OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA TWORZENIE I UTRZYMANIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

w ramach projektu pn. „Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

realizowanego w programie  Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027
Priorytet 9 Włączenie i integracja EFS+
Działanie 9.2 Ekonomia Społeczna

 

Runda konkursowa nr 2/2024

Termin naboru wniosków

14.06.2024 r. – 28.06.2024 r. w godz. od 8.00 do 15.00

Podmioty uprawnione do udziału w konkursie

1. Istniejące przedsiębiorstwa społeczne (PS), które uzyskały status PS w drodze decyzji  administracyjnej wydanej przez wojewodę, właściwego ze względu na siedzibę podmiotu,

2. Podmioty ekonomii społecznej (PES) przekształcające się w przedsiębiorstwa społeczne (PS),

3. Grupy inicjatywne (GI) dążące do utworzenia przedsiębiorstwa społecznego.

Podmioty uprawnione do udziału w konkursie posiadają siedzibę na terenie subregionu olsztyńskiego obejmującego powiaty: olsztyński, bartoszycki, kętrzyński, mrągowski, lidzbarski oraz Miasto Olsztyn.

Warunkiem udziału w konkursie jest ukończenie ścieżki szkoleniowo-doradczej, o której mowa w Regulaminie Świadczenia Usług Olsztyńskiego Ośrodka
Wsparcia Ekonomii Społecznej
.

Zakres wsparcia

Wsparcie finansowe jest udzielane w formie stawek jednostkowych na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

Stawka jednostkowa na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym wynosi 35 212,00 zł.

Stawka jednostkowa na utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym wynosi:

    38 178 zł – w przypadku utrzymania miejsca pracy na pełen etat przez 12 miesięcy,

    28 634 zł – w przypadku utrzymania miejsca pracy na ¾ etatu przez 12 miesięcy,

    19 089 zł – w przypadku utrzymania miejsca pracy na ½ etatu przez 12 miesięcy.

Wymagane dokumenty

Dokumenty

Istniejące PS

(podmioty posiadające status PS nadany przez
wojewodę)

Nowopowstające PS (GI) oraz PES przekształcające się w PS

1.

Potwierdzenie ukończenia ścieżki szkoleniowo-doradczej

(kopia
dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem)

Tak

Tak

2.

Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego wraz z biznesplanem

(proszę
pobrać odpowiednią wersję wniosku)

Tak

[POBIERZ_Zał_1a]

Tak

[POBIERZ_Zał_1b]

3.

Harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z planem inwestycyjnym oraz
sytuacją ekonomiczno-finansową

(proszę
pobrać odpowiednią wersję wniosku)

Tak

[POBIERZ_Zał_2a]

Tak

[POBIERZ_Zał_2b]

4.

Oświadczenie o wysokości pomocy de minimis otrzymanej przez
przedsiębiorcę w okresie ostatnich 3 lat [POBIERZ]

Tak

Tak

– jedynie w przypadku PES
przekształcające się w PS

5.

Formularz informacji wymaganych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
[POBIERZ_pdf]
lub
[POBIERZ_xls]

Tak

Tak

– jedynie w przypadku PES
przekształcające się w PS

6.

Oświadczenie o braku podwójnego finansowania [POBIERZ_Zał_7]

Tak

Tak

7.

Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy

(kopia
dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do
reprezentowania podmiotu)

Tak

Tak

– jedynie w przypadku PES przekształcające się w PS

8.

W przypadku ubiegania się o
dofinansowanie na remont lokalu wymagane są również:

– akt
własności, umowa najmu lub przedwstępna umowa najmu lokalu, w którym
wnioskodawca planuje remont,

–  dokumentacja zdjęciowa lokalu, w którym  planowany jest remont,

–  kosztorys remontu.

Tak (jeśli dotyczy)

Tak (jeśli dotyczy)

9.

Wymagane prawem certyfikaty, koncesje, zezwolenia jeśli planowana
działalność ich wymaga

Tak (jeśli dotyczy)

Tak (jeśli dotyczy)jedynie w przypadku PES przekształcające
się w PS

Miejsce i tryb składania wniosków

I sposób:

Wersja papierowa z dołączoną wersją elektroniczną

Wniosek wraz załącznikami należy złożyć w formie papierowej z własnoręcznymi podpisami osób upoważnionych do reprezentacji. Dokumenty konkursowe składać można od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:00 do 15:00 bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty na adres:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

ul. Mickiewicza 21/23 (pok. 207),
10-508 Olsztyn
.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu na ww. adres.

Do wersji papierowej wymaganych dokumentów należy dołączyć elektroniczną wersję następujących dokumentów zapisanych w formacie Microsoft Word/Excel:

– wniosek o udzielenie wsparcia finansowego wraz z biznesplanem,

– harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z planem inwestycyjnym oraz sytuacją ekonomiczno-finansową, oraz skan sprawozdania finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy (jeśli dotyczy).

Wersję elektroniczną ww. plików można dostarczyć na nośniku danych takim jak CD, pendrive lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail  biznesplany@wamacoop.pl w terminie
składania wniosków określonym w niniejszej informacji o naborze.

II sposób:

Wersja PDF z podpisem elektronicznym

Wnioskodawca może przesłać wszystkie wymagane dokumenty w formacie PDF, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji za pomocą profilu zaufanego.
Do zestawu podpisanych elektronicznie dokumentów dołączyć należy następujące pliki w formacie Microsoft Word/Excel:

– wniosek o udzielenie wsparcia finansowego wraz z biznesplanem,

– harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z planem inwestycyjnym oraz sytuacją ekonomiczno-finansową.

Tak przygotowane dokumenty należy przesłać na adres e-mail biznesplany@wamacoop.pl w terminie składania wniosków określonym w niniejszej informacji o naborze.

Dokumenty, które wpłyną po terminie wskazanym do składania wniosków nie będą rozpatrywane.

Zasady udzielania wsparcia finansowego określone zostały w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej

Kontakt w sprawie konkursu

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej

ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn (pok. 207)

tel. 89 534-31-30

e-mail: e.piekarczyk@wamacoop.pl,

s.jasiak@wamacoop.pl