SPOTKANIE ZESPOŁU DO SPRAW EKONOMII SPOŁECZNEJ POWIATU MRĄGOWSKIEGO

8.12.2021r o godz.12.30 w Sali nr 8 Starostwa Powiatowego w Mrągowie odbyło się spotkanie  Zespołu ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej powiatu mrągowskiego.

W spotkaniu uczestniczyło 9 osób.

Przewodnicząca Zespołu Teresa Nowacka powitała zaproszonych gości i nawiązała do ostatniego spotkania Zespołu, w którym poruszany był temat zmiany składu Zespołu. Wobec powyższego przedstawiła 2 zaproszonych gości, zainteresowanych wejściem w skład Zespołu, reprezentujących szkolnictwo i edukację. 

Kolejno głos zabrał prezes Stowarzyszenia WAMA-COOP w Olsztynie – Dariusz Węgierski, który przedstawił sprawozdanie z działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie za okres czerwiec – październik 2021r. Były to działania doradcze, monitoring podmiotów, doradztwo prawne i biznesowe, doradztwo marketingowe , doradztwo psychospołeczne, RODO. Utworzonych zostało 14 miejsc pracy, które zostały objęte również wsparciem pomostowym. Prezes Stowarzyszenia wspomniał również o czerwcowej konferencji on-line dotyczącej kierunków rozwoju ekonomii społecznej, na której zaproszeni byli między innymi przedstawiciele Uniwersytetu w Olsztynie – prof. dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. Jacek Olszewski jak również Dariusz Dura – Zarządzanie  kryzysowe Ochrony Ludności i Spraw Obronnych. Odbyło się również 10 spotkań związanych z rozpowszechnianiem idei ekonomii społecznej – Targi Ekonomii Społecznej. Dariusz Węgierski poinformował również o zmianie terminu wizyty studyjnej wynikającej z trwającej pandemii.

Następnie Mateusz Dąbkowski – kierownik Inkubatorów Przedsiębiorczości Społecznej przedstawił projekt dotyczący Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2022-2027 zwracając szczególną uwagę na edukację, pomoc społeczną i ekonomię społeczną.

Kolejno Pani dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie – Jolanta Kowalczyk zabrała głos na temat Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i narastających problemów związanych ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży, opieką nad nimi  jak również dostępu do usług specjalistycznych osób z niepełnosprawnościami.

W kolejnym punkcie spotkania Pan Hubert Sadownikow przedstawił formy i zasady działania LGD „Mazurskie morze”. 

Podsumowując spotkanie Przewodnicząca wspomniała o bieżących wydarzeniach w powiecie mrągowskim i zwróceniu szczególnej uwagi na działanie 3.3 Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej Warmia i Mazury 2021-2025 dotyczące wzmocnienia Powiatowych Zespołów ds. Ekonomii Społecznej.

Około godz. 15.00 spotkanie zakończono.