Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP. Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

CELEM GŁÓWNYM projektu jest tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, wzmacnianie potencjału podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz tworzenie przyjaznego otoczenia prawnego i inicjatyw partnerskich ukierunkowanych na realizację działań z zakresu ekonomii społecznej.

KOGO ZAPRASZAMY?

 • osoby zagrożone wyłączeniem społecznym, w tym bezrobotne i niepełnosprawne zainteresowane utworzeniem spółdzielni socjalnej;
 • grupy nieformalne, inicjatywne, społeczności lokalne, które planują inicjatywy z zakresu ekonomii społecznej;
 • organizacje pozarządowe, które chcą wzmocnić swój potencjał poprzez prowadzenia działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy;
 • przedsiębiorstwa społeczne, zwłaszcza spółdzielnie socjalne i organizacje prowadzące działalność gospodarczą;
 • podmioty reintegracji społeczno-zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), które chcą aktywizować uczestników swoich działań w kierunku ES;
 • samorządy lokalne i ich jednostki organizacyjne (PUP, OPS, PCPR) w zakresie tworzenia przyjaznych warunków do rozwoju ekonomii społecznej;
 • przedsiębiorców zainteresowanych współpracą oraz zakupem produktów i usług od podmiotów ekonomii społecznej.

CO OFERUJEMY?

 • wspieramy tworzenie i rozwój inicjatyw, projektów, partnerstw lokalnych ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej;
 • organizujemy warsztaty, szkolenia, cykle edukacyjne, wizyty studyjne dotyczące tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych;
 • zapewniamy pomoc opiekuna biznesowego i ekspertów z zakresu prawa, księgowości i marketingu, ukierunkowaną na tworzenie miejsc pracy i rozwój nowopowstałych i istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych;
 • udzielamy wsparcia finansowego na założenie i rozwój przedsiębiorstw społecznych w kwocie do 24 tys. zł dotacji netto na każdą uprawnioną osobę oraz wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 m-cy.

PLANOWANE EFEKTY:

 • utworzenie, co najmniej 80 miejsc pracy dla osób, wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego;
 • powstanie 30 grup inicjatywnych, które w toku wsparcia wypracowały założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej;
 • powstanie 18 środowisk które przystąpią do realizacji zadań zmierzających do rozwoju ekonomii społecznej;
 • powstanie 15 organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną statutową;
 • wzrost obrotów przedsiębiorstw objętych wsparciem o min. 3 %.
 • Podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 20% uczestników projektu.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Wartość ogółem: 9 597 532,56 zł
Wartość dofinansowania: 9 285 572,56 zł
Wkład własny Stowarzyszenia WAMA-COOP:  311 960,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego