SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE ZA OKRES 01.11.2023 DO 28.02.2023

ZADANIE 1 – CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Zad. realiz. zgodnie z zał. projektu. CPS funk. 5 dni w tyg. w godz. 8:00-16:00. W okr. sprawozd. wszyscy pracownicy OWES pracowali stacjonarnie, w biurach Ośrodka oraz w Inkubatorach.

Kadra CPS udzielała wszelkiego wsparcia os. zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Trenerzy oraz doradcy zostali uwrażliwieni na posługiwanie się językiem i przykładami równościowymi oraz nie posługiwanie się stereotypami. Tren. wskazano, aby podkreślali aspekt równości kobiet i mężczyzn. Zwraca się uwagę na posługiwanie językiem wolnym od stereotypów, z uwzględnieniem zasad równościowych. Podjęte zostały również działania na rzecz równości szans i dostępności do projektu dla osób z niepełnosprawnością. Oferowana była sala szkoleniowa dostosowana
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, ułatwienia w dostępie do pomieszczeń CPS. Kadra CPS jest uwrażliwiona na zach. równości szans i dostępności osób z niepełnosprawnościami do projektu. Osoby z niepełnosprawnością miały możliwość korzystania z doradztwa mobilnego prac. OWES i doradców
w miejscach dogodnych dla tej grupy benef. Wszelkie dział. prow. w ramach zadania są realiz. w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju mi.in. poprzez oszczędne gospodar. materiałami biurowymi i szkoleniowymi, eko. materiały wielokrotnego użytku, dwustronny druk, segregację odpadów, ener. urządzenia, oszcz. energii i wody. Str. Inter. OWES spełnia standardy WCAG 2.0. W okresie rozliczeniowym na bież. publ. były inf. nt. ES i działalności OWES Olsztyn, głównie na portalach społecznościowych i str. intern.

1.DZIAŁANIA ANIMACYJNO-KONSULTACYJNE:

Dor. kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej inf. i pomocy klientom OWES, prowadzili rekrutację do projektu. Prowadzono intensywne spot. z GI, które zdecydowały się utworzyć PS lub PES bez działalności gospodarczej – wyjaśnianie i pomoc przy wypełnianiu dokumentacji, wsparcie przy bieżących problemach, prace nad statutem itd. Spotk. animacyjno- konsultacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS 15 spot.: PES/PS 4, os. fiz./GI 7, Starostwo 1,  KIS/CIS 1, LGD 1, KGW 1. Prowadzono również spotk. animacyjno-konsultacyjne online, telefonicznie i e-mailowo. 

2.REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

Stale prowadzona była rekrutacja do projektu osób zainteresowanych utworzenie PS i PES, prowadzono również rekrutację osób, na stanowiska pracy, które zostały utworzone w PES przy wsparciu OWES.

3.ROZWÓJ SIECI WSPÓŁPRACY

Intensywnie aktywizowano środowiska do wspólnej realizacji przedsięwzięć na rzecz ES; odbyły się spotkania dot. tworzenia miejsc pracy w usług zleconych JST, spółdzielni osób prawnych. 

4.USŁUGI DORADCZE PODSTAWOWE

Doradca kluczowy – informacje z zakresu funkcjonowania w sektorze ES, diagnozowanie potrzeb w kontekście profilu działalności, wypracowywanie modelu wsparcia, prowadzenie indywidualnych spotkań z GI, pomoc w przygotowywaniu dokumentacji rejestrowej
i rejestracji w KRS. Wypracowano i złożono w KRS dokumenty dot. Zarejestrowania odpłatnej działalności statutowej 1 podmiotu: SEN STOWARZYSZENIE EDUKACJI NIEFORMALNEJ.

5 .USŁUGI DORADCZE PSYCHOSPOŁECZNE

Doradztwo zawodowe 1h i doradztwo psychologiczne/psychospołeczne (mediator) 1h; 

6.SZKOLENIA

Szkolenie branżowe – Nie były realizowane w danym okresie sprawozdawczym.

7.USŁUGI DORADCZE BIZNESOWE

Dopracowanie koncepcji biznesowych przygotowanie danych i pomoc w opracowaniu biznesplanu i ofert.

8.USŁUGI DORADCZE SPECJALISTYCZNE

doradztwo prawne 8h; doradztwo księgowo-kadrowe 6h; ochrona danych osobowych 3,5h;

9.USŁUGI DORADCZE MENTORING

Indywidualna opieka mentorska PS, regularne monitorowanie sytuacji w PS, wsparcie
w sytuacjach kryzysowych, restrukturyzacja, wsparcie w bieżącym działaniu, doradztwo
i uzupełnianie wiedzy biznesowej kadry PS 105 h

10.WYDARZENIA REGIONALNE NA RZECZ ES – KONFERENCJE

Zadanie nie było realizowane w okresie sprawozdawczym.

11.WSPÓŁPRACA Z NAUKĄ I BIZNESEM

Wymiana doświadczeń w ramach współpracy: z uczelniami wyższymi (Wydział Ekonomii UWM w Olsztynie oraz Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Gdańsku); inicjowanie współpracy PS
i biznesu w obszarze CSR. 

12.ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG

Dokonywano wymiany doświadczeń OWES. Ośrodek dysponuje wykwalifikowaną kadrą oraz posiada akredytację AKSES przyznaną przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

13. AKTUALIZACJA NISZ RYNKOWYCH

Zadanie nie było realizowane w okresie sprawozdawczym

ZADANIE 2 – INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Zadania realizowano zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu. Funkcjonowały
3 IPSy: IPS Olsztyn, IPS Bartoszyce z oddziałem terenowym w Lidzbarku Warmińskim oraz IPS Kętrzyn. IPS funkcjonował 5 dni w tygodniu w godz. 7.30-15.30 oraz 8.00-16.00. Animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES oraz wspomagali CPS
w prowadzeniu rekrutacji do projektu i na szkolenia. Kadra IPS zwraca uwagę na posługiwanie się językiem wolnym od stereotypów, z uwzględnieniem zasad równościowych oraz jest uwrażliwiana na zachowanie równości szans i dostępności osób niepełnosprawnych
do projektu. Osoby niepełnosprawne korzystały z doradztwa mobilnego pracowników IPS
w miejscach dogodnych dla tej grupy beneficjentów oraz z konsultacji online. Wszelkie działania prowadzone w ramach zadania są realizowane w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju mi.in. poprzez oszczędne gospodarowanie materiałami biurowymi i szkoleniowymi, ekologiczne materiały wielokrotnego użytku, dwustronny druk, segregację odpadów, energooszczędne urządzenia, oszczędność energii i wody W okresie rozliczeniowym na bieżąco publikowane były informacje nt. ES i działalności OWES Olsztyn, głównie na portalach społecznościowych i stronie internetowej. 

1.DZIAŁANIA ANIMACYJNO-KONSULTACYJNE

Przeprowadzono spotkania animacyjne- informacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS –  58 spotkań: 7 z UG/UM/SP, 8 z PUP/MUP, 7 z MOPS/GOPS,
2 z KIS/CIS/CUS, 10 z PES/PS, 1 z WTZ/ZAZ/CAZ/ŚDS, 20 z Szkoły/Placówki edukacyjne, 2 z osobami fizycznymi, 1 z innym podmiotem. Prowadzono również spotkania animacyjno-informacyjne online, telefonicznie i e-mailowo. Odbyły się spotkania z kadrą CPS w terenie, wspomagające działania i funkcjonowanie IPSów. Kadra CPS jest w stałym kontakcie z pracownikami IPS i wpiera ich działania. Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości społecznej odbyły się w: Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim (01.02), Urząd Pracy w Ornecie (02.02.), ZS nr 2 w Mrągowie (07.02 i 15.02), ZSP w Reszlu (21.02), SP nr 1 w Kętrzynie (23.02 i 24.02), CKZiU w Mrągowie (28.02);  05.01 było spotkanie online dot. Ustawy o Ekonomi Społecznej z 3 PS/PES.

2.ANIMACJA ŚRODOWISK LOKALNYCH

Wsparcie w opracowaniu/aktualizacji planów rozwoju ES, przedsiębiorczości i integracji społecznej; spotkania z realizatorami projektów z osi 11 RPO w kontekście zachęcania ich uczestników do podejmowania aktywności w ES; kształtowanie świadomości nt. wyzwań przedsiębiorczości społecznej. Odbyło się 1 spotkanie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej: w Olsztynie (10.02.).

3.WSPIERANIE GRUP INICJATYWNYCH

W danym okresie rozliczeniowym we wszystkich IPS pracę dot. wsparcia dotacyjnego podjęły/kontynuowały 3 grupy inicjatywne: 1 spółdzielni socjalnych, 2 fundacje. Pracownicy IPS są w stałym kontakcie z PES/PS i monitorują ich sytuację. Kadra CPS na bieżąco udzielała wszelkiego wsparcia IPS w zakresie doradztwa podstawowego i konsultacji osobom zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Pracownicy IPS na bieżąco monitorują i diagnozują sytuację PES/PS z terenu ich działania – kontakt telefoniczny oraz bezpośredni.

4.WSPARCIE INFRASTRUKTURALNE

Udostępniano sprzęty i pomieszczenia dla tworzonych PS; w pomieszczeniach IPS-ów odbywały spotkania grup założycielskich oraz spotykania młodzieży w ramach opracowywania inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości lub wolontariatu.

5.WYDARZENIA LOKALNE NA RZECZ ES
Zadanie nie było realizowane w okresie sprawozdawczym.

ZADANIE 3 – FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Zad. realiz. zgodnie z założ. i harm. projektu.  FPS funk.  5 dni w tyg. w godz. 8:00-16:00. Pracownicy FPS byli w stałym kont. z podmiotami, które otrzymały dotacje w ramach I-VII Rundy konkursowej. Na bieżąco udzielali informacji na temat zasad przyznawania środków finansowych w ramach projektu oraz możliwości dofinansowania PS w ramach dostępnych instrumentów finansowych.

1.DZIAŁANIA DORADCZE nt. źródeł i możliwości pozyskania dotacji i wsparcia pomostowego

Pracownicy FPS na bieżąco udzielali informacji na temat zasad przyznawania środków finansowych w ramach projektu oraz możliwości dofinansowania PS w ramach dostępnych instrumentów finansowych. Kadra FPS zwracała uwagę na posługiwanie się językiem wolnym od stereotypów, z uwzględnieniem zasad równościowych. Dodatkowo kadra FPS jest uwrażliwiana na zachowanie równości szans i dostępności osób niepełnosprawnych do projektu. Wszelkie działania prowadzone w ramach zadania są realizowane w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju mi.in. poprzez oszczędne gospodarowanie materiałami biurowymi i szkoleniowymi, ekologiczne materiały wielokrotnego użytku, dwustronny druk, segregację odpadów, energooszczędne urządzenia, oszczędność energii i wody.

2.WSPÓŁPRACA Z FUNDUSZEM ZWROTNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Prowadzone są stale rozmowy telefoniczne z przedstawicielami instytucji takich jak: PFRON, PUP, DAR SA, NIDA, TISE, BGK, PAFPIO na temat zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych wspierających zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych.

3.KONKURSY, PRZYJMOWANIE I OCENA WNIOSKÓW DOTACYJNYCH

Nie było realizowane w danym okresie sprawozdawczym

4.PRZYJMOWANIE I OCENA WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE
W bieżącym okresie sprawozdawczym przyjęto i oceniono pozytywnie dwa wnioski
o przedłużone wsparcie pomostowe: FPS/PWP/05/RK07/2022 z dn. 02.01 – Spółdzielnia Socjalna „Opoka”, oraz FPS/PWP/06/RK07/2022 z dn. 04.01 Spółdzielnia Socjalna Zielony Edukator. 

5.MONITORING POWSTAŁYCH MIEJSC
Podmioty będące w okresie trwałości – na bieżąco, na podstawie dokumentacji ZUS (DRA, RCA, RSA) miejsca pracy oraz dodatkowo podczas wizyt monitorujących:

03.01 – monitoring realizacji inwestycji Fundacja „Manufaktura Papis”, 04.01 monitoring podmiotu Fundacja „Zdecydowanie My”, 09.01. monitoring podmiotu Spółdzielnia Socjalna „Negocjator”, 10.02 monitoring podmiotu Spółdzielnia Socjalna „Po Sąsiedzku”, 17.02 monitoring podmiotu Spółdzielnia Socjalna „Opoka”.

6. COVID-19

Zadanie nie było realizowane w okresie sprawozdawczym.

Finansowanie:
Środki wspólnotowe222 353,40
Krajowe środki publiczne w ty, budżet państwa30 528,35
Środki prywatne (wkład własny)5 780,16

SUMA: 258 661,91