SPOTKANIE ZESPOŁU DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ W DOBRYM MIEŚCIE

W dniu 6 grudnia 2022 odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Dobrym Mieście.

Spotkanie otworzyła Pani Monika Ćwiek – Przewodnicząca Zespołu.

Na spotkaniu obecna była Pani Katarzyna Koplińska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Warmińsko Mazurskiego.

Pani Dyrektor omówiła prezentację dotyczącą możliwości i wyzwań stojących w sektorze ekonomii społecznej w zakresie realizacji usług społecznych w nadchodzących latach oraz potrzeby przygotowania się do wdrażania Strategii Polityki Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2030.

Pan Mateusz Dobkowski złożył sprawozdanie z przeprowadzonych działań OWES za okres kwiecień – listopad 2022. Omówił główne inicjatywy, nawiązane współprace oraz podjęte działania krzewiące ekonomię społeczną wśród mieszkańców subregionu olsztyńskiego.

Pani Wiktoria Laskowska przedstawiła główne założenia Ustawy o Ekonomii Społecznej, wskazując istotne zmiany zawarte w Ustawie obowiązującej od 30 października 2022 r. Omówiła także główne akty prawne regulujące niniejszy dokument