Sprawozdanie częściowe od 2016-10-03 do 2016-12-31

CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ(CPS)

W strukturach OWES utworzone zostało Centrum Przedsiębiorczości Społecznej wyposażone w niezbędną infrastrukturę i narzędzia które razem z IPS tworzy sieć wsparcia niezbędną do inkubowania miejsc pracy w nowych i istniejących PES i PS.

1.DZIAŁANIA ANIMACYJNO-KONSULTACYJNE:

W celu prowadzenia sprawnych działań animacyjno- informacyjnych nawiązano współpracę z lokalnymi mediami oraz utworzony został profil na portalu społecznościowym; nawiązano współpracę z UM, PUP, MOPS, CIS, LGD, PFRON w Olsztynie oraz Bankiem Żywności, przekazane zostały informacje nt. oferty OWES, podpisane zostało porozumienie o współpracy w zakresie min. rekrutacji uczestników oraz informacji wzajemnej o udzielonych formach wsparcia. Przeprowadzono spotkania UM Bisztynek, UM Kętrzyn, UG Kętrzyn, UM Dobre Miasto, UM Olsztyn, Starostwo w Bartoszach (w spotkaniach udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz, kierownicy MOPS, GOPS, przedstawiciele NGO oraz pracownicy ds. promocji). W trakcie spotkań w instytucjach informowano o usługach użyteczności publicznej w obszarach pomocy społecznej, wspieraniu rodzin i os niepełnosprawnych, a także PES i PS przy wykorzystaniu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

2.ROZWÓJ SIECI WSPÓŁPRACY I KOOPERACJI:

Współpraca z OPS, CIS, KIS, ZAZ, WTZ, PUP w ramach Regionalnej Platformy na rzecz ES; Wspierano działania Klastra ES w przygotowaniu i przeprowadzeniu spotkań warsztatowych grup roboczych nt. wypracowania kierunków rozwoju Klastra. Przedstawiciele OWES uczestniczyli czynnie w konferencjach i wydarzeniach organizowanych przez ROPS oraz w Targach Pracy(20.10.2016) PUP Lidzbark W. Kadra OWES brała udział w pracach regionalnych i krajowych instytucji i komitetów działających na rzecz rozwoju ES m.in. Ogólnopolskie Spotkania ES, Ogólnopolskie Spotkanie Spółdzielni Socjalnych.

3.SZKOLENIA:

Prowadzono podstawowe1-dniowe szkolenia stacjonarne dla osób fizycznych (min. uczestników CIS, itp.) zainteresowanych możliwością tworzenia miejsc pracy w sektorze ES.

4.USŁUGI DORADCZE:

Udzielano wsparcia doradczego podstawowego (doradca kluczowy), biznesowego (doradca biznesowy/wolontariat 45h i doradca biznesowy 6h) oraz zawodowego (doradca zawodowy), podmiotom i osobom deklarującym chęć podjęcia działań zmierzających do ekonomizacji PES lub utworzenia nowych miejsc pracy w ramach PS.

5.WSPÓŁPRACA Z NAUKĄ I BIZNESEM:

Odbyło się spotkanie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim oraz Kuratorem w sprawie w zakresie zajęć z przedsiębiorczości społecznej oraz aktualizacji programów nauczania przedsiębiorczości; w XII 2016 r. przeprowadzono spotkanie szkoleniowo-dyskusyjne z zakresu CRS i szerszej współpracy biznesu z sektorem ES, w którym uczestniczyli przedstawiciele Gminnych Spółdzielni SCH.

6.ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG OWES:

odbyły się spotkania wewnętrzne kadry w celu wymiany doświadczeń. Zaktualizowano Regulaminy i procedury obowiązujące w OWES. Podjęto działania zmierzające do ułatwienia dostępu do oferty OWES osobom z niepełnosprawnościami, min. poprzez nowej pozycjonowanej przez Google strony internetowej oraz możliwość usług doradczych i szkoleń przy wsparciu tłumacza języka migowego. W ramach wszystkich działań stosowane były zasady równościowe oraz inne wynikające z Kodeksu Etycznego OWES.

INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCISPOŁECZNEJ(IPS)

Powstały 3 Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej: IPS1 (Olsztyn, powiat olsztyński); IPS2 (powiat mrągowski, kętrzyński); IPS3 (powiat lidzbarski, bartoszycki). Prowadzone są rozmowy o możliwości utworzenia biura terenowego OWES w Mrągowie, które działać będzie przy znacznym wsparciu UM w Mrągowie.

1. DZIAŁANIA ANIMACYJNO-KONSULTACYJNE:

Animatorzy IPS i doradcy CPS przeprowadzili ponad 68 bezpośrednich spotkań informacyjno–animacyjnych w ramach, których udzielano informacji nt. możliwości podejmowania inicjatyw ekonomicznych w ramach ES oraz wstępnie konsultowano założenia do planowanych inicjatyw; prowadzone były warsztaty w szkołach z zakresu przedsiębiorczości społecznej i inicjatyw ekonomicznych młodzieży, łącznie 48h (XI 26h i XII 22h).

2. ANIMACJA ŚRODOWISK LOKALNYCH WSPÓŁPRACA ZWTZ,ZAZ,CIS,JST:

W omawianym okresie prowadzona była wstępna koordynacja grup inicjatywnych partnerstw lokalnych, nawiązano współpracę z lokalnymi liderami. Obyły się spotkania Zespołów ds. ES w Kętrzynie (1); Mrągowie (2) oraz wspólne posiedzenie Zespołów do sp. ES Miasta Olsztyna i pow. Olsztyńskiego (1). Podjęto wstępne działania w zakresie współpracy przy opracowaniu/aktualizacji lokalnych planów rozwoju ES oraz działania informacyjne zmierzające do upowszechniania klauzul społecznych. Wspólnie z pracownikami JST zastanawiano się nad możliwościami dokonania zmian zapisów w kwestii dotyczącej klauzul społecznych w przetargach organizowanych przez ich jednostki.

3. WSPIERANIE GRUP INICJATYWNYCH i ŚRODOWISK:

Przeprowadzono wstępne rozmowy weryfikacyjne status na rynku pracy osób ubiegających się o wsparcie projektowe, pomoc w rozwinięciu pomysłu w przedsięwzięcia, współpraca z doradcami, działania przygotowujące i monitorujące; 7 grup założycielskich i 4 PES/PS w ramach których utworzone zostało 50 miejsc pracy. Priorytetowo traktowane były osoby niepełnosprawne, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 4.WSPARCIE INFRASTRUKTURALNE: Doposażono i wyposażono siedziby IPS w niezbędny sprzęt i narzędzia dostępne dla UP. Z pomieszczeń IPS bezpłatnie korzystali m.in.: lokalni liderzy oraz grupy inicjatywne, które przy wsparciu animatorów i doradców przygotowywali założeni i ustalenia do podjęcia dalszych działań w sektorze ES