Ogłoszenie o konkursie!

Ogłoszenie o konkursie zamkniętym
NA PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO W  POSTACI JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ
w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej

 

Runda konkursowa nr 1

Alokacja:

1.008.000,00 zł

Termin naboru wniosków

Od 17.06.2019 r. do 03.07.2019 r. do godz. 14.00.
Termin naboru wniosków przedłużony został do dnia 08 lipca 2019 r. do godz. 12.00.

Miejsce i tryb składania wniosków

Dokumenty konkursowe składać można bezpośrednio w Biurze Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej OWES w Olsztynie, a także za pośrednictwem poczty na adres Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie, Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej, ul. Mickiewicza 21/23 (parter, wejście B) 10-508 Olsztyn od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 14:00. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

Komplet dokumentów należy złożyć w jednym, trwale spiętym egzemplarzu papierowym (oryginał), oraz w jednej wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD lub przenośnym urządzeniu magazynującym pamięć, posiadającym port USB, np. pen drive). Wymagane jest zabezpieczenie plików hasłem dostępu, które jest przekazywane w zamkniętej kopercie. Należy nagrać biznesplan oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. Wersja papierowa i wersja elektroniczna dokumentów muszą być tożsame.

Dokumenty konkursowe należy wypełnić w języku polskim, czytelnym pismem (komputerowo lub odręcznie pismem drukowanym). Komplet dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru:

Nazwa Grupy Inicjatywnej/
Istniejącego Przedsiębiorstwa Społecznego

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie,
Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej,
ul. Mickiewicza 21/23 (parter, wejście B)
10-508 Olsztyn

Zaleca się, nie pozostawianie wolnych, nie wypełnionych pól we Wniosku oraz załącznikach. W polach, które nie dotyczą Wnioskodawcy należy wpisać wyrażenie ”nie dotyczy” lub dokonać przekreślenia. Wniosek oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS oraz zapisami statutu. W przypadku nowopowstających Przedsiębiorstw Społecznych dokumenty podpisuje Lider Grupy Inicjatywnej. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Dokumenty konkursowe dostępne są na stronie internetowej projektu www.owes.com.pl oraz w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie, Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej, ul. Mickiewicza 21/23 (parter, wejście A), 10-508 Olsztyn.

Kto może składać wnioski o dotację

Wnioski składać mogą:
a) Grupy Inicjatywne osób fizycznych tworzące nowe Przedsiębiorstwa Społeczne,
b) Grupy Inicjatywne osób prawnych tworzące nowe Przedsiębiorstwa Społeczne,
c) Istniejące Podmioty Ekonomii Społecznej, które w ramach projektu utworzą nowe miejsca pracy, pod warunkiem przekształcenia ich w Przedsiębiorstwa Społeczne,
d) Istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne, które w ramach projektu utworzą nowe miejsca pracy.

Do udziału w konkursie o dotację uprawnione są Grupy Inicjatywne oraz Podmioty, które w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” ukończyły zaplanowaną ścieżkę szkoleniowo-doradczą zakończoną wydaniem pozytywnych rekomendacji doradcy OWES.

Kwalifikowalność uczestników projektu

Uczestnikami projektu, na które Przedsiębiorstwo Społeczne może uzyskać dotację mogą być osoby wymienione w katalogu osób uprawnionych stanowiący Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”.

Nie jest możliwe przyznanie dotacji na stworzenie miejsca pracy dla osób, które wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, lub prowadzą działalność gospodarczą w momencie złożenia wniosku o przyznanie dotacji. Dotyczy to również osób ubogich pracujących.

Przed przystąpieniem do konkursu o udzielenie dotacji, wszyscy uczestnicy projektu muszą ukończyć zaplanowaną ścieżkę szkoleniowo-doradczą.

Kwalifikowalność uczestników projektu została szczegółowo opisana Regulaminie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie.

Zakres wsparcia Ośrodka Ekonomii Społecznej w Olsztynie w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej

W ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej OWES Przedsiębiorstwo Społeczne może uzyskać jednorazową dotację inwestycyjną oraz wsparcie pomostowe z przeznaczeniem na:
a) tworzenie nowych miejsc pracy w nowo utworzonych Przedsiębiorstwach Społecznych,
b) tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych,
c) tworzenie nowych miejsc pracy w Podmiotach Ekonomii Społecznej, wyłącznie pod warunkiem ich przekształcenia w Przedsiębiorstwo Społeczne.

Uwaga! Składanie wniosków o przydzielenie wsparcia pomostowego odbywać się będzie w ramach odrębnego naboru.

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny możliwy poziom wsparcia w postaci dotacji na utworzenie jednego miejsca pracy to 24.000,00 zł netto. Maksymalna wysokość dotacji, którą może uzyskać jedno Przedsiębiorstwo Społeczne to 240.000,00 zł na utworzenie 10 nowych miejsc pracy.

Szczegółowe zasady przydzielania dotacji określa Regulamin przyznawania środków finansowych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”

Dokumenty konkursowe

Dokumenty, które należy złożyć w konkursie o udzielenie dotacji to:

Dokument

Numer załącznika do Regulaminu

Dotyczy / Nie dotyczy
Nowo powstające PS Istniejące PS

Formularz uczestnika projektu – Kandydata do zatrudnienia
Załącznik nr 1

Tak

Tak

Oświadczenie Uczestnika Projektu (Kandydata do zatrudnienia) Załącznik nr 2

Tak

Tak

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik nr 3

Tak
(jedynie w przypadku przekształcania
PES w PS)

Tak

Oświadczenia dotyczące pomocy de minimis Załącznik nr 4

Tak
(jedynie w przypadku przekształcania
PES w PS)

Tak

Lista podsumowująca wsparcie w OWES wraz z rekomendacjami Załącznik nr 5

Tak

Tak

Biznesplan Przedsiębiorstwa Społecznego – Wniosek o udzielenie dotacji Załącznik nr
9/9a

Tak
(zał. nr 9)

Tak
(zał. nr 9a)

Harmonogram rzeczowo-finansowy

(wraz z kosztorysem planowanych do wykonania robót budowlanych)

Załącznik nr 10

Tak

Tak

Zestawienie aktywów trwałych planowanych do zakupu o wartości jednostkowej większej niż 1000,00 zł brutto Załącznik nr 11

Tak

Tak

Oświadczenie o statusie podatnika VAT Załącznik nr 12

Tak

Tak

Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy Dokument własny PS

Nie

Tak

Aktualny dokument z organu rejestrowego potwierdzający osobowość prawną Dokument własny PS

Nie

Tak

Inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku, np.:
a) deklaracje współpracy,
b) przedwstępna umowa dot. wynajmu lokalu do prowadzenia działalności;
c) prawo jazdy,
d) dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i inne.
Dokumenty własne PS/GI

Jeśli posiada

Jeśli posiada

Pytania uczestników szkoleń FPS

Kontakt

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie
Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej
ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn
tel. 89 534-31-30
e-mail: e.piekarczyk@wamacoop.pl, s.jasiak@wamacoop.pl