SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO-FIANSOWE ZA OKRES OD 01.12.2021 DO 31.12.2021

Zadanie 1 – CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Zadanie realizowano zgodnie z założeniami projektu. CPS zaczął  funkcjonować 5 dni w tyg. w godz. 8:00-16:00. Nadal zadanie realizowano częściowo online, telefonicznie i e-mail. W okresie sprawozdawczym wszyscy pracownicy OWES pracowali stacjonarnie, w biurach Ośrodka oraz w Inkubatorach. Spotkania częściowo realizowane były online, telefonicznie lub e-mailowo, w ten sposób, że aby ograniczyć liczbę spotkań bezpośrednich, doradcy i animatorzy OWES część doradztw niewymagającą osobistego kontaktu przeprowadzali w tej właśnie formie. Spotkania wymagające osobistych spotkań odbywały się w siedzibie OWES w Olsztynie oraz IPS-ów. Doradztwa w formie online były organizowane przede wszystkim w przypadku analizy projektów statutów, uchwał lub innych dokumentów, które przesyłane były pracownikowi za pomocą poczty e-mail, a po naniesieniu ewentualnych uwag odsyłane do UP. W formie zdalnej przeprowadzono również szkolenia z modułu III i IV. Podczas spotkań indywidualnych stosowane są wymogi sanitarne. Dor. kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej inf. i pomocy klientom OWES, prowadzili rekrutację do projektu. Odbyła się rekrutacja do szkoleń specjalistycznych organizowanych w ramach Modułu 5 (1-10.12), chęć udziału zgłosiły 3 PS. Obecnie trwa wybieranie podmiotów, którym zostanie zlecone przeprowadzenie szkoleń we wskazanych w zgłoszeniach zakresach. Prowadzono intensywne spot. z GI, które ubiegają się o dofinansowanie oraz tymi, które zdecydowały się PES bez działalności gospodarczej i nie zamierzają ubiegać się o dofinansowanie– wyjaśnianie i pomoc przy wypełnianiu dokumentacji, wsparcie przy bieżących problemach, prace nad statutem itd. Spotkania animacyjno- konsultacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS 6 spot.: UG/UM/SP 1, PES/PS 2, os. fiz. 2, GI 1. Prowadzono również spotkania animacyjno-konsultacyjne online, telefonicznie i e-mailowo. Spotkania wspomagające działania i funkcjonowanie IPS w Kętrzynie i Bartoszycach oraz w biurze terenowym w Lidzbarku Warmińskim (biuro terenowe finansowane ze środków własnych WAMA-COOP). Świadczono doradztwa w całym OWES, czyli w CPS oraz IPS i ich biurze terenowym,  bezpośrednio u UP, online, e-mail i telefonicznie: doradztwo podstawowe (stale przez całą kadrę), doradztwo zawodowe 1h, psycholog pracy 1h,  doradztwo prawne 1h, doradztwo biznesowe/mentoring  40 h dla gr. założycielskich, ubiegających się o dotację, złożonych z os. fiz., PES chcących się ekonomizować i PS. Dzięki wsparciu OWES założono i zarejestrowano w KRS Fundację ANSA-NEBO (22.12) oraz złożono dokumentację rejestracyjną GI dążącej do utworzenia Fundacji ISA. Pracownicy CPS są w stałym kontakcie z PES/PS i monitorują ich sytuację.  Kadra CPS udzielała wszelkiego wsparcia os. zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Trenerzy oraz doradcy zostali uwrażliwieni na posługiwanie się językiem i przykładami równościowymi oraz nie posługiwanie się stereotypami. Tren. wskazano, aby podkreślali aspekt równości kobiet i mężczyzn. Również kadra CPS zwraca uwagę na posługiwanie się językiem wolnym od stereotypów, z uwzględnieniem zasad równościowych. Podjęte zostały również działania na rzecz równości szans i dostępności do projektu dla osób z niepełnosprawnością. Oferowana była sala szkoleniowa dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, ułatwienia w dostępie do pomieszczeń CPS. Zaangażowany był 1 pracownik wspierający organizacyjnie pracę grup inicjatywnych (wolontariat). Odbyły się Zespoły ds. ES: powiat lidzbarskim (07.12), powiat kętrzyński (08.12). Odbyło się posiedzenie Rady Sterującej OWES w Olsztynie (16.12). 

Prowadzone były intensywne prace nad aktualizacją „Regulaminu świadczenia usług OWES w Olsztynie” oraz formularzy. Podpisano Umowę Partnerską z Powiatem Bartoszyckim (13.12) oraz Porozumienie na rzecz rozwoju ES z GOPS w Barcianach (16.12).

Kadra CPS jest uwrażliwiona na zachowanie równości szans i dostępności osób niepełnosprawnych do projektu. Osoby niepełnosprawne miały możliwość korzystania z doradztwa mobilnego pracowników OWES i doradców w miejscach dogodnych dla tej grupy beneficjentów. Wszelkie działania prowadzone w ramach zadania są realizowane w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju mi.in. poprzez oszczędne gospodarowanie materiałami biurowymi i szkoleniowymi, ekologiczne materiały wielokrotnego użytku, dwustronny druk, segregację odpadów, energooszczędne urządzenia, oszczędzanie energii i wody. Strona Internetowa OWES spełnia standardy WCAG 2.0. W okresie rozliczeniowym na bieżąco publikowane były informacje nt. ES i działalności OWES Olsztyn, głównie na portalach społecznościowych i stronie internetowej.

Zadanie 2 – INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Zadania realizowano zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu. Funkcjonowały 3 IPSy: IPS Olsztyn, IPS Bartoszyce z oddziałem terenowym w Lidzbarku Warmińskim oraz IPS Kętrzyn. IPS funkcjonował 5 dni w tygodniu w godz. 7.30-15.30 oraz 8.00-16.00. Podczas spotkań indywidualnych stosowane są wymogi sanitarne. Animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES oraz wspomagali CPS w prowadzeniu rekrutacji do projektu i na szkolenia. Przeprowadzono spotkania animacyjne- informacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS –  20 spotkań: 1 z PUP/MUP, 4 z MOPS/GOPS/CUS, 1 z LGD, 5 ze Szkoły/Placówki Edukacyjne,  4 z PES/PS, 5 z osobami fizycznymi. Prowadzono również spotkania animacyjno-informacyjne online, telefonicznie i e-mailowo. Odbyły się spotkania z kadrą CPS w terenie, wspomagające działania i funkcjonowanie IPSów. Kadra CPS jest w stałym kontakcie z pracownikami IPS i wpiera ich działania.  

W danym okresie rozliczeniowym we wszystkich IPS pracę dot. wsparcia dotacyjnego podjęły/kontynuowały 13 grupy: 3 spółdzielnie socjalne osób prawnych, 1 spółdzielnie socjalne osób fizycznych, 3 fundacje, 1 spółka non profit, 5 grup inicjatywnych. Pracownicy IPS są w stałym kontakcie z PES/PS i monitorują ich sytuację. Kadra CPS na bieżąco udzielała wszelkiego wsparcia IPS w zakresie doradztwa podstawowego i konsultacji osobom zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Pracownicy IPS na bieżąco monitorują i diagnozują sytuację PES/PS z terenu ich działania – kontakt telefoniczny oraz bezpośredni. Dodatkowo odbyły się Zespoły ds. ES : powiat lidzbarski (07.12), powiat mrągowski (08.12). Warsztaty w szkołach z zakresu przedsiębiorczości społecznej: Szkoła Podstawowa Ponadpodstawowa nr. im Kresowiaków w Bartoszycach-40 os.(03,06,10,15.12.), Szkoła 

Kadra IPS zwraca uwagę na posługiwanie się językiem wolnym od stereotypów, z uwzględnieniem zasad równościowych oraz jest uwrażliwiana na zachowanie równości szans i dostępności osób niepełnosprawnych do projektu. Osoby niepełnosprawne korzystały z doradztwa mobilnego pracowników IPS w miejscach dogodnych dla tej grupy beneficjentów oraz z konsultacji online.  Wszelkie działania prowadzone w ramach zadania są realizowane w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju mi.in. poprzez oszczędne gospodarowanie materiałami biurowymi i szkoleniowymi, ekologiczne materiały wielokrotnego użytku, dwustronny druk, segregację odpadów, energooszczędne urządzenia, oszczędność energii i wody W okresie rozliczeniowym na bieżąco publikowane były informacje nt. ES i działalności OWES Olsztyn, głównie na portalach społecznościowych i stronie internetowej. 

Zadanie 3 – FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Zadnie realiz. zgodnie z założ. i harm. projektu.  FPS funk.  5 dni w tyg. w godz. 8:00-16:00. Podczas spotk. indywidualnych stosowane są wymogi sanitarne. Wypłacono II transzę przedłużonego wsparcia pomostowego dla Fundacji SPINE (10.12.). W całym okresie sprawozdawczym, na bieżąco rozliczano podstawowe oraz przedłużone wsparcie pomostowe oraz kolejne transze wydatków dotacyjnych. Pracownicy FPS byli w stałym kont. z podmiotami, które otrzymały dotacje w ramach I-VI Rundy konkursowej. Na bieżąco udzielali informacji na temat zasad przyznawania środków finansowych w ramach projektu oraz możliwości dofinansowania PS w ramach dostępnych instrumentów finansowych. Prowadzone są stale rozmowy telefoniczne z przedstawicielami instytucji takich jak: PFRON, PUP, DAR SA, NIDA, TISE, BGK, PAFPIO na temat zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych wspierających zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych. Kadra FPS zwraca uwagę na posługiwanie się językiem wolnym od stereotypów, z uwzględnieniem zasad równościowych. Dodatkowo kadra FPS jest uwrażliwiana na zachowanie równości szans i dostępności osób niepełnosprawnych do projektu. Wszelkie działania prowadzone w ramach zadania są realizowane w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju mi.in. poprzez oszczędne gospodarowanie materiałami biurowymi i szkoleniowymi, ekologiczne materiały wielokrotnego użytku, dwustronny druk, segregację odpadów, energooszczędne urządzenia, oszczędność energii i wody.

Finansowanie:
Środki wspólnotowe105 030,26
Krajowe środki publiczne w ty, budżet państwa14 420,29
Środki prywatne (wkład własny)11 649,90
SUMA 131 100,45