Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.

Centrum Przedsiębiorczości Społecznej:

Zadanie  realizowano zgodnie z założeniami projektu. Doradcy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES, pomagali w przeprowadzaniu rekrutacji do projektu oraz rekrutacji na szkolenia moduł I. Odbyły się spotkania animacyjno- konsultacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS 51 spotkań – UM/UG/STAROSTWA 17, PUP/MUP/OHP 3, PCPR 1, KIS 4, MOPS/GOPS 15, WTZ 1, ŚDS 1, Szkoły/ Placówki Edukacyjne 5, inne dot. założenia Spn.s. osób prawnych 4. Spotkania wspomagające działania i funkcjonowanie IPS w Kętrzynie i Bartoszycach oraz w biurze terenowym w Lidzbarku Warmińskim (biuro terenowe finansowane ze środków własnych). Pozytywną rekrutację przeszło 7 grup inicjatywnych: 1 na spółdzielnie socjalną osób fizycznych, 2 na fundację 4 na PES/PS chcące się ekonomizować/rozwijać. Kadra CPS udzielała wszelkiego wsparcia os. zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. W zapytaniach ofertowych wyłoniono doradców specjalistycznych. Oferowana była sala szkoleniowa dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, ułatwienia w dostępie do pomieszczeń. Osoby niepełnosprawne korzystały z doradztwa mobilnego pracowników OWES i doradców w miejscach dogodnych dla tej grupy beneficjentów. Podpisano 8 porozumień o współpracy z instytucjami pomocy społecznej, administracji samorządowej oraz reintegracji społeczno-zawodowej. Zaktualizowany został Regulamin Świadczenia Usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz znaczna część dokumentacji i załączników zgodzie z zapisami konkursu, standardami OWES oraz systemem jakości SUS 2.0. Odbyło się spotkanie klastra Przedsiębiorczości Społecznej/ Regionalnego Związku Rewizyjnego 20.03. Odbyło się Forum dyskusyjne Spółdzielczości na Warmii i Mazurach (w ramach CSR) dotyczące społecznego i odpowiedzialnego biznesu oraz praktycznych mechanizmów współpracy, uczestniczyło 10 podmiotów 28.03. Strona internetowa OWES spełnia standardy WCAG 2.0. W okresie rozliczeniowym na bieżąco publikowane były informacje nt. ES i działalności OWES Olsztyn, głównie na portalach społecznościowych i stronie  internetowej OWES.

 Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej:

Zadania realizowano zgodnie z założeniami projektu. Funkcjonowały 3 IPSy: IPS Olsztyn, IPS Bartoszyce z oddziałem terenowym w Lidzbarku Warmińskim oraz IPS Kętrzyn– przez 5 dni w tygodniu w godz. 7.30-15.30 oraz 8.00-16.00. IPSy doposażono  w niezbędną infrastrukturę. Animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES oraz wspomagali CPS w prowadzeniu rekrutacji do projektu oraz na szkolenia w module I. Przeprowadzono spotkania animacyjne- informacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS –  26 spotkań: PUP/MUP 10, CIS 5, MOPS/GOPS 3, z uczestnikami projektów z osi 11 RPO 6, koła gospodyń wiejskich 1, Uniwersytet III Wieku 1. Odbyły się spotkania z kadrą CPS w terenie, wspomagające działania i funkcjonowanie IPSów. W danym okresie rozliczeniowym we wszystkich IPS pracę podjęło 7 grup inicjatywnych: 1 na spółdzielnie socjalną osób fizycznych, 2 na fundację 4 na PES/PS chcące się ekonomizować/rozwijać. Kadra CPS na bieżąco udzielała wszelkiego wsparcia IPS w zakresie doradztwa podstawowego i konsultacji osobom zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Pracownicy IPS na bieżąco monitorowali i diagnozowali sytuację PES/PS z terenu ich działania – kontakt telefoniczny oraz bezpośredni. Osoby niepełnosprawne korzystały z doradztwa mobilnego pracowników IPS w miejscach dogodnych dla tej grupy beneficjentów.  Obyło się 6 spotkań w szkołach nt. przedsiębiorczości społecznej w których udział wzięło 77 uczniów. Obyły się spotkania Zespołów ds. ES  w:  powiecie bartoszyckim 19.02., powiecie lidzbarskim 14.02., powiecie mrągowskim 18.02., powiecie kętrzyńskim 26.02.

 

Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej:

Większość zadań realizowano zgodnie z założeniami projektu. W strukturze OWES został utworzony Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej, który wyposażono  w niezbędną infrastrukturę.  Zatrudniono wykwalifikowany personel, który zapoznał się  z dokumentami programowymi oraz aktualnym stanem prawnym obejmującym realizację projektu. Zespół FPS pracował nad Regulaminem Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej oraz jego załącznikamim.in. zgłaszanie korekt i wyjaśnianie niespójności dotyczących: trwałości miejsca pracy, podatku VAT, ponownym udziale w konkursie, zabezpieczenia dotacji. Odbyły się spotkania ze specjalistami (bank, firma ubezpieczeniowa, notariusz) w sprawie zastosowania najkorzystniejszych form zabezpieczenia realizacji umowy, ustalenia ich kosztów oraz wymaganym dokumentów; wskazanie na formy zabezpieczenia w postaci hipoteki, rygoru (omówienie zasad zabezpieczania, zalet, ustalenie kosztów aktu notarialnego tej formy zabezpieczenia). Na bieżąco kadra analizuje Ustawę o podatku VAT oraz kontaktuje z Urzędem Skarbowym w sprawie podatku VAT i możliwości jego odzyskania po zrealizowanym projekcie oraz współpracuje z firmą brokerską w celu uzyskania najkorzystniejszych możliwości ubezpieczenia majątkowego zakupów realizowanych w ramach dotacji. Stale prowadzone są rozmowy telefoniczne z przedstawicielami instytucji takich jak: PFRON, PUP, DAR SA, NIDA, TISE, BGK, PAFPIO na temat zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych wspierających zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych.

Finansowanie:

Środki wspólnotowe 207.544,48 zł
Środki krajowe środki publiczne w tym budżet państwa 28.688,95 zł
Środki prywatne (wkład własny) 3.738,50 zł