Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za okres od 01.06.2019 r. do 31.07.2019 r.

Centrum Przedsiębiorczości Społecznej:

Zadanie  realizowano zgodnie z założeniami projektu. Doradcy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES oraz przeprowadzali rekrutację na szkolenia. Odbyły się szkolenia: Moduł III (23.07., 24.07.), Moduł (18.07, 19.07, 25.07, 27.07, 28. 07.) dla grup założycielskich/PS/PES/osób zainteresowanych tematyką ES. Spotkania animacyjno- konsultacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS 34 spotkania – UM/UG/STAROSTWA 4, PUP/MUP/OHP 7, PCPR 2, CIS/KIS 2, MOPS/GOPS 11, WTZ/ZAZ/CAZ/ŚDS 2, Szkoły/Placówki Edukacyjne 6. Spotkania wspomagające działania i funkcjonowanie IPS w Kętrzynie i Bartoszycach oraz w biurze terenowym w Lidzbarku Warmińskim (biuro terenowe finansowane ze środków własnych WAMA-COOP). Świadczono doradztwo w całym OWES, czyli w CPS oraz IPS i ich biurze terenowym: doradztwo podstawowe (stale przez całą kadrę), doradztwo zawodowe 68h, psycholog pracy 69h, doradztwo biznesowe 306, prawne 10 h dla grup założycielskich, ubiegających się o dotację, złożonych z osób fizycznych, PES chcących się ekonomizować i PS (16 grup). Kadra CPS udzielała wszelkiego wsparcia osobom zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. W efekcie wszelkich prac 11 grup: 4 istniejące PS, 4 nowo powstające PS i 3 PES ekonomizujące się, ukończyło ścieżkę wsparcia w wymaganym zakresie i ubiegało się o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie nowych stanowisk pracy. Łącznie 56 osób ( w tym 29 kobiet i 27 mężczyzn)  zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które mają być zatrudnione w PES/PS/nowo powstających PS. Oferowana była sala szkoleniowa dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, ułatwienia w dostępie do pomieszczeń CPS. Osoby niepełnosprawne korzystały z doradztwa mobilnego pracowników OWES i doradców w miejscach dogodnych dla tej grupy beneficjentów. Strona internetowa OWES spełnia standardy WCAG 2.0. W okresie rozliczeniowym na bieżąco publikowane były informacje nt. ES i działalności OWES Olsztyn, głównie na portalach społecznościowych i stronie internetowej OWES.

Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej:

Zadania realizowano zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu. Funkcjonowały 3 IPSy: IPS Olsztyn, IPS Bartoszyce z oddziałem terenowym w Lidzbarku Warmińskim oraz IPS Kętrzyn– przez 5 dni w tygodniu w godz. 7.30-15.30 oraz 8.00-16.00. Animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES oraz wspomagali CPS w prowadzeniu rekrutacji na szkolenia. Przeprowadzono spotkania animacyjne- informacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS –  51 spotkań: PUP/MUP 13, MOPS/GOPS 1, z uczestnikami projektów z osi 11 RPO 1, z PES/PS 17, oraz z osobami fizycznymi 19. Odbyły się spotkania z kadrą CPS w terenie, wspomagające działania i funkcjonowanie IPSów. W danym okresie rozliczeniowym we wszystkich IPS pracę podjęło/kontynuowało 16 grup: 4 na spółdzielnie socjalną osób fizycznych, 7 na fundację 4 na PES/PS chcące się ekonomizować/rozwijać. Kadra CPS na bieżąco udzielała wszelkiego wsparcia IPS w zakresie doradztwa podstawowego i konsultacji osobom zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Pracownicy IPS na bieżąco monitorują i diagnozują sytuację PES/PS z terenu ich działania – kontakt telefoniczny oraz bezpośredni. Osoby niepełnosprawne korzystały z doradztwa mobilnego pracowników IPS w miejscach dogodnych dla tej grupy beneficjentów.  Obyło się 1 spotkanie w szkołach (03.06.) nt. przedsiębiorczości społecznej w których udział wzięło 8 uczniów. Obyły się posiedzenia Zespołu ds. ES w Dobrym Mieście (07.06., 31.07.) oraz grupa robocza w Lidzbarku Warmińskim (30.07.) . Animatorzy przedstawiali ofertę OWES w wydarzeniu poza projektowym: „Targi Pracy i Edukacji w Mrągowie” (14.06.).

Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej:

Zadania realizowano zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu.  FPS funkcjonował– przez 5 dni w tygodniu w godz. 8.00-16.00. Została przeprowadzona I runda konkursowa o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Nabór dokumentów konkursowych odbywał się w dniach 17.06.– 08.07. Łącznie 11 grup złożyło dokumentację konkursową: 4 istniejące PS, 4 nowo powstające PS i 3 PES ekonomizujące się.  Dokumenty wszystkich 11 podmiotów zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym (09.07.-12.07.) i następnie przekazane do oceny merytorycznej (12.07.)ekspertom zewnętrznym. W dniu 23.07 KOW dokonała oceny merytorycznej 11 wniosków konkursowych, dopuszczonych do oceny na podstawie listy podmiotów zakwalifikowanych w ocenie formalnej. Następnie dnia 26.07. uchwała Zarządu zatwierdziła listę rankingową i kwoty przyznanych dotacji o łącznej wartości 1.343.493,37 zł.  Łączna liczba miejsc pracy, na których utworzenie wnioskodawcy zamierzają przeznaczyć środki z dotacji to 56 (w tym  dla 29 kobiet, 27 mężczyzn). Podstawą kwalifikacji podmiotów lub osób fizycznych do ubiegania się o wsparcie finansowe było zaświadczenie lub oświadczenie uczestnika potwierdzające wymagany regulaminem status społeczno-zawodowy. Wstępnie planowano alokację na 42 miejsca pracy. Jednakże wszystkie podmioty ubiegające się o dotację aktywnie uczestniczyły w ścieżce doradczo-szkoleniowej ostatecznie zwiększono alokację do 56 miejsc, tym samym kwalifikując wszystkie wnioski. Dodatkowo pracownicy FPS na bieżąco udzielali informacji na temat zasad przyznawania środków finansowych w ramach projektu oraz możliwości dofinansowania przedsiębiorstw społecznych w ramach dostępnych instrumentów finansowych. Prowadzone są stale rozmowy telefoniczne z przedstawicielami instytucji takich jak: PFRON, PUP, DAR SA, NIDA, TISE, BGK, PAFPIO na temat zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych wspierających zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych.

Finansowanie: 

Środki wspólnotowe 275.965,53 zł
Środki krajowe środki publiczne w tym budżet państwa 38.146,82 zł
Środki prywatne (wkład własny) 11.866,18 zł