SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE ZA OKRES 01.10.2022 DO 30.11.2022

ZADANIE 1 – CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Zadanie realizowano zgodnie z założeniami projektu. CPS funkcjonował 5 dni w tyg. w godz. 8:00-16:00. W okresie sprawozdawczym wszyscy pracownicy OWES pracowali stacjonarnie, w biurach Ośrodka oraz w Inkubatorach. Kadra CPS udzielała wszelkiego wsparcia osobom zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Trenerzy oraz doradcy zostali uwrażliwieni na posługiwanie się językiem i przykładami równościowymi oraz nie posługiwanie się stereotypami. Trenerom wskazano, aby podkreślali aspekt równości kobiet i mężczyzn. Zwraca się uwagę na posługiwanie językiem wolnym od stereotypów, z uwzględnieniem zasad równościowych. Podjęte zostały również działania na rzecz równości szans i dostępności do projektu dla osób z niepełnosprawnością. Oferowana była sala szkoleniowa dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, ułatwienia w dostępie do pomieszczeń CPS. Kadra CPS jest uwrażliwiona na zachowanie równości szans i dostępności osób z niepełnosprawnościami do projektu.
Osoby niepełnosprawne miały możliwość korzystania z doradztwa mobilnego pracowników OWES i doradców
w miejscach dogodnych dla tej grupy beneficjentów. Wszelkie działania prowadzone w ramach zadania są realizowane w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju mi.in. poprzez oszczędne gospodarowanie materiałami biurowymi i szkoleniowymi, ekologiczne materiały wielokrotnego użytku, dwustronny druk, segregację odpadów, energooszczędne urządzenia, oszczędzanie energii i wody. Str. Inter. OWES spełnia standardy WCAG 2.0. W okresie rozliczeniowym na bieżąco publikowane były inf. nt. ES i działalności OWES Olsztyn, głównie na portalach społecznościowych i stronie internetowej.

1.DZIAŁANIA ANIMACYJNO-KONSULTACYJNE:

Doradcy kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej inf. i pomocy klientom OWES, prowadzili rekrutację do projektu. Prowadzono intensywne spot. z GI, które zdecydowały się utworzyć PS lub PES bez działalności gospodarczej – wyjaśnianie i pomoc przy wypełnianiu dokumentacji, wsparcie przy bieżących problemach, prace nad statutem itd. Spotk. animacyjno- konsultacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS 10 spot.:, Szkoły/placówki ed. 3, PES/PS 3, os. fiz./GI 3, inne 1. Prowadzono również spotk. animacyjno-konsultacyjne online, telefonicznie i e-mailowo. 

2.REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

Stale prowadzona była rekrutacja do projektu osób zainteresowanych utworzenie PS i PES, prowadzono również rekrutację osób, na stanowiska pracy, które zostały utworzone w PES przy wsparciu OWES.

3.ROZWÓJ SIECI WSPÓŁPRACY

Intensywnie aktywizowano środowiska do wspólnej realizacji przedsięwzięć na rzecz ES; odbyły się spotkania dot. tworzenia miejsc pracy w usług zleconych JST, spółdzielni osób prawnych. Odbyły się dwa spotkania online (25 i 28.11) dot. Ustawy o ekonomii społecznej, w których wzięło łącznie 10 przedstawiciecie PS i PES.

4.USŁUGI DORADCZE PODSTAWOWE

Doradca kluczowy – informacje z zakresu funkcjonowania w sektorze ES, diagnozowanie potrzeb w kontekście profilu działalności, wypracowywanie modelu wsparcia, prowadzenie indywidualnych spotkań z GI, pomoc w przygotowywaniu dokumentacji rejestrowej i rejestracji w KRS. Wypracowano i złożono w KRS dokumenty dot. rejestracji 2 GI. Zarejstrowano Stowarzyszenie „Waplewskie Morsy” 06.10 oraz Fundacja „Warneland” 17.10.

5 .USŁUGI DORADCZE PSYCHOSPOŁECZNE

Doradztwo zawodowe 1 h; doradztwo psychologiczne/psychospołeczne (mediator) 1h; 

6.SZKOLENIA

Moduł V – Fundacja „Zaczarowany Ogród”: Zabawy muzyczne z wykorzystaniem elementów Carla Orffa, Asertywność w pracy nauczyciela i opiekuna, Dziecko wysoko wrażliwe w procesie adaptacji, Jak radzić sobie z „trudnym” zachowaniem dziecka w oparciu o pozytywną dyscyplinę, Wczesne objawy spektrum autyzmu, Gry i zabawy z wykorzystaniem kart animacyjnych – dostęp do platformy online. Forma szkolenia oraz tematyka została wybrana przez podmiot, dla którego dostęp do platformy online jest najdogodniejszą formą odbywania szkoleń, z racji prowadzenia punktu przedszkolnego oraz koniecznośc zaangażowania w pracę całej kadry.

7.USŁUGI DORADCZE BIZNESOWE

Dopracowanie koncepcji biznesowych przygotowanie danych i pomoc w opracowaniu biznesplanu i ofert.

8.USŁUGI DORADCZE SPECJALISTYCZNE

doradztwo prawne 7h; marketingowe 2,5 h;

9.USŁUGI DORADCZE MENTORING

Indywidualna opieka mentorska PS, regularne monitorowanie sytuacji w PS, wsparcie
w sytuacjach kryzysowych, restrukturyzacja, wsparcie w bieżącym działaniu, doradztwo
i uzupełnianie wiedzy biznesowej kadry PS 160 h

10.WYDARZENIA REGIONALNE NA RZECZ ES – KONFERENCJE

Zadanie nie było realizowane w okresie sprawozdawczym.

11.WSPÓŁPRACA Z NAUKĄ I BIZNESEM

Wymiana doświadczeń w ramach współpracy: z uczelniami wyższymi (Wydział Ekonomii UWM w Olsztynie oraz Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Gdańsku); inicjowanie współpracy PS i biznesu w obszarze CSR. 29 września odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół prowadzonych przez Miasto Olsztyn dotyczące promowania postaw przedsiębiorczych i obywatelskich wśród młodzieży. W dniu 18 listopada br. odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia WAMA-COOP z kierownictwem Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego. Spotkanie wynikało z zapisu § 5 Porozumienia  o Współpracy zawartego w 2018 roku pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim, a naszym Stowarzyszeniem – jako forma dorocznej ewaluacji postępów we wdrażaniu idei porozumienia które zawierało się w zapisie o podnoszeniu poziomu wiedzy o ekonomii społecznej w środowisku akademickim, a także wzmocnienie działań na rzecz tworzenia warunków rozwoju ekonomii społecznej w regionie. 

12.ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG

Dokonywano wymiany doświadczeń OWES poprzez m. in.: 6-7 października braliśmy udział w spotkaniu sieciującym OWES w Olsztynie, 13-14 października w spotkaniu Regionalnej Platformy Współpracy na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej. Ponadto 17 listopada odbyło się spotkanie z przedstawicielem Wydziału Polityki Społecznej  Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, dotyczące ustawy o ekonomii społecznej. Ponadto Ośrodek dysponuje wykwalifikowaną kadrą oraz posiada akredytację AKSES przyznaną przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

13 .AKTUALIZACJA NISZ RYNKOWYCH

Zadanie nie było realizowane w okresie sprawozdawczym

ZADANIE 2 – INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Zadania realizowano zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu. Funkcjonowały 3 IPSy: IPS Olsztyn, IPS Bartoszyce z oddziałem terenowym w Lidzbarku Warmińskim oraz IPS Kętrzyn. IPS funkcjonował 5 dni w tygodniu w godz. 7.30-15.30 oraz 8.00-16.00. Animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES oraz wspomagali CPS w prowadzeniu rekrutacji do projektu i na szkolenia. Kadra IPS zwraca uwagę na posługiwanie się językiem wolnym od stereotypów, z uwzględnieniem zasad równościowych oraz jest uwrażliwiana na zachowanie równości szans i dostępności osób niepełnosprawnych do projektu. Osoby niepełnosprawne korzystały z doradztwa mobilnego pracowników IPS w miejscach dogodnych dla tej grupy beneficjentów oraz z konsultacji online. Wszelkie działania prowadzone w ramach zadania są realizowane w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju mi.in. poprzez oszczędne gospodarowanie materiałami biurowymi i szkoleniowymi, ekologiczne materiały wielokrotnego użytku, dwustronny druk, segregację odpadów, energooszczędne urządzenia, oszczędność energii i wody W okresie rozliczeniowym na bieżąco publikowane były informacje nt. ES i działalności OWES Olsztyn, głównie na portalach społecznościowych i stronie internetowej. 

1.DZIAŁANIA ANIMACYJNO-KONSULTACYJNE

Przeprowadzono spotkania animacyjne- informacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS –  58 spotkań: 13 z UG/UM/SP, 4 z PUP/MUP, 8 z MOPS/GOPS/CUS, 2 z PCPR, 3 z KIS/CIS, 17 z PES/PS, 1 ze Szkołami, 1 z LGD, 1 z OHP, 1 z WTZ/ZAZ/CAZ/ŚDS, 7 z GI/osobami fizycznymi. Prowadzono również spotkania animacyjno-informacyjne online, telefonicznie i e-mailowo. Odbyły się spotkania z kadrą CPS w terenie, wspomagające działania i funkcjonowanie IPSów. Kadra CPS jest w stałym kontakcie z pracownikami IPS i wpiera ich działania. Odbyły się warsztaty z zakresu przedsiębiorczości społecznej: Klub Integracji Społecznej – MOPS Kętrzyn (19.10); Szkoła Podstawowa w Barcianach (21.10); Szkoła Podstawowa nr 4 w Kętrzynie (25-26.10); Cosinus Olsztyn, Szkoły Policealne i Licea dla Dorosłych (16.11); Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie (21.11); Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy (24,11); Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Mrągowie (24.11); 

2.ANIMACJA ŚRODOWISK LOKALNYCH

Wsparcie w opracowaniu/aktualizacji planów rozwoju ES, przedsiębiorczości i integracji społecznej; spotkania z realizatorami projektów z osi 11 RPO w kontekście zachęcania ich uczestników do podejmowania aktywności w ES; kształtowanie świadomości nt. wyzwań przedsiębiorczości społecznej. Odbyło się spotkanie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej powiatu bartoszyckiego (16.11).

3.WSPIERANIE GRUP INICJATYWNYCH

W danym okresie rozliczeniowym we wszystkich IPS pracę dot. wsparcia dotacyjnego podjęły/kontynuowało 10 grup: 5 spółdzielni socjalnych, 4 fundacje, 1 stowarzyszenie. Pracownicy IPS są w stałym kontakcie z PES/PS i monitorują ich sytuację. Kadra CPS na bieżąco udzielała wszelkiego wsparcia IPS w zakresie doradztwa podstawowego i konsultacji osobom zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Pracownicy IPS na bieżąco monitorują i diagnozują sytuację PES/PS z terenu ich działania – kontakt telefoniczny oraz bezpośredni.

4.WSPARCIE INFRASTRUKTURALNE

Udostępniano sprzęty i pomieszczenia dla tworzonych PS; w pomieszczeniach IPS-ów odbywały spotkania grup założycielskich oraz spotykania młodzieży w ramach opracowywania inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości lub wolontariatu.

5.WYDARZENIA LOKALNE NA RZECZ ES
01.10 – Piknik Rodzinny z Ekonomią Społeczną. Gminne Święto Pieczonego Ziemniaka
w Kandytach, 24.10 – Targi Ekonomii Społecznej Powiatu Lidzbarskiego w Ornecie.

ZADANIE 3 – FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Zad. realiz. zgodnie z założ. i harm. projektu.  FPS funk.  5 dni w tyg. w godz. 8:00-16:00. Pracownicy FPS byli w stałym kont. z podmiotami, które otrzymały dotacje w ramach I-VII Rundy konkursowej. Na bieżąco udzielali informacji na temat zasad przyznawania środków finansowych w ramach projektu oraz możliwości dofinansowania PS w ramach dostępnych instrumentów finansowych.

1.DZIAŁANIA DORADCZE nt. źródeł i możliwości pozyskania dotacji i wsparcia pomostowego

Pracownicy FPS na bieżąco udzielali informacji na temat zasad przyznawania środków finansowych w ramach projektu oraz możliwości dofinansowania PS w ramach dostępnych instrumentów finansowych. Kadra FPS zwracała uwagę na posługiwanie się językiem wolnym od stereotypów, z uwzględnieniem zasad równościowych. Dodatkowo kadra FPS jest uwrażliwiana na zachowanie równości szans i dostępności osób niepełnosprawnych do projektu. Wszelkie działania prowadzone w ramach zadania są realizowane w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju mi.in. poprzez oszczędne gospodarowanie materiałami biurowymi i szkoleniowymi, ekologiczne materiały wielokrotnego użytku, dwustronny druk, segregację odpadów, energooszczędne urządzenia, oszczędność energii i wody.

2.WSPÓŁPRACA Z FUNDUSZEM ZWROTNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Prowadzone są stale rozmowy telefoniczne z przedstawicielami instytucji takich jak: PFRON, PUP, DAR SA, NIDA, TISE, BGK, PAFPIO na temat zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych wspierających zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych.

3.KONKURSY, PRZYJMOWANIE I OCENA WNIOSKÓW DOTACYJNYCH

Nie było realizowane w danym okresie sprawozdawczym

4.PRZYJMOWANIE I OCENA WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE
W bieżącym okresie sprawozdawczym przyjęto i oceniono pozytywnie dwa wnioski
o przedłużone wsparcie pomostowe: FPS/PWP/01/RK07/2022 z dn. 06.10 – Fundacja „Zaczarowany Ogród”, FPS/PWP/02/RK07/2022 z dn. 07.11 – Fundacja Inicjatyw Społęcznych. W trakcie oceny znajduje się wniosek Spółdzielni Socjalnej „Negocjator” z dn. 28.11.

5.MONITORING POWSTAŁYCH MIEJSC
Podmioty będące w okresie trwałości – na bieżąco, na podstawie dokumentacji ZUS (DRA, RCA, RSA) miejsca pracy oraz dodatkowo podczas wizyt monitorujących:

11.10 – monitoring realizacji inwestycji Fundacja „Zaczarowany Ogród”, 20.10. monitoring podmiotu Spółdzielnia Socjalna „Opoka”, 25.10 monitoring podmiotu Spółdzielnia Socjalna „Negocjator”, 03.11. monitoring podmiotu Fundacja „Manufaktura Papis”, 07.11. monitoring podmiotu Fundacja „Zdecydowanie MY”, 16.11 monitoring podmiotu Spółdzielnia Socjalna „Negocjator”.

Finansowanie:
Środki wspólnotowe304 522,25
Krajowe środki publiczne w ty, budżet państwa41 809,85
Środki prywatne (wkład własny)8 352,08

SUMA: 354 684,18