PORĘCZENIA DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ Z BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego informują o możliwości uzyskania wsparcia dla PES w zakresie finansowania działalności własnej i rozwoju na zapewnienie zabezpieczenia zobowiązań dłużnych, pokrycie wadiów oraz gwarancji należytego wykonania umowy

W ramach instrumentu oferowane będą poręczenia:

  • finansowania inwestycyjnego,
  • finansowania obrotowego,
  • leasingu,
  • wadialne,
  • należytego wykonania umowy lub usunięcia wad i usterek,

Celem instrumentu poręczeniowego jest zmniejszenie bariery dysponowania niewystarczającymi zabezpieczeniami przez PES, które ubiegają się się o finansowanie dłużne, zamówienia publiczne lub z sektora prywatnego.

PES, który ubiega się się o poręczenie nie może:

  • na etapie udzielania poręczeń być wpisany jako nierzetelny dłużnik w bazie biura informacji gospodarczej,
  • posiadać zaległości w ZUS/KRUS/US,
  • posiadać zaległości w spłacie pożyczki/kredytu/innego zobowiązania finansowego powyżej 3 miesięcy w okresie ostatniego roku,
  • być celem egzekucji w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • być zobowiązany do zwrotu pomocy publicznej.

Szczegółowe informacje na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego