeniami projektu. Do 30.04. pracownicy CPS kontynuowali pracę zdalną, z dyżurami w biurze OWES. Następnie CPS zaczął  funkcjonować stacjonarnie 5 dni w tygodniu w godz. 8:00-16:00. Nadal zadanie realizowane  było głównie online, telefonicznie i e-mail. Podczas spotkań indywidualnych stosowane były wymogi sanitarne. Doradcy  kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej informacji  i pomocy klientom OWES oraz przeprowadzili rekrutację na szkolenia. Odbyły się szkolenia: Moduł I (09.04.), Moduł II (08.04.), Moduł III (27.04., 28.04.), Moduł IV (02.04., 03.04.)- organizowane za pomocą aplikacji ClicMeeting. Odbyła się Komisja rekrutacyjna kwalifikująca podmioty i GI do kolejnego etapu projektu (07.05.)- przeprowadzona online. Spotkania animacyjno- konsultacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS 4 spot.– UM/UG/STAROSTWA 3, PCPR 1. Prowadzono również spotkania animacyjno-konsultacyjne online, telefonicznie i e-mailowo. Spotkania wspomagające działania i funkcjonowanie IPS w Kętrzynie i Bartoszycach oraz w biurze terenowym w Lidzbarku Warmińskim (biuro terenowe finansowane ze środków własnych WAMA-COOP). Świadczono doradztwo w całym OWES, czyli w CPS oraz IPS i ich biurze terenowym, online, e-mail i telefonicznie: doradztwo podstawowe (stale przez całą kadrę), doradztwo zawodowe 30h, psycholog pracy 17 h, doradztwo prawne 10 h,  doradztwo biznesowe 250, księgowo/kadrowe 15 h,  doradztwo ochrona danych osobowych 7 h dla grup założycielskich, ubiegających się o dotację, złożonych z osób fizycznych, PES chcących się ekonomizować i PS. Dodatkowo pracowano z PES/PS w celu ubiegania się o środki związane z przeciwdziałaniem skutkom spowodowanych pandemią COVID-19 zgodnie z  ustawą „antykryzysową”. Pracownicy  CPS byli  w stałym kontakcie z PES/PS i monitorowali ich sytuację. Realizowano również pracę w celu wypracowania planów naprawczych dla PES/PS. Kadra CPS udzielała wszelkiego wsparcia osobom zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. W efekcie wszelkich prac 5 grup: 3 istniejące PS i 2 nowo powstające PS, ukończyło ścieżkę wsparcia w wymaganym zakresie i ubiegało się o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie nowych stanowisk pracy. Przystąpiono do 2 wspólnych inicjatywy społecznych mających na celu pomoc i integrację społeczności lokalnej „Maseczka dla Ciebie” z KGW w Kromarkach (27.04.) oraz „Wietrzenie szafy” z Fundacją Sowa Nigdy Sami i Sołectwem Wiewiórki (20.05.).  W okresie rozliczeniowym na bieżąco publikowane były informacje nt. ES i działalności OWES Olsztyn, głównie na portalach społecznościowych i stronie internetowej OWES.

Zadanie 2. Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej:

Zadania realizowano zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu. Funkcjonowały 3 IPSy: IPS Olsztyn, IPS Bartoszyce z oddziałem terenowym w Lidzbarku Warmińskim oraz IPS Kętrzyn. Do 30.04. pracownicy IPS kontynuowali pracę zdalną, z dyżurami w biurach IPS /OWES. Następnie IPS zaczął  funkcjonować  stacjonarnie  5 dni w tyg. w godz. 7.30-15.30 oraz 8.00-16.00. Nadal zadanie realizowane było głównie online, telefonicznie i e-mailowo. Podczas spotkań indywidualnych stosowane były wymogi sanitarne. Animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES oraz wspomagali CPS w prowadzeniu rekrutacji na szkolenia. Przeprowadzono spotkania animacyjne- informacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS –  9 spotkań: PES/PS 7, oraz z osobami fizycznymi 2.  Prowadzono również spotkania animacyjno-informacyjne online, telefonicznie i e-mailowo. Odbyły się spotkania z kadrą CPS w terenie, wspomagające działania i funkcjonowanie IPSów. Kadra CPS jest w stałym kontakcie z pracownikami IPS i wpierała ich działania online. W danym okresie rozliczeniowym we wszystkich IPS pracę podjęło/kontynuowało 22 grupy: 2 spółdzielnie socjalne osób prawnych, 2 spółdzielnie socjalne osób fizycznych, 8 fundacji, 3 stowarzyszenia, 1 spółki non profit, 6 grup inicjatywnych. Pracownicy IPS animowali  PES/PS w celu ubiegania się o środki związane z przeciwdziałaniem skutkom spowodowanych pandemią COVID-19 zgodnie z  ustawą „antykryzysową”. Pracownicy IPS są w stałym kontakcie z PES/PS i monitorują ich sytuację. Kadra CPS na bieżąco udzielała wszelkiego wsparcia IPS w zakresie doradztwa podstawowego i konsultacji osobom zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Pracownicy IPS na bieżąco monitorowali i diagnozowali sytuację PES/PS z terenu ich działania – kontakt telefoniczny oraz bezpośredni 

Zadanie 3.  Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej:

Zadania realizowano zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu.  Do 30 kwietnia pracownicy FPS podejmowali pracę zdalną, z dyżurami w biurze OWES. Następnie FPS zaczął  funkcjonować stacjonarnie  5 dni w tyg. w godz. 8:00-16:00. Nadal zadanie realizowane było głównie online, telefonicznie i e-mailowo. Podczas spotkań indywidualnych stosowane były wymogi sanitarne. Pracownicy FPS przeprowadzili szkolenia Moduł II- organizowane za pomocą aplikacji ClicMeeting. Przeprowadzono III rundę konkursową o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Nabór dokumentów konkursowych odbywał się za pośrednictwem poczty e-mail w dniach 15.04.– 30.04. Łącznie 5 grup złożyło dokumentację konkursową: 3istniejące PS, 2 nowo powstające PS.  Dokumenty wszystkich 5 podmiotów zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym (04.05.-11.05.) i następnie przekazane do oceny merytorycznej (12.05.-20.5)ekspertom zewnętrznym. W dniu 20.05  KOW dokonała oceny merytorycznej 5 wniosków konkursowych, dopuszczonych do oceny na podstawie listy podmiotów zakwalifikowanych w ocenie formalnej. Następnie dnia 26.05. uchwała Zarządu zatwierdziła listę rankingową i kwoty przyznanych dotacji o łącznej wartości 287.881,71 zł.  Łączna liczba miejsc pracy, na których utworzenie wnioskodawcy zamierzają przeznaczyć środki z dotacji to 12. Wypłacono wsparcie finansowe PS na łączną kwotę:  54 000 zł.  Pracownicy FPS byli w stałym kontakcie z podmiotami, które otrzymały dotacje w ramach I i II Rundy konkursowej- udzielali odpowiedzi na zadawane pytania. Dodatkowo pracownicy FPS na bieżąco udzielali informacji na temat zasad przyznawania środków finansowych w ramach projektu oraz możliwości dofinansowania przedsiębiorstw społecznych w ramach dostępnych instrumentów finansowych. Prowadzone są stale rozmowy telefoniczne z przedstawicielami instytucji takich jak: PFRON, PUP, DAR SA, NIDA, TISE, BGK, PAFPIO na temat zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych wspierających zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych.  Pracownicy FPS uczestniczyli również w nadzwyczajnej sesji Rady UM w Dobrym Mieście dot. ustanowienia zabezpieczenia umowy dotacyjnej przez JST dla Spółdzielni Socjalnej Kuźnia (28.04.). Dodatkowo w ramach zadania wprowadzono nową formę wsparcia dla PS mającą na celu pomoc podmiotom będących w trudnej sytuacji w następstwie COVID-19. Na działania związane z walką/przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 łącznie przeznaczono 18 720 zł. 

Finansowanie:
Środki wspólnotowe311 370,64 zł 
Krajowe środki publiczne w ty, budżet państwa 42 750,10 zł 
Środki prywatne (wkład własny)16 621,81 zł