POSIEDZENIE ZESPOŁU DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ W POWIECIE OLSZTYŃSKIM

16 grudnia 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, po dłuższej przerwie odbyło się posiedzenie zespołu do spraw ekonomii społecznej w powiecie olsztyńskim.
Spotkanie rozpoczęła Przewodnicząca Zespołu – Pani Joanna Michalska- Reda wprowadzając zebranych w program spotkania. Następnie Pani Katarzyna Koplińska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Warmińsko Mazurskiego omówiła możliwości i wyzwania stojące w sektorze ekonomii społecznej w zakresie realizacji usług
społecznych w nadchodzących latach. Podkreśliła również potrzebę przygotowania się do wdrażania Strategii Polityki Społecznej Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2021-2030. W dalszej części spotkania Pan Mateusz Dobkowski złożył sprawozdanie z przeprowadzonych działań OWES za okres kwiecień – listopad 2022. Omówił główne inicjatywy, nawiązane współprace oraz podjęte działania krzewiące ekonomię społeczną wśród mieszkańców subregionu olsztyńskiego.
Na zakończenie spotkania Pani Wiktoria Laskowska przedstawiła główne założenia Ustawy o Ekonomii Społecznej, wskazując istotne zmiany zawarte w Ustawie obowiązującej od 30 października 2022 r. Omówiła także główne akty prawne regulujące niniejszy dokument.