Sprawozdanie częściowe za okres 01-09-2018 30-11-2018

CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ (CPS)

Doradcy kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES, prowadzili rekrutację na szkolenia oraz nadzorowali ich realizację i zakończenie: m. VI (20.10, 16.11, 21.11.).  Realizowane były szkolenia branżowe (m. V)- dla PS, które uzyskały dofinansowanie. Spotkania animacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS– 30 spotkań: 7 w UG/UM/Starostwie, 19 w PUP/MUP, 4 w PCPR. Świadczono doradztwo w całym OWES, czyli w CPS oraz IPS i ich biurach terenowych: doradztwo podstawowe (stale przez całą kadrę), mentoring biznesowy 240 h, doradztwo prawne 2 h, kadrowe 17h,  dla grup założycielskich, ubiegających się o dotację, złożonych z osób fizycznych, PES chcących się ekonomizować i PS (30 grup). Odbyły się posiedzenia Zespołu ds. ES i grupy robocze powiecie bartoszyckim(06.09.), w Lidzbarku Warmińskim (03.11.), w powiecie mrągowskim (15.11., 28.11.), w powicie kętrzyńskim (20.11.).  Odbyło się I Forum Przedsiębiorczości Społecznej w Olsztynie (09-10.11.). Odbyły się spotkania klastra (5.09., 24.09., 18.10., 09.11., 10.11., 21.11.).

INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCISPOŁECZNEJ (IPS)

Funkcjonowały 3 IPSy: IPS Olsztyn, IPS Bartoszyce z oddziałem terenowym w Lidzbarku Warmińskim oraz IPS Kętrzyn z oddziałem terenowym w Mrągowie. Doradcy kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES oraz wspomagali CPS w prowadzeniu rekrutacji na szkolenia w  m. VI (20.10, 16.11, 21.11.) oraz w realizacji szkoleń branżowych (m. V). Przeprowadzono spotkania animacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS – 78 spotkania: 13 GOPS/MOPS/KIS, 14 w szkołach, 13 z osobami fizycznymi, 33 grup inicjatywnych/PES/PS, 3 w WTZ i 1 w ŚDS. Grupy inicjatywne (8) podjęły oraz kontynuowały pracę: 5 na spółdzielnię  socjalną os. fiz., 1 na spółdzielnię socjalną  oraz 2 PES chcące się ekonomizować. W danym okresie sprawozdawczym dodatkowo pracę kontynuowało 22 PS, które utworzyły nowe miejsca pracy. Pracownicy IPS na bieżąco monitorują i diagnozują sytuację PES/PS z terenu ich działania – kontakt telefoniczny oraz bezpośredni.  Odbyły się spotkania w szkołach z młodzieżą nt. ES, PES i PS. Udział w 7 spotkaniach wzięło 96 uczniów. Obyły się lokalne Targi ES powiecie bartoszyckim pn. „Dni Osadnika w klimacie ekonomii społecznej” (06.09. wspólna inicjatywa ze Stowarzyszeniem Dolina Róż) oraz w powiecie lidzbarskim pn. „Targi Ekonomii Społecznej Powiatu Lidzbarskiego” (19.09.  wspólna inicjatywa z ZSO w Ornecie) .  IPS w Kętrzynie przystąpił do wspólnej inicjatywy pn.  z GOPS w Pieckach i Bankiem Żywności. W okresie rozliczeniowym na bieżąco publikowane były inf. nt. ES i działalności OWES Olsztyn, głównie na portalach społecznościowych i str. intern.