Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021

Zadanie 1 Centrum Przedsiębiorczości Społecznej

Zad. realiz. zgodnie z zał. projektu. CPS zaczął  funk.  5 dni w tyg. w godz. 8:00-16:00. Nadal zad. realiz. jest głównie online, tel. i e-mail. Podczas spotkań indywidualnych stosowane są wymogi sanitarne. Dor. kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej inf. i pomocy klientom OWES, prowadzili rekrutację do projektu i na szk. oraz nadzorowali ich realizację i zakończenie: Moduł I (15.03.), Moduł II (25.03.). Pracownicy Fundacji MauryMedia uczestniczyli w szk. Modułu V.  Do projektu zakwalifikowano nowe 3 GI. .Prowadzono intensywne spot. Z GI które ubiegają się o dofinansowanie – wyjaśnianie i pomoc przy wypełnianiu dokumentacji, wsparcie przy bieżących problemach, prace nad statutem itd.  Odbyła się Komisja kwalifikująca podmioty i GI do II etapu projektu (09.03.).Spotk. animacyjno- konsultacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania w PES/PS 18 spot.–  UG/UM/ STAROSTWA 6, MOPS/GOPS 11, Placówki Edukacyjne 1. Prowadzono również spotk. animacyjno-konsultacyjne online, telefonicznie i e-mailowo. Spotk. wspomagające działania i funkcjonowanie IPS w Kętrzynie i Bartoszycach oraz w biurze terenowym w Lidzbarku Warmińskim (biuro terenowe finansowane ze środków własnych WAMA-COOP). Świadczono dor. w całym OWES, czyli w CPS oraz IPS i ich biurze terenowym,  bezpośrednio u UP, online, e-mail i telefonicznie: dor. podstawowe (stale przez całą kadrę), dor zawodowe 21 h, psycholog pracy 30 h,  dor. prawne 4h, księgowo/kadrowe 7  h, dor. biznesowe/mentoring  255, dor. ochrony danych osobowych 19 h, dla gr. założycielskich, ubiegających się o dotację, złożonych z os. fiz., PES chcących się ekonomizować i PS. Dod. pracowano z PES/PS w celu ubiegania się o środki związane z przeciwdziałaniem skutkom spowodowanych pandemią COVID-19 zgodnie z  ustawą „antykryzysową”. Prac. CPS są w stałym kontakcie z PES/PS i monitorują ich sytuację. Real. również pracę w celu wypracowania planów naprawczych dla PES/PS. Kadra CPS udzielała wszelkiego wsparcia os. zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Trenerzy oraz doradcy zostali uwrażliwieni na posługiwanie się językiem i przykładami równościowymi oraz nie posługiwanie się stereotypami. Tren. wskazano, aby podkreślali aspekt równości kobiet i mężczyzn. Również kadra CPS zwraca uwagę na posługiwanie się językiem wolnym od stereotypów, z uwzględnieniem zasad równościowych. Podjęte zostały również działania na rzecz równości szans i dostępności do projektu dla osób z niepełnosprawnością. Oferowana była sala szkoleniowa dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, ułatwienia w dostępie do pomieszczeń CPS. Wpis do KRS otrzymała Fundacja SPINE (27.01.). Wsparcie w projekcie zakończyli: Sp. zoo non profit ASCOLTA (01.02.); Fundacja BE CREATIVE (01.03.). Nadal trwały prace nad uaktualnieniem nisz rynkowych subregionu olsztyńskiego. Przeprowadzono spotkanie sieciujące on-line w ramach klaster ES pn. „Porozmawiajmy o tarczy antykryzysowej” (04.03.), Zespół ds. ES subregionu olsztyńskiego (03.02.). Kadra CPS jest uwrażliwiana na zachowanie równości szans i dostępności osób niepełnospr. do projektu. Osoby niepełnosprawne miały możliwość korzystania z doradztwa mobilnego pracowników OWES i doradców w miejscach dogodnych dla tej grupy beneficjentów. Dod. OWES zatrudnia tłumacza języka migowego. Wszelkie dział. prow. w ramach zadania są realiz. w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju mi.in. poprzez oszczędne gospodar. materiałami biurowymi i szkoleniowymi, eko. materiały wielokrotnego użytku, dwustronny druk, segregację odpadów, energo. urządzenia, oszczędność energii i wody. Str. Inter. OWES spełnia standardy WCAG 2.0. W okresie rozliczeniowym na bież. publ. były inf. nt. ES i działalności OWES Olsztyn, głównie na portalach społecznościowych i str. intern. OWES.

Zadanie 2 Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej

Zadania realizowano zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu. Funkcjonowały 3 IPSy: IPS Olsztyn, IPS Bartoszyce z oddziałem terenowym w Lidzbarku Warmińskim oraz IPS Kętrzyn. IPS funkcjonował   5 dni w tyg. w godz. 7.30-15.30 oraz 8.00-16.00. Nadal zad. realiz. jest głównie online, telefonicznie i e-mailowo. Podczas spotkań indywidualnych stosowane są wymogi sanitarne. Animatorzy udzielali bieżącej inf. i pomocy klientom OWES oraz wspomagali CPS w prowadzeniu rekrutacji do projektu i na szkolenia. Przeprowadzono spotkania animacyjne- informacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS –  46 spotkań: PES/PS 24  z osobami fizycznymi 21, KGW 1.  Prowadzono również spotk. animacyjno-informacyjne online, telefonicznie i e-mailowo. Odbyły się spotkania z kadrą CPS w terenie, wspomagające działania i funkcjonowanie IPSów. Kadra CPS jest w stałym kontakcie z pracownikami IPS i wpiera ich działania online. W danym okresie rozliczeniowym we wszystkich IPS pracę dot. wsparcia dotacyjnego podjęło/kontynuowało 27 grup: 3 spółdzielnie socjalne osób prawnych, 3 spółdzielnie socjalne osób fizycznych, 10 fundacji, 3 stowarzyszenia, 2 spółki non profit, 6 grup inicjatywnych. Pracownicy IPS animowali  PES/PS w celu ubiegania się o środki związane z przeciwdziałaniem skutkom spowodowanych pandemią COVID-19 zgodnie z  ustawą „antykryzysową”. Pracownicy IPS są w stałym kontakcie z PES/PS i monitorują ich sytuację. Kadra CPS na bieżąco udzielała wszelkiego wsparcia IPS w zakresie doradztwa podstawowego i konsultacji osobom zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Pracownicy IPS na bieżąco monitorują i diagnozują sytuację PES/PS z terenu ich działania – kontakt telefoniczny oraz bezpośredni. Dodatkowo odbył się Zespoły ds. Ekonomii Społecznej subregionu olsztyńskiego (03.02.)- przeprowadzone on-line. Kadra IPS zwraca uwagę na posługiwanie się językiem wolnym od stereotypów, z uwzględnieniem zasad równościowych oraz jest uwrażliwiana na zachowanie równości szans i dostępności osób niepełnosprawnych do projektu. Osoby niepełnosprawne korzystały z doradztwa mobilnego pracowników IPS w miejscach dogodnych dla tej grupy beneficjentów oraz z konsultacji online.  Wszelkie działania prowadzone w ramach zadania są realizowane w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju mi.in. poprzez oszczędne gospodarowanie materiałami biurowymi i szkoleniowymi, ekologiczne materiały wielokrotnego użytku, dwustronny druk, segregację odpadów, energooszczędne urządzenia, oszczędność energii i wody W okresie rozliczeniowym na bieżąco publikowane były inf. nt. ES i działalności OWES Olsztyn, głównie na portalach społecznościowych i str. intern.

Zadanie 3 Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej

Zad. Realiz. zgodnie z założ. i harm. projektu.  FPS funk.  5 dni w tyg. w godz. 8:00-16:00. Nadal zad. realiz. jest głównie online, tel. i e-mailowo. Podczas spotk. indywidualnych stosowane są wymogi sanitarne. Podpisana została umowa o udzielenie dotacji: Fundacja SPINE (10.02.)  24 000 zł. Podpisane zostały  umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego:  Spółdzielnia Socjalna Tradycja (09.02.) 60 000 zł; Fundacja SPINE (03.03.)  12 000 zł. Podpisano umowy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego: Stowarzyszenie Sympatyków Filatelii Maltańskiej (22.01.) 12 000 zł; Fundacja MazuryMedia (16.03.) 8 000 zł. Wypłacono wsparcie dotacyjne:  Spółdzielnia Socjalna Tradycja (28.01.) II transza 24 000 zł; Spółdzielnia Socjalna ECO-CANDLES (02.03.) II transza 19 200 zł; Fundacja Zaczarowany Ogród (17.03.) II transza 7 897, 91 zł; Fundacja Wesoła Góra (22.03.) II transza 4 800 zł; Fundacja SPINE (15.02.) 19 200 zł. Wypłacono podstawowe wsparcie pomostowe: Fundacja Wesoła Góra(07.01.) I transza 2 000 zł, (15.02.) II transza 4 000 zł; Spółdzielnia Socjalna Tradycja (15.02.) I transza 10 000 zł,  (05.03.) II transza 20 000 zł; Fundacja SPINE (05.03.) I transza 2 000 zł. Wypłacono przedłużone wsparcie pomostowe: Stowarzyszenie Sympatyków Filatelii Maltańskiej (28.01.) I transza 6 000 zł; Fundacja MazuryMedia (22.03.) I transza 4 000 zł.  Pracownicy FPS byli w stałym kont. z podmiotami, które otrzymały dotacje w ramach I, II, III i IV Rundy konkursowej- realizowali kontrole, udzielali odpowiedzi na zadawane pytania. Zrealizowane kontrole (z powodu pandemii w formie zdalnej – weryfikacja zdjęć odpowiednio oznakowanych przedmiotów zakupu): Spółdzielnia Socjalna Eko-Candles, Fundacja Zaczarowany Ogród, Spółdzielnia Socjalna Tradycja, Fundacja Mazury media, Just Wood S. z o.o. (non profit), Fundacja Wesoła Góra. Dodatkowo pracownicy FPS na bieżąco udzielali informacji na temat zasad przyznawania środków finansowych w ramach projektu oraz możliwości dofinansowania PS w ramach dostępnych instrumentów finansowych. Prowadzone są stale rozmowy telefoniczne z przedstawicielami instytucji takich jak: PFRON, PUP, DAR SA, NIDA, TISE, BGK, PAFPIO na temat zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych wspierających zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych. W ramach wsparcia wykonano „covidowego” dezynfekcję pomieszczeń MOPS w Mrągowie od 08.01.2020- Fundacja Inicjatyw Lokalnych „Integra” – 6 400, 00 zł.

 Kadra FPS zwraca uwagę na posługiwanie się językiem wolnym od stereotypów, z uwzględnieniem zasad równościowych. Dodatkowo kadra FPS jest uwrażliwiana na zachowanie równości szans i dostępności osób niepełnosprawnych do projektu. Wszelkie działania prowadzone w ramach zadania są realizowane w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju mi.in. poprzez oszczędne gospodarowanie materiałami biurowymi i szkoleniowymi, ekologiczne materiały wielokrotnego użytku, dwustronny druk, segregację odpadów, energooszczędne urządzenia, oszczędność energii i wody.

Finansowanie:
Środki wspólnotowe476 152,50
Krajowe środki publiczne w ty, budżet państwa65 374,08
Środki prywatne (wkład własny)7 299,70