Okres Trwałości Przedsiębiorstw Społecznych w Projekcie OWES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Osi priorytetowej 11, przedstawił swoje stanowisko w sprawie sposobu wyliczania okresu trwałości przedsiębiorstw społecznych:

„Okres trwałości wyliczać należy od daty zakończenia wsparcia w projekcie. Datą tą może być data przekazania przez OWES ostatniej płatności w ramach wsparcia pomostowego (przedłużonego wsparcia pomostowego), ale tylko w wypadku, jeśli będzie to ostatnia forma wsparcia skierowana do danego przedsiębiorstwa społecznego”