PREFERENCYJNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ – POWER 2022

Informujemy o możliwości uzyskania preferencyjnej pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej.
_______________________________________________________________________________________

Na podstawie umowy podpisanej przez BGK 25 kwietnia 2016 r. z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej (MRPS) BGK pełni rolę Menedżera Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Projekt realizowany jest w Działaniu 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Projekt).

Celem projektu jest wzrost liczby PES korzystających ze zwrotnych form finansowania, tj. np. pożyczek. MRPS przeznaczyło na ten cel łącznie ok. 143 mln zł. Dodatkowe blisko 16 mln zł pochodzi ze środków własnych instytucji finansujących, udzielających pożyczek.

Korzystanie z finansowania zwrotnego przyczyni się do:

 • rozwoju działalności prowadzonej przez PES-y, poprzez zwiększenie poziomu zatrudnienia i przychodów,
 • wzmocnienia ich efektywność w zarządzaniu zasobami finansowymi i ułatwienia im działalności na konkurencyjnym rynku towarów i usług,
 • poszerzenia oferty i lepszego dopasowania już oferowanych produktów/ usług do potrzeb klienta.

Dla kogo?

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na lata 2014-2020 oraz, z zastrzeżeniem ust. 2, do ubiegania się o pożyczkę uprawnione są następujące Podmioty Ekonomii Społecznej:

 • przedsiębiorstwo społeczne,
 • spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085 z późn. zm);
 • jednostka reintegracyjna, realizująca usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: CIS i KIS;
 • ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573);
 • organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.);
 • spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648, z późn. zm.);
 • koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich ((Dz. U. z 2021 poz. 165, z późn. zm.);
 • zakład pracy chronionej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

O wsparcie mogą ubiegać się PES spełniające następujące kryteria

 1. posiadające osobowość prawną (w przypadku podmiotów reintegracyjnych pożyczkobiorcą może być wyłącznie organ prowadzący dany podmiot reintegracyjny);
 2. spełniające kryterium mikro-, małego lub średniego  przedsiębiorcy („MŚP”), zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji;
 3. w przypadku podmiotów reintegracyjnych ich organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego;
 4. potwierdzające spełnienie warunku określonego w art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Rozporządzenie ogólne Nr 1303/2013), tj. że przedsięwzięcia przeznaczone do wsparcia są finansowo wykonalne;
 5. wykazujące realne źródła spłaty zobowiązań;
 6. potwierdzające, że wartość otrzymanej pomocy publicznej nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, zgodnie z limitami wskazanymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

  ——————————————————————————————————————————————

  WIĘCEJ INFORMACJI NA STREONIE BGK POD LINKIEM:

  https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/wsparcie-podmiotow-ekonomii-spolecznej/#c13521