Ogłoszenie o naborze do projektu

Ogłoszenie o naborze do projektu
pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej

Nabór dokumentów rekrutacyjnych trwa od 04.11.2020 r. do 29.01.2021 r.

Miejsce i tryb składania wniosków

Dokumenty rekrutacyjne można składać bezpośrednio u animatorów i doradców kluczowych OWES, a także za pośrednictwem poczty bezpośrednio na adres Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie, ul. Mickiewicza 21/23 (parter, wejście A) 10-508 Olsztyn lub osobiście w Biurze Projektu (adres jak wyżej) od wtorku do piątku, w godzinach od 11:00 do 14:00.
W celu poprawy dostępności wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, na wniosek kandydata na Uczestnika Projektu istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów przez pracowników OWES.

Na etapie przygotowywania dokumentów zgłoszeniowych kandydaci na Uczestnika Projektu mogą skorzystać z doradztwa animatorów i doradców kluczowych OWES.
Dokumenty zgłoszeniowe należy wypełnić w języku polskim, czytelnym pismem (komputerowo lub odręcznie pismem drukowanym) i przedłożyć wraz z czytelnym podpisem kandydata na Uczestnika Projektu. Wszystkie kopie dokumentów i wymaganych zaświadczeń muszą być poświadczone za zgodnością z oryginałem.

Zaleca się, nie pozostawianie wolnych, nie wypełnionych pól w wypełnianym Wniosku oraz załącznikach. W polach które nie dotyczą Wnioskodawcy należy wpisać wyrażenie ”nie dotyczy” lub dokonać przekreślenia.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej projektu www.owes.com.pl oraz w:

  • Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie, Centrum Przedsiębiorczości Społecznej, Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej, ul. Mickiewicza 21/23 (parter, wejście A), 10-508 Olsztyn, tel. 89 526 43 66;
  • Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej w Bartoszycach (powiat bartoszycki i lidzbarski), ul. Limanowskiego 14,11-200 Bartoszyce, tel. 502 111 626, 609 147 760;
  • Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej w Bartoszycach – Biuro w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 37, pok. 302, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel.: 609 147 760;
  • Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej w Kętrzynie (powiat kętrzyński i mrągowski), 11-400 Kętrzyn, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, tel. 502 111 255, 502 111 266;

Kto może składać dokumenty rekrutacyjne

Projekt kierowany jest do osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej, podmiotów ekonomii społecznej chcących utworzyć przedsiębiorstwo społeczne, przedsiębiorstw społecznych i administracji publicznej, które zamierzają utworzyć przedsiębiorstwo społeczne, przedsiębiorstw sfery biznesowej, które chcą się przekształcić w przedsiębiorstwo społeczne oraz pracowników lokalnych i regionalnych podmiotów ekonomii społecznej z powiatów: bartoszyckiego, lidzbarskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, olsztyńskiego ziemskiego i grodzkiego. W projekcie mogą brać udział osoby fizyczne zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego (zgodnie z definicją określoną w wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego dotyczących realizacji CT 9 stworzoną na podstawie Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu), które znajdują się w trudnej sytuacji społecznej, życiowej i zawodowej.
Dodatkowo zaznaczamy, iż w V rundzie konkursowej o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej, preferowane będą nowo powstałe podmioty i spółdzielnie socjalne osób prawnych.

Zakres wsparcia Ośrodka Ekonomii Społecznej w Olsztynie

Wsparcie OWES jest oferowane w ramach trzech obszarów programowych:
a) Centrum Przedsiębiorczości Społecznej,
b) Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej,
c) Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej.

W ramach OWES świadczone są następujące formy wsparcia:
a) informacja;
b) animacja;
c) doradztwo;
d) usługi edukacyjne;
e) usługi inkubacyjne (udostępnianie pomieszczeń i sprzętu, konsultacje, porady, animacja specjalistyczna),
f) usługi wsparcia biznesowego;
g) usługi specjalistyczne, w tym prawne, księgowo-kadrowe, marketingowe;
h) wsparcie finansowe i pomostowe na rzecz tworzenia miejsc pracy (dotacje do 24.000 zł/osobę oraz wsparcie pomostowe do 2.000 zł na miesiąc).

Charakter poszczególnych obszarów programowych, usług oraz zasad korzystania z nich, opisany został w Regulaminie Świadczenia Usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie.

Udział w Projekcie jest bezpłatny. w przypadku podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą, wsparcie udzielane jest zgodnie z przepisami udzielania pomocy de minimis.

Kwalifikowalność uczestników projektu

Kwalifikowalność uczestników projektu została szczegółowo opisana Regulaminie Świadczenia Usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie.

Maksymalny dopuszczalny poziom wsparcia finansowego

Maksymalny możliwy poziom wsparcia finansowego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej to 24.000 zł netto (dotacja na utworzenie jednego nowego miejsca praca) oraz do 2.000 zł netto (miesięczne wsparcie pomostowe na osobę).

Preferowane będą podmioty ubiegające się o wsparcie dotacyjne na utworzenie do 5 nowych miejsc pracy.

Wsparcie finansowe przyznawane jest w ramach odrębnie ogłoszonego naboru, którego zasady określa Regulamin wsparcia finansowego w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Nabór w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej ogłaszany będzie każdorazowo na stronie internetowej projektu www. na minimum 10 dni przed jego rozpoczęciem.

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne

Formularz zgłoszeniowy osoby fizycznej
Formularz zgłoszeniowy podmiotu
Opis planowanej działalności
Opis planowanej działalności w ramach PES (dla podmiotów/grup inicjatywnych) nie ubiegających się o dotacje

Regulaminy