Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za okres od 01.12.2019 r. do 31.12.2019r.

Centrum Przedsiębiorczości Społecznej 

Zadanie  realizowano zgodnie z założeniami projektu. CPS funkcjonował 5 dni w tyg. w godz. 8:00-16:00. Doradcy kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej inf. i pomocy klientom OWES oraz przeprowadzali rekrutację na szkolenia. Odbyły się szkolenia: Moduł V szkolenia branżowe dla PS, które otrzymały dotację (18.12, 19.12, 20.12).  Spotkania animacyjno- konsultacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS 7 spotkań– UM/UG/STAROSTWA 2, PUP/MUP/OHP 2, PCPR 1, MOPS/GOPS 1, Szkoły/Placówki Edukacyjne 1. Spotkania wspomagające działania i funkcjonowanie IPS w Kętrzynie i Bartoszycach oraz w biurze terenowym w Lidzbarku Warmińskim (biuro terenowe finansowane ze środków własnych WAMA-COOP). Świadczono doradztwo w całym OWES, czyli w CPS oraz IPS i ich biurze terenowym, e-mail i telefonicznie: doradztwo podstawowe (stale przez całą kadrę), doradztwo zawodowe 10h, psycholog pracy 7 h, doradztwo biznesowe 64, księgowo/kadrowe 2h, dla grup założycielskich, ubiegających się o dotację, złożonych z osób  fizycznych, PES chcących się ekonomizować i PS (18 grup). Kadra CPS udzielała wszelkiego wsparcia os. zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Oferowana była sala szkoleniowa dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, ułatwienia w dostępie do pomieszczeń CPS. Osoby niepełnosprawne korzystały z doradztwa mobilnego pracowników OWES i doradców w miejscach dogodnych dla tej grupy beneficjentów. Dodatkowo OWES zatrudnia tłumacza języka migowego. Strona internetowa OWES spełnia standardy WCAG 2.0. W okresie rozliczeniowym na bieżąco publikowane były informacje na temat ES i działalności OWES Olsztyn, głównie na portalach społecznościowych i stronie internetowej OWES.

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej

Zadania realizowano zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu. Funkcjonowały 3 Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej: IPS Olsztyn, IPS Bartoszyce z oddziałem terenowym w Lidzbarku Warmińskim oraz IPS Kętrzyn– przez 5 dni w tyg. w godz. 7.30-15.30 oraz 8.00-16.00. Animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES oraz wspomagali CPS w prowadzeniu rekrutacji na szkolenia. Przeprowadzono spotkania animacyjne- informacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS –  21 spotkań: PUP/MUP 3, PES/PS 10, oraz z osobami fizycznymi 8. Odbyły się spotkania z kadrą CPS w terenie, wspomagające działania i funkcjonowanie IPSów. W danym okresie rozliczeniowym we wszystkich IPS pracę podjęło/kontynuowało 18 grup: 2 spółdzielnie socjalne osób prawnych, 4 spółdzielnie socjalne osób fizycznych, 8 fundacji, 3 stowarzyszenia, 1 spółka non profit. Kadra CPS na bieżąco udzielała wszelkiego wsparcia IPS w zakresie doradztwa podstawowego i konsultacji osobom zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Pracownicy IPS na bieżąco monitorują i diagnozują sytuację PES/PS z terenu ich działania – kontakt telefoniczny oraz bezpośredni. Osoby niepełnosprawne korzystały z doradztwa mobilnego pracowników IPS w miejscach dogodnych dla tej grupy beneficjentów.  

Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej 

Zadania realizowano zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu.  FPS funkcjonował– przez 5 dni w tyg. w godz. 8.00-16.00. Została przeprowadzona II runda konkursowa o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej dla spółdzielni socjalnych osób prawnych. Nabór dokumentów konkursowych odbywał się w dniach 17.11.– 04.12.  Dokumenty konkursowe złożyły dwie spółdzielnie socjalne osób prawnych. Dokumenty spółdzielni zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym (04.12.-09.12.) i następnie przekazane do oceny merytorycznej (10.12.-09.12.)ekspertom zewnętrznym. W dniu 18.12. KOW dokonała oceny merytorycznej 2 wniosków konkursowych, dopuszczonych do oceny na podstawie listy podmiotów zakwalifikowanych w ocenie formalnej. Następnie dnia 20.12. Zarząd uchwałą zatwierdził listę rankingową i kwoty przyznanych dotacji o łącznej wartości 175.473 ,56 zł i 23.12 ogłoszono wyniki konkursu. Dodatkowo wypłacono II transze dotacyjne o łącznej wartości 14.392,16  PLN oraz podstawowe wsparcie pomostowe o łącznej wartości – 127 500 PLN. Pracownicy FPS na bieżąco kontrolowali rozliczenie transz dotacyjnych u PS, które otrzymały dotacje. Dodatkowo pracownicy FPS na bieżąco udzielali informacji na temat zasad przyznawania środków finansowych w ramach projektu oraz możliwości dofinansowania przedsiębiorstw społecznych w ramach dostępnych instrumentów finansowych. Prowadzone są stale rozmowy telefoniczne z przedstawicielami instytucji takich jak: PFRON, PUP, DAR SA, NIDA, TISE, BGK, PAFPIO na temat zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych wspierających zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych. 

Finansowanie:
Środki wspólnotowe262 220,82 PLN
Środki krajowe środki publiczne w tym budżet państwa36 246, 88 PLN
Środki  prywatne (wkład własny)8 557, 80 PLN