Opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Gniewkowo na lata 2021-2030 oraz strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Myszyniec na lata 2021-2030

W ramach prowadzonych działań konsultingowych pracownicy Stowarzyszenia WAMA-COOP oferują usługę kompleksowego opracowywania dokumentów strategicznych na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego. W tym roku opracowujemy takie strategie dla Gminy Gniewkowo, położonej w województwie kujawsko-pomorskim oraz Gminy Myszyniec – Stolicy historycznych Kurpi.

W ramach prowadzonych prac dokonujemy przeglądu dokumentów kończących swoją ważność w 2020 roku oraz opracowujemy diagnozę sytuacji w obszarze usług społecznych. W trakcie warsztatów z powołanymi przez Władze Gminy Zespołami ds. opracowania przedmiotowych dokumentów, wypracowujemy obszary problemowe i cele do osiągnięcia na nadchodzące lata. Dodatkowym elementem wzbogacającym część diagnostyczną są badania ankietowe, przeprowadzone na losowo wybranych mieszkańcach Gminy.

Dokument Strategii staje się odpowiedzią na zdiagnozowane deficyty i potrzeb w zakresie realizacji polityki społecznej a także jest doskonałym narzędziem do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym i drogowskazem w określeniu priorytetów i kierunku rozwoju usług społecznych w Gminie.