SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE ZA OKRES 01.12.2022 DO 31.12.2022

ZADANIE 1 – CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Zadanie realizowane zgodnie z założeniami projektu. CPS funkcjonował 5 dni w tyg. w godz. 8:00-16:00. W okresie sprawozdawczym wszyscy pracownicy OWES pracowali stacjonarnie, w biurach Ośrodka oraz w Inkubatorach.

Kadra CPS udzielała wszelkiego wsparcia os. zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Trenerzy oraz doradcy zostali uwrażliwieni na posługiwanie się językiem i przykładami równościowymi oraz nie posługiwanie się stereotypami. Tren. wskazano, aby podkreślali aspekt równości kobiet i mężczyzn. Zwraca się uwagę na posługiwanie językiem wolnym od stereotypów, z uwzględnieniem zasad równościowych. Podjęte zostały również działania na rzecz równości szans i dostępności do projektu dla osób z niepełnosprawnością. Oferowana była sala szkoleniowa dostosowana
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, ułatwienia w dostępie do pomieszczeń CPS. Kadra CPS jest uwrażliwiona na zachowanie równości szans i dostępności osób z niepełnosprawnością do proj. Osoby z niepełnoprawnością miały możliwość korzystania z doradztwa mobilnego prac. OWES i doradców
w miejscach dogodnych dla tej grupy benef. Wszelkie dział. prow. w ramach zadania są realiz. w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju mi.in. poprzez oszczędne gospodar. materiałami biurowymi i szkoleniowymi, eko. materiały wielokrotnego użytku, dwustronny druk, segregację odpadów, ener. urządzenia, oszcz. energii i wody. Str. Inter. OWES spełnia standardy WCAG 2.0. W okresie rozliczeniowym na bież. publ. były inf. nt. ES i działalności OWES Olsztyn, głównie na portalach społecznościowych i str. intern.

1.DZIAŁANIA ANIMACYJNO-KONSULTACYJNE:

Dor. kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej inf. i pomocy klientom OWES, prowadzili rekrutację do projektu. Prowadzono intensywne spot. z GI, które zdecydowały się utworzyć PS lub PES bez działalności gospodarczej – wyjaśnianie i pomoc przy wypełnianiu dokumentacji, wsparcie przy bieżących problemach, prace nad statutem itd. Spotk. animacyjno- konsultacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS 5 spot.: PES/PS 1, os. fiz./GI 3, KIS 1. Prowadzono również spotk. animacyjno-konsultacyjne online, telefonicznie i e-mailowo. 

2.REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

Stale prowadzona była rekrutacja do projektu osób zainteresowanych utworzenie PS i PES, prowadzono również rekrutację osób, na stanowiska pracy, które zostały utworzone w PES przy wsparciu OWES.

3.ROZWÓJ SIECI WSPÓŁPRACY

Intensywnie aktywizowano środowiska do wspólnej realizacji przedsięwzięć na rzecz ES; odbyły się spotkania dot. tworzenia miejsc pracy w usług zleconych JST, spółdzielni osób prawnych. 

4.USŁUGI DORADCZE PODSTAWOWE

Doradca kluczowy – informacje z zakresu funkcjonowania w sektorze ES, diagnozowanie potrzeb w kontekście profilu działalności, wypracowywanie modelu wsparcia, prowadzenie indywidualnych spotkań z GI, pomoc w przygotowywaniu dokumentacji rejestrowej
i rejestracji w KRS. Wypracowano i złożono w KRS dokumenty dot. rejestracji 2 GI. Zarejstrowano Fundacja „AZYL” 05.12 oraz Stowarzyszenie „BRACTWO RYCERSKIE KONWENT ŚWIĘTEGO PIOTRA” 16.12.

5 .USŁUGI DORADCZE PSYCHOSPOŁECZNE

Doradztwo zawodowe i doradztwo psychologiczne/psychospołeczne (mediator) były w okresie sprawozdawczym dostępne jednak nikt z nich nie korzystał w okresie sprawozdawczym; 

6.SZKOLENIA

Szkolenie branżowe – MODUŁ V „Archiwizacja materiału filmowego”. Szkolenie odbyło się dla 2 osób z Fundacji Mazury Media

7.USŁUGI DORADCZE BIZNESOWE

Dopracowanie koncepcji biznesowych przygotowanie danych i pomoc w opracowaniu biznesplanu i ofert.

8.USŁUGI DORADCZE SPECJALISTYCZNE

doradztwo prawne 1h; 

9.USŁUGI DORADCZE MENTORING

Indywidualna opieka mentorska PS, regularne monitorowanie sytuacji w PS, wsparcie
w sytuacjach kryzysowych, restrukturyzacja, wsparcie w bieżącym działaniu, doradztwo
i uzupełnianie wiedzy biznesowej kadry PS 75 h

10.WYDARZENIA REGIONALNE NA RZECZ ES – KONFERENCJE

Zadanie nie było realizowane w okresie sprawozdawczym.

11.WSPÓŁPRACA Z NAUKĄ I BIZNESEM

Wymiana doświadczeń w ramach współpracy: z uczelniami wyższymi (Wydział Ekonomii UWM w Olsztynie oraz Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Gdańsku); inicjowanie współpracy PS
i biznesu w obszarze CSR. 

12.ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG

Dokonywano wymiany doświadczeń OWES. Ośrodek dysponuje wykwalifikowaną kadrą oraz posiada akredytację AKSES przyznaną przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

13. AKTUALIZACJA NISZ RYNKOWYCH

Zadanie nie było realizowane w okresie sprawozdawczym

1.DZIAŁANIA ANIMACYJNO-KONSULTACYJNE:

Doradcy kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej inf. i pomocy klientom OWES, prowadzili rekrutację do projektu. Prowadzono intensywne spot. z GI, które zdecydowały się utworzyć PS lub PES bez działalności gospodarczej – wyjaśnianie i pomoc przy wypełnianiu dokumentacji, wsparcie przy bieżących problemach, prace nad statutem itd. Spotk. animacyjno- konsultacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS 10 spot.:, Szkoły/placówki ed. 3, PES/PS 3, os. fiz./GI 3, inne 1. Prowadzono również spotk. animacyjno-konsultacyjne online, telefonicznie i e-mailowo. 

2. REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

Stale prowadzona była rekrutacja do projektu osób zainteresowanych utworzenie PS i PES, prowadzono również rekrutację osób, na stanowiska pracy, które zostały utworzone w PES przy wsparciu OWES.

3.ROZWÓJ SIECI WSPÓŁPRACY

Intensywnie aktywizowano środowiska do wspólnej realizacji przedsięwzięć na rzecz ES; odbyły się spotkania dot. tworzenia miejsc pracy w usług zleconych JST, spółdzielni osób prawnych. Odbyły się dwa spotkania online (25 i 28.11) dot. Ustawy o ekonomii społecznej, w których wzięło łącznie 10 przedstawiciecie PS i PES.

4.USŁUGI DORADCZE PODSTAWOWE

Doradca kluczowy – informacje z zakresu funkcjonowania w sektorze ES, diagnozowanie potrzeb w kontekście profilu działalności, wypracowywanie modelu wsparcia, prowadzenie indywidualnych spotkań z GI, pomoc w przygotowywaniu dokumentacji rejestrowej i rejestracji w KRS. Wypracowano i złożono w KRS dokumenty dot. rejestracji 2 GI. Zarejstrowano Stowarzyszenie „Waplewskie Morsy” 06.10 oraz Fundacja „Warneland” 17.10.

5 .USŁUGI DORADCZE PSYCHOSPOŁECZNE

Doradztwo zawodowe 1 h; doradztwo psychologiczne/psychospołeczne (mediator) 1h; 

6.SZKOLENIA

Moduł V – Fundacja „Zaczarowany Ogród”: Zabawy muzyczne z wykorzystaniem elementów Carla Orffa, Asertywność w pracy nauczyciela i opiekuna, Dziecko wysoko wrażliwe w procesie adaptacji, Jak radzić sobie z „trudnym” zachowaniem dziecka w oparciu o pozytywną dyscyplinę, Wczesne objawy spektrum autyzmu, Gry i zabawy z wykorzystaniem kart animacyjnych – dostęp do platformy online. Forma szkolenia oraz tematyka została wybrana przez podmiot, dla którego dostęp do platformy online jest najdogodniejszą formą odbywania szkoleń, z racji prowadzenia punktu przedszkolnego oraz koniecznośc zaangażowania w pracę całej kadry.

7.USŁUGI DORADCZE BIZNESOWE

Dopracowanie koncepcji biznesowych przygotowanie danych i pomoc w opracowaniu biznesplanu i ofert.

8.USŁUGI DORADCZE SPECJALISTYCZNE

doradztwo prawne 7h; marketingowe 2,5 h;

9.USŁUGI DORADCZE MENTORING

Indywidualna opieka mentorska PS, regularne monitorowanie sytuacji w PS, wsparcie
w sytuacjach kryzysowych, restrukturyzacja, wsparcie w bieżącym działaniu, doradztwo
i uzupełnianie wiedzy biznesowej kadry PS 160 h

10.WYDARZENIA REGIONALNE NA RZECZ ES – KONFERENCJE

Zadanie nie było realizowane w okresie sprawozdawczym.

11.WSPÓŁPRACA Z NAUKĄ I BIZNESEM

Wymiana doświadczeń w ramach współpracy: z uczelniami wyższymi (Wydział Ekonomii UWM w Olsztynie oraz Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Gdańsku); inicjowanie współpracy PS i biznesu w obszarze CSR. 29 września odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół prowadzonych przez Miasto Olsztyn dotyczące promowania postaw przedsiębiorczych i obywatelskich wśród młodzieży. W dniu 18 listopada br. odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia WAMA-COOP z kierownictwem Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego. Spotkanie wynikało z zapisu § 5 Porozumienia  o Współpracy zawartego w 2018 roku pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim, a naszym Stowarzyszeniem – jako forma dorocznej ewaluacji postępów we wdrażaniu idei porozumienia które zawierało się w zapisie o podnoszeniu poziomu wiedzy o ekonomii społecznej w środowisku akademickim, a także wzmocnienie działań na rzecz tworzenia warunków rozwoju ekonomii społecznej w regionie. 

12.ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG

Dokonywano wymiany doświadczeń OWES poprzez m. in.: 6-7 października braliśmy udział w spotkaniu sieciującym OWES w Olsztynie, 13-14 października w spotkaniu Regionalnej Platformy Współpracy na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej. Ponadto 17 listopada odbyło się spotkanie z przedstawicielem Wydziału Polityki Społecznej  Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, dotyczące ustawy o ekonomii społecznej. Ponadto Ośrodek dysponuje wykwalifikowaną kadrą oraz posiada akredytację AKSES przyznaną przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

13 .AKTUALIZACJA NISZ RYNKOWYCH

Zadanie nie było realizowane w okresie sprawozdawczym

ZADANIE 2 – INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Zadania realizowano zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu. Funkcjonowały
3 IPSy: IPS Olsztyn, IPS Bartoszyce z oddziałem terenowym w Lidzbarku Warmińskim oraz IPS Kętrzyn. IPS funkcjonował 5 dni w tygodniu w godz. 7.30-15.30 oraz 8.00-16.00. Animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES oraz wspomagali CPS
w prowadzeniu rekrutacji do projektu i na szkolenia. Kadra IPS zwraca uwagę na posługiwanie się językiem wolnym od stereotypów, z uwzględnieniem zasad równościowych oraz jest uwrażliwiana na zachowanie równości szans i dostępności osób niepełnosprawnych
do projektu. Osoby niepełnosprawne korzystały z doradztwa mobilnego pracowników IPS
w miejscach dogodnych dla tej grupy beneficjentów oraz z konsultacji online. Wszelkie działania prowadzone w ramach zadania są realizowane w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju mi.in. poprzez oszczędne gospodarowanie materiałami biurowymi i szkoleniowymi, ekologiczne materiały wielokrotnego użytku, dwustronny druk, segregację odpadów, energooszczędne urządzenia, oszczędność energii i wody W okresie rozliczeniowym na bieżąco publikowane były informacje nt. ES i działalności OWES Olsztyn, głównie na portalach społecznościowych i stronie internetowej. 

1.DZIAŁANIA ANIMACYJNO-KONSULTACYJNE

Przeprowadzono spotkania animacyjne- informacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS –  20 spotkań: 3 z UG/UM/SP, 5 z PUP/MUP, 4 z MOPS/GOPS,
1 z KIS/CIS/CUS, 5 z PES/PS, 1 z WTZ/ZAZ/CAZ/ŚDS, 1 z GI/osobami fizycznymi. Prowadzono również spotkania animacyjno-informacyjne online, telefonicznie i e-mailowo. Odbyły się spotkania z kadrą CPS w terenie, wspomagające działania i funkcjonowanie IPSów. Kadra CPS jest w stałym kontakcie z pracownikami IPS i wpiera ich działania. Odbyły się warsztaty z zakresu przedsiębiorczości społecznej: LOŻA w Kętrzynie (02.12); Urząd Pracy w Ornecie (02.12.) i Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim (12.12); 

2.ANIMACJA ŚRODOWISK LOKALNYCH

Wsparcie w opracowaniu/aktualizacji planów rozwoju ES, przedsiębiorczości i integracji społecznej; spotkania z realizatorami projektów z osi 11 RPO w kontekście zachęcania ich uczestników do podejmowania aktywności w ES; kształtowanie świadomości nt. wyzwań przedsiębiorczości społecznej. Odbyły się spotkania 6 Zespołów ds. Ekonomii Społecznej: w Dobrym Mieście (06.12.), powiatu mrągowskiego (07.12.), powiatu bartoszyckiego (09.12.), powiatu lidzbarskiego (13.12.), powiatu kętrzyńskiego (14.12.) i powiatu olsztyńskiego (16.12.).

3.WSPIERANIE GRUP INICJATYWNYCH

W danym okresie rozliczeniowym we wszystkich IPS pracę dot. wsparcia dotacyjnego podjęły/kontynuowało 10 grup: 5 spółdzielni socjalnych, 4 fundacje, 1 stowarzyszenie. Pracownicy IPS są w stałym kontakcie z PES/PS i monitorują ich sytuację. Kadra CPS na bieżąco udzielała wszelkiego wsparcia IPS w zakresie doradztwa podstawowego i konsultacji osobom zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Pracownicy IPS na bieżąco monitorują i diagnozują sytuację PES/PS z terenu ich działania – kontakt telefoniczny oraz bezpośredni.

4.WSPARCIE INFRASTRUKTURALNE

Udostępniano sprzęty i pomieszczenia dla tworzonych PS; w pomieszczeniach IPS-ów odbywały spotkania grup założycielskich oraz spotykania młodzieży w ramach opracowywania inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości lub wolontariatu.

5.WYDARZENIA LOKALNE NA RZECZ ES
Zadanie nie było realizowane w okresie sprawozdawczym.

ZADANIE 3 – FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Zad. realiz. zgodnie z założ. i harm. projektu.  FPS funk.  5 dni w tyg. w godz. 8:00-16:00. Pracownicy FPS byli w stałym kont. z podmiotami, które otrzymały dotacje w ramach I-VII Rundy konkursowej. Na bieżąco udzielali informacji na temat zasad przyznawania środków finansowych w ramach projektu oraz możliwości dofinansowania PS w ramach dostępnych instrumentów finansowych.

1.DZIAŁANIA DORADCZE nt. źródeł i możliwości pozyskania dotacji i wsparcia pomostowego

Pracownicy FPS na bieżąco udzielali informacji na temat zasad przyznawania środków finansowych w ramach projektu oraz możliwości dofinansowania PS w ramach dostępnych instrumentów finansowych. Kadra FPS zwracała uwagę na posługiwanie się językiem wolnym od stereotypów, z uwzględnieniem zasad równościowych. Dodatkowo kadra FPS jest uwrażliwiana na zachowanie równości szans i dostępności osób niepełnosprawnych do projektu. Wszelkie działania prowadzone w ramach zadania są realizowane w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju mi.in. poprzez oszczędne gospodarowanie materiałami biurowymi i szkoleniowymi, ekologiczne materiały wielokrotnego użytku, dwustronny druk, segregację odpadów, energooszczędne urządzenia, oszczędność energii i wody.

2.WSPÓŁPRACA Z FUNDUSZEM ZWROTNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Prowadzone są stale rozmowy telefoniczne z przedstawicielami instytucji takich jak: PFRON, PUP, DAR SA, NIDA, TISE, BGK, PAFPIO na temat zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych wspierających zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych.

3.KONKURSY, PRZYJMOWANIE I OCENA WNIOSKÓW DOTACYJNYCH

Nie było realizowane w danym okresie sprawozdawczym

4.PRZYJMOWANIE I OCENA WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE
W bieżącym okresie sprawozdawczym przyjęto i oceniono pozytywnie trzy wnioski
o przedłużone wsparcie pomostowe: FPS/PWP/03/RK07/2022 z dn. 28.11 – Spółdzielnia Socjalna „Negocjator”, FPS/PWP/04/RK07/2022 z dn. 01.12 – Stowarzyszenie „My Happiness” oraz FPS/PWP/02/RK06/2022 z dn. 09.12 Fundacja „Manufaktura Papis”. 

5.MONITORING POWSTAŁYCH MIEJSC
Podmioty będące w okresie trwałości – na bieżąco, na podstawie dokumentacji ZUS (DRA, RCA, RSA) miejsca pracy oraz dodatkowo podczas wizyt monitorujących:

07.12 – monitoring podmiotu Fundacja „Zdecydowanie My”, 19.12. monitoring podmiotu Spółdzielnia Socjalna „Po Sąsiedzku”, 30.12 monitoring realizacji inwestycji Spółdzielnia Socjalna „Opoka”.

6. COVID-19

Zadanie nie było realizowane w okresie sprawozdawczym.

Finansowanie:
Środki wspólnotowe107 075,83
Krajowe środki publiczne w ty, budżet państwa14 701,14
Środki prywatne (wkład własny)2 923,03

SUMA: 124 700,00