SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2022 DO 31.03.2022

ZADANIE 1 – CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Zadanie realizowano zgodnie z założeniami projektu. CPS zaczął  funkcjonować  5 dni w tyg. w godz. 8:00-16:00. W okresie sprawozdawczym wszyscy pracownicy OWES pracowali stacjonarnie, w biurach Ośrodka oraz w Inkubatorach. Spotkania częściowo realizowane były online, telefonicznie lub e-mailowo, w ten sposób. W formie zdalnej (za zgodą IZ) przeprowadzono szkolenia z modułu III i IV. Podczas spotkań indywidualnych stosowane były wymogi sanitarne. Dor. kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej inf. i pomocy klientom OWES, prowadzili rekrutację do projektu. Prowadzono intensywne spot. z GI, które ubiegają się o dofinansowanie oraz tymi, które zdecydowały się utworzyć PES bez działalności gospodarczej i nie zamierzają ubiegać się o dofinansowanie– wyjaśnianie i pomoc przy wypełnianiu dokumentacji, wsparcie przy bieżących problemach, prace nad statutem itd. Spotkania animacyjno-konsultacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS 38 spot.: UG/UM/SP 6, MOPS/GOPS/GOK/CUS 4, WTZ/ZAZ/CAZ/ŚDS 1, Szkoły 3, PES/PS 16, os. fiz./GI 8. Prowadzono również spotkania animacyjno-konsultacyjne online, telefonicznie i e-mailowo. Spotkania  wspomagające działania i funkcjonowanie IPS w Kętrzynie i Bartoszycach. Świadczono doradztwa w całym OWES, czyli w CPS oraz IPS i ich biurze terenowym,  bezpośrednio u UP, online, e-mail i telefonicznie: doradztwo podstawowe (stale przez całą kadrę), doradztwo  zawodowe 60 h, psycholog pracy 60h,  doradztwo prawne 19h, doradztwo księgowo-kadrowe 5,5 h, doradztwo biznesowe/mentoring  344 h. Moduł I(24,25.02, 01,07,08,15.03), Moduł II (23,28,02, 01,02,08,10.03), Moduł III (21,31.03), Moduł IV (23,28,29.03) dla gr. założycielskich, ubiegających się o dotację, złożonych z os. fiz., PES chcących się ekonomizować i PS. Zrealizowano również jedno szkolenie w ramach Modułu V- Kurs Intendenta (21.02-14.03). Dzięki wsparciu OWES założono i zarejestrowano w KRS: Fundację „Zdecydowanie My” (04.01), Fundację ISA (21.01), Stowarzyszenie „Po Godzinach” (14.03), Fundację „Manufaktura Papis” (18.03). Pracownicy CPS są w stałym kontakcie z PES/PS i monitorują ich sytuację. Kadra CPS udzielała wszelkiego wsparcia os. zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Trenerzy oraz doradcy zostali uwrażliwieni na posługiwanie się językiem i przykładami równościowymi oraz nie posługiwanie się stereotypami. Tren. wskazano, aby podkreślali aspekt równości kobiet i mężczyzn. Również kadra CPS zwraca uwagę na posługiwanie się językiem wolnym od stereotypów, z uwzględnieniem zasad równościowych. Podjęte zostały również działania na rzecz równości szans i dostępności do projektu dla osób z niepełnosprawnością. Oferowana była sala szkoleniowa dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, ułatwienia w dostępie do pomieszczeń CPS. Odbyły się posiedzenia Komisji Kwalifikującej do FPS (15,30.03). Kadra CPS jest uwrażliwiona na zachowanie równości  szans i dostępności osób niepełnosprawnych do projektu. Osoby niepełnosprawne miały możliwość korzystania z doradztwa mobilnego prac. OWES i doradców w miejscach dogodnych dla tej grupy beneficjentów. Wszelkie dział. prowadzone w ramach zadania są realizowane w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju mi.in. poprzez oszczędne gospodarowanie materiałami biurowymi i szkoleniowymi, ekologiczne materiały wielokrotnego użytku, dwustronny druk, segregację odpadów, energooszczędne urządzenia, oszczędzanie energii i wody. Str. Inter. OWES spełnia standardy WCAG 2.0. W okresie rozliczeniowym na bież. publikowane były inf. nt. ES i działalności OWES Olsztyn, głównie na portalach społecznościowych i stronie  internetowej.

ZADANIE 2 – INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Zadania realizowano zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu. Funkcjonowały 3 IPSy: IPS Olsztyn, IPS Bartoszyce z oddziałem terenowym w Lidzbarku Warmińskim oraz IPS Kętrzyn. IPS funkcjonował 5 dni w tygodniu w godz. 7.30-15.30 oraz 8.00-16.00. Animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES oraz wspomagali CPS w prowadzeniu rekrutacji do projektu i na szkolenia. Przeprowadzono spotkania animacyjne- informacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS –  79 spotkań: 10 z UG/UM/SP, 5 z PUP/MUP, 12 z MOPS/GOPS/CUS, 3 z KIS/CIS/CUS, 4 z WTZ/ZAZ/CAZ/ŚdS, 1 z LGD, 3 ze Szkoły/Placówki Edukacyjne,  1 z UTW, 26 z PES/PS, 14 z GI/osobami fizycznymi. Prowadzono również spotkania animacyjno-informacyjne online, telefonicznie i e-mailowo. Odbyły się spotkania z kadrą CPS w terenie, wspomagające działania i funkcjonowanie IPSów. Kadra CPS jest w stałym kontakcie z pracownikami IPS i wpiera ich działania.  

W danym okresie rozliczeniowym we wszystkich IPS pracę dot. wsparcia dotacyjnego podjęły/kontynuowały 13 grupy: 3 spółdzielnie socjalne osób prawnych, 1 spółdzielnie socjalne osób fizycznych, 3 fundacje, 1 spółka non profit, 5 grup inicjatywnych. Pracownicy IPS są w stałym kontakcie z PES/PS i monitorują ich sytuację. Kadra CPS na bieżąco udzielała wszelkiego wsparcia IPS w zakresie doradztwa podstawowego i konsultacji osobom zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Pracownicy IPS na bieżąco monitorują i diagnozują sytuację PES/PS z terenu ich działania – kontakt telefoniczny oraz bezpośredni. 18.03 w ZSEH nr 2 w Olsztynie odbyły się warsztaty dla uczniów z zakresu przedsiębiorczości społecznej.

Kadra IPS zwraca uwagę na posługiwanie się językiem wolnym od stereotypów, z uwzględnieniem zasad równościowych oraz jest uwrażliwiana na zachowanie równości szans i dostępności osób niepełnosprawnych do projektu. Osoby niepełnosprawne korzystały z doradztwa mobilnego pracowników IPS w miejscach dogodnych dla tej grupy beneficjentów oraz z konsultacji online.  Wszelkie działania prowadzone w ramach zadania są realizowane w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju mi.in. poprzez oszczędne gospodarowanie materiałami biurowymi i szkoleniowymi, ekologiczne materiały wielokrotnego użytku, dwustronny druk, segregację odpadów, energooszczędne urządzenia, oszczędność energii i wody W okresie rozliczeniowym na bieżąco publikowane były informacje nt. ES i działalności OWES Olsztyn, głównie na portalach społecznościowych i stronie internetowej.

ZADANIE 3 – FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Zadanie realizowano zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu.  FPS funkcjonował  5 dni w tyg. w godz. 8:00-16:00. Podczas spotk. indywidualnych stosowane są wymogi sanitarne. Podpisano umowy finansowe:

26.01 ze Spn.S. ”Fabryka Kreatywności” na kwotę 60 000zł (WP), 01.03 z Fundacją „Zdecydowanie My” na kwotę 41 188,20 zł (D), 17.03 ze Spn.S. ”Po Sąsiedzku” na kwotę 36 000zł (PWP). Wypłacono: III transzę podstawowego wsparcia pomostowego dla Spn.S. „Po Sąsiedzku” (01.02), I transzę podstawowego wsparcia pomostowego dla Spn.S.”Fabryka Kreatywności”(01.02), II transz dotacji dla Spn.S. „Fabryka Kreatywności” (07.02), I transza dotacji dla Fundacji „Zdecydowanie My” (03.03), I transzę przedłużonego wsparcia pomostowego dla Spn.S. „Po Sąsiedzku” (28.03), II transzę podstawowego wsparcia pomostowego dla Spn.S. „Fabryka Kreatywności” (31.03). W całym okresie sprawozdawczym, na bieżąco rozliczano podstawowe oraz przedłużone wsparcie pomostowe oraz kolejne transze wydatków dotacyjnych. Pracownicy FPS byli w stałym kont. z podmiotami, które otrzymały dotacje w ramach I-VI Rundy konkursowej. Ogłoszono nabór w ramach VII rundy konkursu dotacyjnego. Na bieżąco udzielali informacji na temat zasad przyznawania środków finansowych w ramach projektu oraz możliwości dofinansowania PS w ramach dostępnych instrumentów finansowych. Rozliczano kolejne transze wydatków dotacyjnych. Przygotowano poprawki we wzorze umowy dotacyjnej. Prowadzone są stale rozmowy telefoniczne z przedstawicielami instytucji takich jak: PFRON, PUP, DAR SA, NIDA, TISE, BGK, PAFPIO na temat zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych wspierających zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych. Kadra FPS zwraca uwagę na posługiwanie się językiem wolnym od stereotypów, z uwzględnieniem zasad równościowych. Dodatkowo kadra FPS jest uwrażliwiana na zachowanie równości szans i dostępności osób niepełnosprawnych do projektu. Wszelkie działania prowadzone w ramach zadania są realizowane w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju mi.in. poprzez oszczędne gospodarowanie materiałami biurowymi i szkoleniowymi, ekologiczne materiały wielokrotnego użytku, dwustronny druk, segregację odpadów, energooszczędne urządzenia, oszczędność energii i wody.

Finansowanie:
Środki wspólnotowe434 962,65
Krajowe środki publiczne w ty, budżet państwa59 718,86
Środki prywatne (wkład własny)9 408,24

SUMA: 504 089,75