OGŁOSZENIE O KONKURSIE ZAMKNIĘTYM O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO W POSTACI JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ


Ogłoszenie o konkursie zamkniętym

O PRZYZNANIE WSPARCIA FINASNOWEGO W  POSTACI JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ
w projekcie pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 

Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej
w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej
i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia,

Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej

Runda konkursowa nr 7

Termin naboru wniosków

Od 17.03.2022 r. do 05.04.2022 r. do godz. 15.00.

Miejsce i tryb składania wniosków  

Dokumenty konkursowe składać można bezpośrednio w Biurze Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej OWES w Olsztynie, a także za pośrednictwem poczty na adres Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie, Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej, ul. Mickiewicza 21/23 (parter, wejście B), 10-508 Olsztyn od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 15:00. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. 

Komplet dokumentów należy złożyć w jednym egzemplarzu papierowym (oryginał) oraz w jednej wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD lub przenośnym urządzeniu magazynującym pamięć, posiadającym port USB, np. pen drive). Wymagane jest zabezpieczenie plików hasłem dostępu, które jest przekazywane w zamkniętej kopercie. 

Należy nagrać:

– Biznesplan (Zał. 9 lub 9a),

– Harmonogram rzeczowo-finansowy (Zał. 10),

– Zestawienie aktywów trwałych planowanych do zakupu o wartości jednostkowej większej niż 1000 zł brutto (Zał. 11), 

– Plan realizacji celów społecznych (Zał. 7),

– Inne dokumenty, np. referencje, deklaracje współpracy, przedwstępne umowy (jeśli dotyczy).

Wersja papierowa i wersja elektroniczna dokumentów muszą być tożsame.

Dokumenty konkursowe należy wypełnić w języku polskim, czytelnym pismem (komputerowo lub odręcznie pismem drukowanym). Komplet dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru:


Zaleca się nie pozostawianie wolnych, nie wypełnionych pól w Biznesplanie oraz załącznikach.
W polach, które nie dotyczą Wnioskodawcy należy wpisać wyrażenie ”nie dotyczy” lub dokonać przekreślenia.

Biznesplan oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS oraz zapisami statutu. W przypadku nowopowstających Przedsiębiorstw Społecznych dokumenty podpisuje Lider Grupy Inicjatywnej.

Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Dokumenty konkursowe dostępne są na stronie internetowej projektu https://owes.wamacoop.pl/dokumenty/ .

Kto może składać wnioski o dotację

Wnioski składać mogą:

  1. Grupy Inicjatywne osób fizycznych tworzące nowe Przedsiębiorstwa Społeczne,
  2. Grupy Inicjatywne osób prawnych tworzące nowe Przedsiębiorstwa Społeczne,
  3. Istniejące Podmioty Ekonomii Społecznej, które w ramach projektu utworzą nowe miejsca pracy, pod warunkiem przekształcenia ich w Przedsiębiorstwa Społeczne,
  4. Istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne, które w ramach projektu utworzą nowe miejsca pracy.

Kwalifikowalność uczestników projektu

Uczestnikami projektu, na których można uzyskać dotację, mogą być osoby niepracujące spełniające przynajmniej jedną z przesłanek, o których mowa w Załączniku nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”.

Nie jest możliwe przyznanie dotacji na stworzenie miejsca pracy dla osób, które wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, lub prowadzą działalność gospodarczą w momencie złożenia wniosku o przyznanie dotacji oraz w momencie podejmowania zatrudnienia w PS.

Wymagane jest złożenie dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunków.

Przed przystąpieniem do konkursu o udzielenie dotacji, wszyscy uczestnicy projektu muszą ukończyć zaplanowaną ścieżkę szkoleniowo-doradczą oraz uzyskać pozytywną rekomendację opiekuna/doradcy OWES.

Zakres wsparcia Ośrodka Ekonomii Społecznej w Olsztynie w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej

W ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej OWES Przedsiębiorstwo Społeczne może uzyskać jednorazową dotację inwestycyjną oraz wsparcie pomostowe z przeznaczeniem na:

a) tworzenie nowych miejsc pracy w nowo utworzonych Przedsiębiorstwach Społecznych,

b) tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych,

c) tworzenie nowych miejsc pracy w Podmiotach Ekonomii Społecznej, wyłącznie pod warunkiem ich  

    przekształcenia w Przedsiębiorstwo Społeczne.

Uwaga! Składanie wniosków o przydzielenie wsparcia pomostowego odbywać się będzie w ramach odrębnego naboru.

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny możliwy poziom wsparcia w postaci dotacji na utworzenie jednego miejsca pracy to 24.000,00 zł netto.

Szczegółowe zasady przydzielania dotacji określa ”Regulamin przyznawania środków finansowych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”

Dokumenty konkursowe

Dokumenty, które należy złożyć w konkursie o udzielenie dotacji to:


Dokument

Numer załącznika

Dotyczy / nie dotyczy
Nowopowstające PS/PES przekształcające się w PSIstniejące PS
Formularz Uczestnika Projektu  (kandydata do zatrudnienia)Załącznik nr 1Tak
Tak
Oświadczenia Uczestnika Projektu  (kandydata do zatrudnienia)Załącznik nr 2Tak
Tak
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o
pomoc de minimis
Załącznik nr 3Tak (jedynie w przypadku przekształcania
PES w PS)
Tak
Oświadczenia dotyczące pomocy de minimisZałącznik nr 4Tak(jedynie w przypadku przekształcania
PES w PS)
Tak
Lista podsumowująca wsparcie w OWES wraz z rekomendacjamiZałącznik nr 5TakTak
Plan realizacji celów społecznychZałącznik nr 7TakTak
Biznesplan przedsiębiorstwa społecznegoZałącznik nr
9/9a
Tak
(zał. nr 9)
Tak
(zał. nr 9a)
Harmonogram rzeczowo-finansowy(wraz z kosztorysem
planowanych do wykonania robót budowlanych)
Załącznik nr 10TakTak
Zestawienie aktywów trwałych planowanych do zakupu o wartości jednostkowej większej niż 1000,00 zł bruttoZałącznik nr 11TakTak
Oświadczenie o statusie podatnika VATZałącznik nr 12Tak
Tak
Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowyDokument własny NieTak
Aktualny dokument z organu rejestrowego potwierdzający osobowość prawnąDokument własny NieTak
Inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku, np.:
deklaracje współpracy, przedwstępna umowa dot. wynajmu
lokalu do prowadzenia działalności; prawo jazdy,
dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i inne.
Dokumenty własne PS/GIJeśli posiadaJeśli posiada

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie
Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej
ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn
tel. 89 534-31-30
e-mail: e.piekarczyk@wamacoop.pl, s.jasiak@wamacoop.pl