SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE ZA OKRES 01.06.2022 DO 31.07.2022

ZADANIE 1 – CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Zadanie realizowano zgodnie z zał. projektu. CPS funkcjonował 5 dni w tyg. w godz. 8:00-16:00. W okresie sprawozdawczym wszyscy pracownicy OWES pracowali stacjonarnie, w biurach Ośrodka oraz w Inkubatorach. Dor. kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej inf. i pomocy klientom OWES, prowadzili rekrutację do projektu. Prowadzono intensywne spot. z GI, które ubiegają się o dofinansowanie oraz tymi, które zdecydowały się utworzyć PES bez działalności gospodarczej i nie zamierzają ubiegać się o dofinansowanie– wyjaśnianie i pomoc przy wypełnianiu dokumentacji, wsparcie przy bieżących problemach, prace nad statutem itd. Spotkania animacyjno- konsultacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS 20 spot.: UG/UM/SP 3, MOPS/GOPS/GOK/CUS 3, PCPR 1, LGD 1, Szkoły/placówki ed. 1, PES/PS 4, os. fiz./GI 6, OHP 1. Prowadzono również spotkania animacyjno-konsultacyjne online, telefonicznie i e-mailowo. Spotkania wspomagające działania i funkcjonowanie IPS w Kętrzynie i Bartoszycach. Świadczono doradztwa w całym OWES, czyli w CPS oraz IPS,  bezpośrednio u UP, online, e-mail i telefonicznie: doradztwo podstawowe (stale przez całą kadrę), doradztwo zawodowe 2h, psycholog 2h, doradztwo księgowo-kadrowe 4h, doradztwo prawne 2 h, doradztwo biznesowe/mentoring  125 h, Moduł V: Fundacja „Zaczarowany Ogród”- Kurs Montesorii – Program żłobkowy (11.06-12.06;25.06-26.06), Spółdzielnia Socjalna „Fabryka Kreatywności” Żywienie zbiorowe dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty”(12-13.07.2022r). Odbyła się wizyta studyjna do województwa pomorskiego(8-9.06).
Kadra CPS udzielała wszelkiego wsparcia os. zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Trenerzy oraz doradcy zostali uwrażliwieni na posługiwanie się językiem i przykładami równościowymi oraz nie posługiwanie się stereotypami. Tren. wskazano, aby podkreślali aspekt równości kobiet i mężczyzn. Zwraca się uwagę na posługiwanie językiem wolnym od stereotypów, z uwzględnieniem zasad równościowych. Podjęte zostały również działania na rzecz równości szans i dostępności do projektu dla osób z niepełnosprawnością. Oferowana była sala szkoleniowa dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, ułatwienia w dostępie do pomieszczeń CPS. Kadra CPS jest uwrażliwiona na zach. równości szans i dostępności osób niepełnosprawnych do proj. Osoby z niepełnosprawnościami miały możliwość korzystania z doradztwa mobilnego prac. OWES i doradców w miejscach dogodnych dla tej grupy beneficjentów. Wszelkie dział. prowadzone w ramach zadania są realizowane w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju mi.in. poprzez oszczędne gospodarowanie materiałami biurowymi i szkoleniowymi, ekologiczne materiały wielokrotnego użytku, dwustronny druk, segregację odpadów, energooszczędne urządzenia, oszczędzanie energii i wody. Str. Inter. OWES spełnia standardy WCAG 2.0. W okresie rozliczeniowym na bież. publikowane były inf. nt. ES i działalności OWES Olsztyn, głównie na portalach społecznościowych i str. intern.

ZADANIE 2 – INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Zadania realizowano zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu. Funkcjonowały 3 IPSy: IPS Olsztyn, IPS Bartoszyce z oddziałem terenowym w Lidzbarku Warmińskim oraz IPS Kętrzyn. IPS funkcjonował 5 dni w tygodniu w godz. 7.30-15.30 oraz 8.00-16.00. Animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES oraz wspomagali CPS w prowadzeniu rekrutacji do projektu i na szkolenia. Przeprowadzono spotkania animacyjne- informacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS –  33 spotkania: 5 z UG/UM/SP, 2 z PUP/MUP, 9 z MOPS/GOPS/CUS, 1 z LGD, 7 z PES/PS, 9 z GI/osobami fizycznymi. Prowadzono również spotkania animacyjno-informacyjne online, telefonicznie i e-mailowo. Odbyły się spotkania z kadrą CPS w terenie, wspomagające działania i funkcjonowanie IPSów. Kadra CPS jest w stałym kontakcie z pracownikami IPS i wpiera ich działania.  

W danym okresie rozliczeniowym we wszystkich IPS pracę dot. wsparcia dotacyjnego podjęły/kontynuowało 15 grup: 5 spółdzielni socjalnych osób prawnych, 2 spółdzielnie socjalne osób fizycznych, 6 fundacji, 2 stowarzyszenia.. Pracownicy IPS są w stałym kontakcie z PES/PS i monitorują ich sytuację. Kadra CPS na bieżąco udzielała wszelkiego wsparcia IPS w zakresie doradztwa podstawowego i konsultacji osobom zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Pracownicy IPS na bieżąco monitorują i diagnozują sytuację PES/PS z terenu ich działania – kontakt telefoniczny oraz bezpośredni. Odbyły się warsztaty dla uczniów z zakresu przedsiębiorczości społecznej: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku(07.06), Zespoły ds. Ekonomii Społecznej: powiat bartoszycki (07.06, 20.07, 22.07). odbyły się następujące wydarzenia: „Targi ekonomii społecznej w Barcianach” (05.06, 15 wolontariuszy); Festyn rodzinny z ekonomią społeczną – „Bocianie lato w Żywkowie” (19.06, 5 wolontariuszy); „Dni Rodziny z ekonomią społeczną w Bisztynku” (19.06, 5 wolontariuszy); Targi ekonomii społecznej w Pieckach” (23.06, 15 wolontariuszy); „Targi ekonomii społecznej – Piknik z okazji Dni Ekonomii Społecznej” w Mikołajkach (30.07). Odbyły się warsztaty z zakresu przedsiębiorczości społecznej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku (07.06).

Kadra IPS zwraca uwagę na posługiwanie się językiem wolnym od stereotypów, z uwzględnieniem zasad równościowych oraz jest uwrażliwiana na zachowanie równości szans i dostępności osób niepełnosprawnych do projektu. Osoby niepełnosprawne korzystały z doradztwa mobilnego pracowników IPS w miejscach dogodnych dla tej grupy beneficjentów oraz z konsultacji online.  Wszelkie działania prowadzone w ramach zadania są realizowane w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju mi.in. poprzez oszczędne gospodarowanie materiałami biurowymi i szkoleniowymi, ekologiczne materiały wielokrotnego użytku, dwustronny druk, segregację odpadów, energooszczędne urządzenia, oszczędność energii i wody W okresie rozliczeniowym na bieżąco publikowane były informacje nt. ES i działalności OWES Olsztyn, głównie na portalach społecznościowych i stronie internetowej.

ZADANIE 3 – FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Zadanie realizowano zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu.  FPS funkcjonował  5 dni w tyg. w godz. 8:00-16:00. Podpisano umowy finansowe: 03.06 Fundacja „Zaczarowany Ogród” na kwotę 24 000 zł (D); 08.06 Spn. S. „Opoka” na kwotę 24 000 zł (D); 14.06 Fundacja „Manufaktura Papis” na kwotę 72 000 zł(D); 23.06 Stowarzyszenie „My Happiness” 48 000 zł (D); 07.06 Spn. S. „Negocjator” na kwotę 24 000 zł (WP); 14.07 Spn. S. „Zielony Edukator” na kwotę 24 000 zł (WP); 20.06 Fundacja „Manufaktura Papis” na kwotę 36 000 zł (WP); 24.06 Fundacja Inicjatyw Społecznych na kwotę 24 000 zł (WP); 03.06 Fundacja „Zaczarowany Ogród” na kwotę 12 000 zł (WP); 08.06 Spn. S. „Opoka” na kwotę 12 000 zł (WP); 18.07 Stowarzyszenie „My Happiness” na kwotę 24 000 zł (WP); 22.06 Spn. S. „Fabryka Kreatywności” na kwotę 30 000 zł (PWP).

Wypłacono: I transzę dotacji dla: Spn. S. „Zielony Edukator”(06.06), Fundacja „Manufaktura Papis”(22.06), Fundacja „Zaczarowany Ogród”(10.06), Spn. S. „Opoka”(27.06), Stowarzyszenie „My Happiness”(27.06); II transzę dotacji dla Spn. S. „Negocjator”; I transzę pomostówki dla: Spn.S. „Negocjator”(10.06), Fundacja Inicjatyw Społecznych(28.06), Spn. S. „Zielony Edukator”(25.07), Fundacja „Manufaktura Papis”(22.06), Fundacja „Zaczarowany Ogród”(10.06), Spn.S. „Opoka”(27.06), Stowarzyszenie „My Happiness”(25.07); II transzę pomostówki: Spn.S. „Negocjator”(25.07), Fundacja „Zaczarowany Ogród”(27.06); III transzę pomostówki dla Fundacji „Zaczarowany Ogród”(25.07); I transza przedłużonej pomostówki dla Spn.S. „Fabryka Kreatywności”(27.06). W całym okresie sprawozdawczym, na bieżąco rozliczano podstawowe oraz przedłużone wsparcie pomostowe oraz kolejne transze wydatków dotacyjnych. Pracownicy FPS byli w stałym kont. z podmiotami, które otrzymały dotacje w ramach I-VI Rundy konkursowej. Na bieżąco udzielali informacji na temat zasad przyznawania środków finansowych w ramach projektu oraz możliwości dofinansowania PS w ramach dostępnych instrumentów finansowych.  Zrealizowano monitoring podmiotów: 07.06- Fundacja „Zdecydowanie My”, Fundacja „Zaczarowany Ogród” (Mrągowo), 10.06- Spn.S. „Po Sąsiedzku” (Bisztynek), 25.06- Spn.S. „Fabryka Kreatywności” (Świątki), 28.06.- Spn.S. „Opoka”(Korsze), 07.07 Spn.S. „Tradycja” (Górowo Iławeckie), 15.07 Spn.S. „Fabryka Kreatywności” (Świątki), 21.07 Spn.S. „Po Sąsiedzku” (Bisztynek), 25.07 Fundacja „Zdecydowanie My”, 28.07 Spn.S. „Negocjator” (Liksajny). Prowadzone są stale rozmowy telefoniczne z przedstawicielami instytucji takich jak: PFRON, PUP, DAR SA, NIDA, TISE, BGK, PAFPIO na temat zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych wspierających zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych. Kadra FPS zwraca uwagę na posługiwanie się językiem wolnym od stereotypów, z uwzględnieniem zasad równościowych. Dodatkowo kadra FPS jest uwrażliwiana na zachowanie równości szans i dostępności osób niepełnosprawnych do projektu. Wszelkie działania prowadzone w ramach zadania są realizowane w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju mi.in. poprzez oszczędne gospodarowanie materiałami biurowymi i szkoleniowymi, ekologiczne materiały wielokrotnego użytku, dwustronny druk, segregację odpadów, energooszczędne urządzenia, oszczędność energii i wody.

Finansowanie:
Środki wspólnotowe506 976,31
Krajowe środki publiczne w ty, budżet państwa69 606,08
Środki prywatne (wkład własny)50 869,78

SUMA: 627 452,17