SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE ZA OKRES 01.04.2022 DO 31.05.2022

ZADANIE 1 – CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Zadanie realizowanie zgodnie z założeniami projektu. CPS funkcjonował 5 dni w tyg. w godz. 8:00-16:00. W okresie sprawozdawczym wszyscy pracownicy OWES pracowali stacjonarnie, w biurach Ośrodka oraz w Inkubatorach. W formie zdalnej ( za zgodą IZ) przeprowadzono szkolenie z modułu IV. Podczas spotkań indywidualnych stosowane były wymogi sanitarne. Doradcy kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej inf. i pomocy klientom OWES, prowadzili rekrutację do projektu. Prowadzono intensywne spotkania z GI, które ubiegają się o dofinansowanie oraz tymi, które zdecydowały się utworzyć PES bez działalności gospodarczej i nie zamierzają ubiegać się o dofinansowanie– wyjaśnianie i pomoc przy wypełnianiu dokumentacji, wsparcie przy bieżących problemach, prace nad statutem itd. Spotkania animacyjno- konsultacyjne nt. działań
w sektorze ES oraz zakładania PES/PS 19 spot.: UG/UM/SP 5, MOPS/GOPS/GOK/CUS 2, PES/PS 7, os. fiz./GI 3, OHP 2. Prowadzono również spotkania animacyjno-konsultacyjne online, telefonicznie i e-mailowo. Spotkania wspomagające działania i funkcjonowanie IPS w Kętrzynie i Bartoszycach. Świadczono doradztwa w całym OWES, czyli w CPS oraz IPS, bezpośrednio u UP, online, e-mail i telefonicznie: doradztwo podstawowe (stale przez całą kadrę), doradztwo prawne 3 h, doradztwo biznesowe/mentoring 136 h, Moduł IV (01.04) dla gr. założycielskich, ubiegających się o dotację, złożonych z os. fiz., PES chcących się ekonomizować i PS. W trakcie realizacji jest szkolenie w ramach Modułu V- Kurs Montesorii –Program Żłobkowy”. Ogłoszono nabór zgłoszeń na udział w szkoleniach specjalistycznych- Moduł V (20.05). Dzięki wsparciu OWES
założono i zarejestrowano w KRS: Stowarzyszenie My Happiness (09.05). Pracownicy CPS są w stałym kontakcie z PES/PS i monitorują ich sytuację. Pracownicy CPS brali udział w wydarzeniach: Warsztaty Strategiczne w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach (27.04), Konferencja „Przyszłość Młodzieży w Europie” (28.04), Targi Pracy i Edukacji (31.05). Odbyło się posiedzenie Grupy Sterującej (19.05) oraz Spotkanie Sieci Klastra Ekonomii Społecznej (06.04). Kadra CPS uczestniczyła w następujących wydarzeniach: Warsztaty Strategiczne w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach(27.04), udział i prelekcja podczas Konferencji „Przyszłość Młodzieży w Europie” (Olsztynek, 28.04), Targi Pracy i Edukacji – ZSME w Olsztynie(31.05). Kadra CPS udzielała wszelkiego wsparcia os. zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Trenerzy oraz doradcy zostali uwrażliwieni na posługiwanie się językiem i przykładami równościowymi oraz nie posługiwanie się stereotypami. Tren. wskazano, aby podkreślali aspekt równości kobiet i mężczyzn. Zwraca się uwagę na posługiwanie językiem wolnym od stereotypów, z uwzględnieniem zasad równościowych. Podjęte zostały również działania na rzecz równości szans i dostępności do projektu dla osób z niepełnosprawnością. Oferowana była sala szkoleniowa dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, ułatwienia w dostępie do pomieszczeń CPS. Kadra CPS jest uwrażliwiona na zach. równości szans i dostępności osób niepełnosprawnych do proj. Osoby z niepełnosprawnościami miały możliwość korzystania z doradztwa mobilnego pracowników OWES i doradców w miejscach dogodnych dla tej grupy beneficjentów. Wszelkie działania prowadzone w ramach zadania są realizowane w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju mi.in. poprzez
oszczędne gospodarowanie materiałami biurowymi i szkoleniowymi, ekologiczne materiały wielokrotnego użytku, dwustronny druk, segregację odpadów, energooszczędne urządzenia, oszczędzanie energii i wody. Strona internetowa OWES spełnia standardy WCAG 2.0. W okresie rozliczeniowym na bież. publikowane były inf. nt. ES i działalności OWES Olsztyn, głównie na portalach społecznościowych i stronach internetowych.

ZADANIE 2 – INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Zadania realizowano zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu. Funkcjonowały 3 IPSy: IPS Olsztyn, IPS Bartoszyce z oddziałem terenowym w Lidzbarku Warmińskim oraz IPS Kętrzyn. IPS funkcjonował 5 dni w tygodniu w godz. 7.30-15.30 oraz 8.00-16.00. Animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES oraz wspomagali CPS w prowadzeniu rekrutacji do projektu i na szkolenia. Przeprowadzono spotkania animacyjne- informacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS – 41 spotkań: 8 z UG/UM/SP, 5 z PUP/MUP, 10 z MOPS/GOPS/CUS, 1 z KIS/CIS, 1 z LGD, 4 ze Szkoły/Placówki Edukacyjne, 9 z PES/PS, 5 z GI/osobami fizycznymi, 1 z PCPR. Prowadzono również spotkania animacyjno-informacyjne online, telefonicznie i e-mailowo. Odbyły się spotkania z kadrą CPS w terenie, wspomagające działania i funkcjonowanie IPSów. Kadra CPS jest w stałym kontakcie z pracownikami IPS i wpiera ich działania.
W danym okresie rozliczeniowym we wszystkich IPS pracę dot. wsparcia dotacyjnego podjęły/kontynuowały 13 grupy: 5 spółdzielni socjalnych osób prawnych, 2 spółdzielnie socjalne osób fizycznych, 6 fundacje, 1 stowarzyszenie, 1 grupa inicjatywna. Pracownicy IPS są w stałym kontakcie z PES/PS i monitorują ich sytuację. Kadra CPS na bieżąco udzielała
wszelkiego wsparcia IPS w zakresie doradztwa podstawowego i konsultacji osobom zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Pracownicy IPS na bieżąco monitorują i diagnozują sytuację PES/PS z terenu ich działania –
kontakt telefoniczny oraz bezpośredni. Odbyły się warsztaty dla uczniów z zakresu przedsiębiorczości społecznej: SOSW w Lidzbarku warmińskim (24.05), ZSS-P w Reszlu (27.04), SP w Pieckach (01.04), SO w Srokowie (26.04). Zespoły ds. Ekonomii Społecznej: powiat bartoszycki (01.04), powiat mrągowski (12.04), powiat kętrzyński (20.04), powiat bartoszycki (09.05), powiat olsztyński (20.05). Zorganizowano we współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Pilniku „Gminny Dzień Dziecka w Barwach Ekonomii Społecznej” (28.05), wydarzenie odbyło się przy wsparciu 10 wolontariuszy (x 24h=240h).

Kadra IPS zwraca uwagę na posługiwanie się językiem wolnym od stereotypów, z
uwzględnieniem zasad równościowych oraz jest uwrażliwiana na zachowanie równości szans i
dostępności osób niepełnosprawnych do projektu. Osoby niepełnosprawne korzystały z
doradztwa mobilnego pracowników IPS w miejscach dogodnych dla tej grupy beneficjentów
oraz z konsultacji online. Wszelkie działania prowadzone w ramach zadania są realizowane w
oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju mi.in. poprzez oszczędne gospodarowanie
materiałami biurowymi i szkoleniowymi, ekologiczne materiały wielokrotnego użytku,
dwustronny druk, segregację odpadów, energooszczędne urządzenia, oszczędność energii i
wody W okresie rozliczeniowym na bieżąco publikowane były informacje nt. ES i działalności
OWES Olsztyn, głównie na portalach społecznościowych i stronie internetowej.

ZADANIE 3 – FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Zadania realizowano zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu.  FPS funkcjonuje 5 dni w tyg. w godz. 8:00-16:00. Podpisano umowy finansowe: 25.05 ze Spn.S. ”Negocjator” na kwotę 48 000zł (D), 19.05 z Fundacją Inicjatyw Społecznych na kwotę 48 000 zł (D), 31.05 ze Spn.S. ”Zielony Edukator” na kwotę 47 730 zł (D). Wypłacono: II transzę przedłużonego wsparcia pomostowego dla Spn.S. „Po Sąsiedzku” (29.04), III transzę podstawowego wsparcia pomostowego dla Spn.S. „Fabryka Kreatywności” (29.04), I transza dotacji Spn.S. „Negocjator” (27.05), I transza dotacji Spn. S. „Fundacja Inicjatyw Społecznych” (25.05). W całym okresie sprawozdawczym, na bieżąco rozliczano podstawowe oraz przedłużone wsparcie pomostowe oraz kolejne transze wydatków dotacyjnych. Pracownicy FPS byli w stałym kont. z podmiotami, które otrzymały dotacje w ramach I-VI Rundy konkursowej. Przygotowywano, przyjmowano i oceniano formalnie wnioski w ramach VII rundy konkursu dotacyjnego (ocena form: 06-15.04, ocena meryt: 19-27.04). Odbyła się KOW w ramach VII rundy konkursowej (27.04). Na bieżąco udzielali informacji na temat zasad przyznawania środków finansowych w ramach projektu oraz możliwości dofinansowania PS w ramach dostępnych instrumentów finansowych.  Zrealizowano monitoring podmiotów: Spn.S. „Tradycja” (07.04), Fundacja „Zdecydowanie My” (13.04, 10.05), Spn.S. „Po Sąsiedzku” (15.04), Spn.S. „Fabryka Kreatywności” (26.04, 23.05). Prowadzone są stale rozmowy telefoniczne z przedstawicielami instytucji takich jak: PFRON, PUP, DAR SA, NIDA, TISE, BGK, PAFPIO na temat zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych wspierających zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych. Kadra FPS zwraca uwagę na posługiwanie się językiem wolnym od stereotypów, z uwzględnieniem zasad równościowych. Dodatkowo kadra FPS jest uwrażliwiana na zachowanie równości szans i dostępności osób niepełnosprawnych do projektu. Wszelkie działania prowadzone w ramach zadania są realizowane w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju mi.in. poprzez oszczędne gospodarowanie materiałami biurowymi i szkoleniowymi, ekologiczne materiały wielokrotnego użytku, dwustronny druk, segregację odpadów, energooszczędne urządzenia, oszczędność energii i wody.

Finansowanie:
Środki wspólnotowe356 044,20
Krajowe środki publiczne w ty, budżet państwa48 883,63
Środki prywatne (wkład własny)13 147,55

SUMA: 418 075,38