Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla Rundy 2 konkursu dotacyjnego

Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego

wsparcia pomostowego

Informujemy, że od dnia 01.06.2020 r. składać można wnioski o przyznanie
przedłużonego wsparcia pomostowego

w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Nabór dla Rundy 2 konkursu o przyznanie na przyznanie wsparcia finansowego w  postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Nabór ma charakter ciągły i odbywa się zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”.

 1. Od  5  miesiąca od  dnia  podpisania  Umowy  o  przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, Przedsiębiorstwo Społeczne (PS) może ubiegać się o wsparcie finansowe na kolejne miesiące działania, jednak nie dłużej niż do końca 12 miesiąca od dnia podpisania Umowy.
 • Przedłużone  wsparcie  pomostowe  przyznawane  jest jedynie  w  uzasadnionych  przypadkach maksymalnie na kolejne 6 miesięcy funkcjonowania podmiotu w wysokości zależnej od wymiaru etatu, tj.: 

a) w przypadku umów zawartych do wysokości ½ etatu włącznie (nie mniej niż ¼ etatu) –  

    1.000,00 zł/ osobę/ miesiąc;

b) w przypadku umów zawartych powyżej ½ etatu – 1.500,00 zł/ osobę/ miesiąc.

 • Koszty kwalifikowane w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego: 
 • koszty ZUS, podatków od wynagrodzeń, innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników (Uczestników Projektu);
 • ubezpieczenie majątkowe zakupów z dotacji – jeśli Operator zażąda przedstawienia polisy (zgodnie z § 6 pkt 19);
 • koszty  administracyjne  (w  tym  koszty  czynszu  lub  wynajmu  pomieszczeń  bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą);
 • koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową  i wodę);
 • koszty usług pocztowych;
 • koszty usług księgowych;
 • koszty usług prawnych;
 • koszty Internetu;
 • koszty materiałów biurowych;
 • koszty działań informacyjno-promocyjnych;
 • inne niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego.
 • Podatek VAT nie jest wydatkiem kwalifikowanym.
 • Przyznanie wsparcia jest uzależnione od postępów PS w realizacji założeń Biznesplanu oraz jego kondycji ekonomicznej. 
 • O przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego może ubiegać się podmiot, który przedłoży Operatorowi prawidłowo sporządzony komplet dokumentów, na który składa się Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego – Załącznik nr 20, wraz z następującymi załącznikami: 
 1. Kopia  potwierdzona  za  zgodność  z  oryginałem  aktualnych  umów  dot.  zatrudnienia 

poszczególnych pracowników PS;

 • Aktualnezaświadczenia  o  niezaleganiu  w  odprowadzaniu  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i zdrowotne (ZUS) oraz opłacaniu podatków (Urząd Skarbowy);
 • Bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 5 miesięcy działalności;
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – Załącznik nr 3;
 • Oświadczenie dotyczące istniejących przedsiębiorstw społecznych – Załącznik nr 4;
 • Inne np. materiały promocyjne (w przypadku gdy PS uzna, że ich załączeniu może być istotne  w procesie oceny wniosku).
 • Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego należy przygotować w formie papierowej wypełnionej elektronicznie w jednym egzemplarzu. PS składa oryginał wniosku podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.
 • Ocena merytoryczna wniosku o przyznanie Przedłużonego wsparcia pomostowego jest dokonywana według następujących kryteriów:
Lp.Kryteria ocenyMaksymalna liczba punktówMinimalna liczba punktów
1.Najważniejsze cele PS na okres 6 miesięcy od momentu uzyskania przedłużonego wsparcia finansowego;106
2.Stopień realizacji Biznesplanu (przychody, koszty, odchylenia);4527
3.Dotychczasowa działalność PS (efekty, liczba podpisanych umów, liczba kontrahentów, sposób zarządzania) – ocena opiekuna/doradcy biznesowego;2012
4.Płynność finansowa – zaistniałe problemy, podejmowane środki zaradcze, efekty podejmowanych działań;2012
5.Uzasadnienie planowanych wydatków w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego;53
RAZEM10060
 1. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej OWES w Olsztynie lub za pośrednictwem poczty na adres Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie, Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej,
  ul. Mickiewicza 21/23 (parter, wejście B), 10-508 Olsztyn
  od poniedziałku do piątku,
  w godzinach od 09:00 do 15:00.
 • Z przedsiębiorstwami, którym przyznane zostanie przedłużone wsparcie pomostowe podpisywana jest Umowa  o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.
 • Wypłata środków finansowych przebiega w następujący sposób:

I transza – w wysokości jednomiesięcznej wypłacana z góry po prawidłowym zawarciu umowy,

II transza – w wysokości dwumiesięcznej wypłacana z góry po zatwierdzeniu zestawienia wydatków poniesionych w ramach I transzy,

III transza – w wysokości trzymiesięcznej, wypłacana z góry po zatwierdzeniu zestawienia wydatków poniesionych w ramach II transzy. 

 • Zabezpieczeniem realizacji umowy na przedłużone wsparcie pomostowe jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Kontakt

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej

ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn

tel. 89 534-31-30

e-mail: e.piekarczyk@wamacoop.pl, s.jasiak@wamacoop.pl