Ogłoszenie o konkursie zamkniętym o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej – Runda 4

Ogłoszenie o konkursie zamkniętym
O PRZYZNANIE WSPARCIA FINASNOWEGO W  POSTACI JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ
w projekcie pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 

Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej
w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej
i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia,

Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej

Runda konkursowa nr 4

Termin naboru wniosków
Od 27.08.2020 r. do 30.09.2020 r. do godz. 14.00.

Alokacja dla Rundy 4
360.000,00 zł

Miejsce i tryb składania wniosków 

Dokumenty konkursowe składać można bezpośrednio w Biurze Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej OWES w Olsztynie, a także za pośrednictwem poczty na adres Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie, Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej, ul. Mickiewicza 21/23 (parter, wejście B), 10-508 Olsztyn od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 14:00. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

Komplet dokumentów należy złożyć w jednym egzemplarzu papierowym (oryginał) oraz w jednej wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD lub przenośnym urządzeniu magazynującym pamięć, posiadającym port USB, np. pen drive). Wymagane jest zabezpieczenie plików hasłem dostępu, które jest przekazywane w zamkniętej kopercie. 
Należy nagrać:
– Biznesplan (Zał. 9 lub 9a),
– Harmonogram rzeczowo-finansowy (Zał. 10),
– Zestawienie aktywów trwałych planowanych do zakupu o wartości jednostkowej większej niż 1000 zł brutto (Zał. 11), 
– Plan realizacji celów społecznych (Zał. 7),
– Inne dokumenty, np. referencje, deklaracje współpracy, przedwstępne umowy (jeśli dotyczy).

Wersja papierowa i wersja elektroniczna dokumentów muszą być tożsame.
Dokumenty konkursowe należy wypełnić w języku polskim, czytelnym pismem (komputerowo lub odręcznie pismem drukowanym). Komplet dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru:

Zaleca się nie pozostawianie wolnych, nie wypełnionych pól w Biznesplanie oraz załącznikach.
W polach, które nie dotyczą Wnioskodawcy należy wpisać wyrażenie ”nie dotyczy” lub dokonać przekreślenia.

Biznesplan oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS oraz zapisami statutu. W przypadku nowopowstających Przedsiębiorstw Społecznych dokumenty podpisuje Lider Grupy Inicjatywnej.
Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Dokumenty konkursowe dostępne są na stronie internetowej projektu www.owes.com.pl oraz
w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie, Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej, ul. Mickiewicza 21/23 (parter, wejście B), 10-508 Olsztyn.

Kto może składać wnioski o dotację

Wnioski składać mogą: 

  1. Grupy Inicjatywne osób fizycznych tworzące nowe Przedsiębiorstwa Społeczne,
  2. Grupy Inicjatywne osób prawnych tworzące nowe Przedsiębiorstwa Społeczne,
  3. Istniejące Podmioty Ekonomii Społecznej, które w ramach projektu utworzą nowe miejsca pracy, pod warunkiem przekształcenia ich w Przedsiębiorstwa Społeczne,
  4. Istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne, które w ramach projektu utworzą nowe miejsca pracy.

Kwalifikowalność uczestników projektu

Uczestnikami projektu, na których można uzyskać dotację, mogą być osoby niepracujące spełniające przynajmniej jedną z przesłanek, o których mowa w Załączniku nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”.
Nie jest możliwe przyznanie dotacji na stworzenie miejsca pracy dla osób, które wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, lub prowadzą działalność gospodarczą w momencie złożenia wniosku o przyznanie dotacji oraz w momencie podejmowania zatrudnienia w PS.

Wymagane jest złożenie dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunków.

Przed przystąpieniem do konkursu o udzielenie dotacji, wszyscy uczestnicy projektu muszą ukończyć zaplanowaną ścieżkę szkoleniowo-doradczą oraz uzyskać pozytywną rekomendację opiekuna/doradcy OWES.

Zakres wsparcia Ośrodka Ekonomii Społecznej w Olsztynie w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej

W ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej OWES Przedsiębiorstwo Społeczne może uzyskać jednorazową dotację inwestycyjną oraz wsparcie pomostowe z przeznaczeniem na:
a) tworzenie nowych miejsc pracy w nowo utworzonych Przedsiębiorstwach Społecznych, 
b) tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych,
c) tworzenie nowych miejsc pracy w Podmiotach Ekonomii Społecznej, wyłącznie pod warunkiem ich przekształcenia w Przedsiębiorstwo Społeczne.
Uwaga! Składanie wniosków o przydzielenie wsparcia pomostowego odbywać się będzie w ramach odrębnego naboru.

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny możliwy poziom wsparcia w postaci dotacji na utworzenie jednego miejsca pracy to 24.000,00 zł netto. Maksymalna wysokość dotacji, którą może uzyskać jedno Przedsiębiorstwo Społeczne to 240.000,00 zł na utworzenie 10 nowych miejsc pracy.

Szczegółowe zasady przydzielania dotacji określa Regulamin przyznawania środków finansowych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”

Dokumenty konkursowe

Dokumenty, które należy złożyć w konkursie o udzielenie dotacji to:


Dokument

Numer załącznika

Dotyczy / nie dotyczy


Nowopowstające PS/PES przekształcające się w PSIstniejące PS
Formularz Uczestnika Projektu  (kandydata do zatrudnienia)Załącznik nr 1Tak
Tak
Oświadczenia Uczestnika Projektu  (kandydata do zatrudnienia)Załącznik nr 2Tak
Tak
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisZałącznik nr 3Tak (jedynie w przypadku przekształcania
PES w PS)
Tak
Oświadczenia dotyczące pomocy de minimisZałącznik nr 4Tak(jedynie w przypadku przekształcania
PES w PS)
Tak
Lista podsumowująca wsparcie w OWES wraz z rekomendacjamiZałącznik nr 5TakTak
Plan realizacji celów społecznychZałącznik nr 7TakTak
Biznesplan przedsiębiorstwa społecznegoZałącznik nr
9/9a
Tak
(zał. nr 9)
Tak
(zał. nr 9a)
Harmonogram rzeczowo-finansowy(wraz z kosztorysem planowanych do wykonania robót budowlanych)Załącznik nr 10TakTak
Zestawienie aktywów trwałych planowanych do zakupu o wartości jednostkowej większej niż 1000,00 zł bruttoZałącznik nr 11TakTak
Oświadczenie o statusie podatnika VATZałącznik nr 12Tak

Tak

Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy
Dokument własny NieTak
Aktualny dokument z organu rejestrowego potwierdzający osobowość prawnąDokument własny NieTak
Inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku, np.:
deklaracje współpracy,przedwstępna umowa dot. wynajmu lokalu do prowadzenia działalności;prawo jazdy,dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i inne.
Dokumenty własne PS/GIJeśli posiadaJeśli posiada

Kontakt

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie
Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej
ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn
tel. 89 534-31-30
e-mail: e.piekarczyk@wamacoop.pl, s.jasiak@wamacoop.pl