Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za okres od 1.01.2020 r. do 31.03.2020 r.

Zadanie 1. Centrum Przedsiębiorczości Społecznej: 

Zadanie  realizowano zgodnie z założeniami projektu. CPS funkcjonował  dni w tyg. w godz. 8:00-16:00. Doradcy kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES oraz przeprowadzali rekrutację na szkolenia. Odbyły się szkolenia: Moduł I (20.01., 17.02., 10.03.), Moduł II (22.01., 23.01., 03.02., 06.03., 09.03.), Moduł IV (20.03., 27.03., 30.03)-  organizowane za pomocą aplikacji ClicMeeting. Odbyła się Komisja rekrutacyjna kwalifikująca podmioty i grupy inicjatywne do kolejnego etapu projektu (13.03.). Odbyły się spotkania animacyjno- konsultacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS 44 spotkania– UM/UG/STAROSTWA 18, PUP/MUP/OHP 2, PCPR 4, MOPS/GOPS 17,  ŚDS 1, CIS/KIS 1, Szkoły/Placówki Edukacyjne 2. Prowadzono również spotkania animacyjno-konsultacyjne. Spotkania wspomagające działania i funkcjonowanie IPS w Kętrzynie i Bartoszycach oraz w biurze terenowym w Lidzbarku Warmińskim (biuro terenowe finansowane ze środków własnych WAMA-COOP). Świadczono doradztwo w całym OWES, czyli w CPS oraz IPS i ich biurze terenowym: doradztwo podstawowe (stale przez całą kadrę), doradztwo zawodowe 82h, psycholog pracy 57 h, doradztwo prawne 8h,  doradztwo biznesowe 256, księgowo/kadrowe 27h,  doradztwo ochrona danych osobowych 11h, doradztwo zamówienia publiczne 3h, dla grup założycielskich, ubiegających się o dotację, złożonych z osób fizycznych, PES chcących się ekonomizować i PS. Dodatkowo pracowano z PES/PS w celu ubiegania się o środki związane z przeciwdziałaniem skutkom spowodowanych pandemią COVID-19 zgodnie z  ustawą „antykryzysową”. Pracownicy CPS byli w stałym kontakcie z PES/PS i monitorowali ich sytuację. Rozpoczęto również pracę w celu wypracowania planów naprawczych dla PES/PS. Kadra CPS udzielała wszelkiego wsparcia osobom zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Przystąpiono do wspólnej inicjatywy społecznej mającej na celu aktywizację społeczności we wsi Wiewiórki 24.02. Podpisano 2 porozumienia o współpracy na rzecz es.- Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz GOPS w Pieckach. W okresie rozliczeniowym na bieżąco publikowane były informacje nt. ES i działalności OWES Olsztyn, głównie na portalach społecznościowych i stronie internetowej OWES.

Zadanie 2. Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej:

Zadania realizowano zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu. Funkcjonowały 3 IPSy: IPS Olsztyn, IPS Bartoszyce z oddziałem terenowym w Lidzbarku Warmińskim oraz IPS Kętrzyn– przez 5 dni w tygodniu w godz. 7.30-15.30 oraz 8.00-16.00. Animatorzy udzielali bieżącej informacji  i pomocy klientom OWES oraz wspomagali CPS w prowadzeniu rekrutacji na szkolenia. Przeprowadzono spotkania animacyjne- informacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS –  66 spotkań: PUP/MUP 8, KGW 1, PES/PS 25, oraz z osobami fizycznymi 32. Odbyły się spotkania z kadrą CPS w terenie, wspomagające działania i funkcjonowanie IPSów. Kadra CPS była w stałym kontakcie z pracownikami IPS. W danym okresie rozliczeniowym we wszystkich IPS pracę podjęło/kontynuowało 22 grupy: 2 spółdzielnie socjalne osób prawnych, 2 spółdzielnie socjalne osób fizycznych, 8 fundacji, 3 stowarzyszenia, 1 spółki non profit, 6 grup inicjatywnych. Pracownicy IPS animowali  PES/PS w celu ubiegania się o środki związane z przeciwdziałaniem skutkom spowodowanych pandemią COVID-19 zgodnie z  ustawą „antykryzysową”. Pracownicy IPS byli w stałym kontakcie z PES/PS i monitorowali ich sytuację. Kadra CPS na bieżąco udzielała wszelkiego wsparcia IPS w zakresie doradztwa podstawowego i konsultacji osobom zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Pracownicy IPS na bieżąco monitorowali i diagnozowali sytuację PES/PS z terenu ich działania – kontakt telefoniczny oraz bezpośredni. Zorganizowano warsztaty z zakresu przedsiębiorczości społecznej w szkołach. W 5 spotkaniach uczestniczyło 70 uczniów. Odbyły się Zespoły ds. ekonomii społecznej w powiecie mrągowskim (08.01.), w powiecie kętrzyńskim (17.01.), w powiecie bartoszyckim (27.01.), w powiecie lidzbarskim (12.02.) i w Dobrym Mieście (24.02). 

Zadanie 3.  Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej:

Zadania realizowano zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu.  FPS funkcjonował– przez 5 dni w tygodniu w godz. 8.00-16.00. Wypłacono środki dotacyjne na łączną kwotę:  158 148, 44 zł. Wypłacono wsparcie finansowe PS na łączną kwotę:  215 200 zł.  Pracownicy FPS na bieżąco weryfikowali poprawność wydatkowania środków finansowych uzyskanych przez PS w ramach dotacji i wsparcia pomostowego. Pracownicy FPS przeprowadzili 5 szkoleń w ramach Modułu II  (22.01., 23.01., 03.02., 06.03., 09.03.). Przygotowano informacje o naborze wniosków w ramach III Rundy konkursu dotacyjnego oraz jej publikacja dn. 26.03.2020 na stronie internetowej OWES (nabór od 15 do 30.04.2020). Zaktualizowano Regulamin przyznawania środków finansowych w ramach projektu OWES w Olsztynie. Pracownicy FPS byli w stałym kontakcie z podmiotami, które otrzymały dotacje w ramach I i II Rundy konkursowej- udzielali odpowiedzi na zadawane pytania. Dodatkowo pracownicy FPS na bieżąco udzielali informacji na temat zasad przyznawania środków finansowych w ramach projektu oraz możliwości dofinansowania przedsiębiorstw społecznych w ramach dostępnych instrumentów finansowych. Prowadzone są stale rozmowy telefoniczne z przedstawicielami instytucji takich jak: PFRON, PUP, DAR SA, NIDA, TISE, BGK, PAFPIO na temat zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych wspierających zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych. 

Finansowanie:
Środki wspólnotowe822 509,14 zł 
Krajowe środki publiczne w ty, budżet państwa 113 695,74 zł 
Środki prywatne (wkład własny)4 559,69 zł 

W wyniku szerzącej się pandemii COVID-19, zgodnie z poleceniem Wojewody z 25.03. 2020 r. oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2020 Poz 491) wszystkie bezpośrednie działania z grupami uczestników w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” zostały wstrzymane. Pracownicy OWES rozpoczęli pracę zdalną, z dyżurami w biurze OWES. Projekt zaczęto realizować online, telefonicznie i e-mailowo.