Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla spółdzielni socjalnych osób prawnych.

Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

(dla rundy 2 konkursu o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej – dla spółdzielni socjalnych osób prawnych)

Informujemy, że od dnia 17.02.2020 r. składać można wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Nabór ma charakter ciągły i odbywa się zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”.

 1. Podstawowe wsparcie pomostowe to wsparcie finansowe oraz wsparcie specjalistyczne w postaci indywidualnego opiekuna biznesowego przyznawane łącznie.
 2. Podstawowe wsparcie pomostowe jest wypłacane maksymalnie przez 6 miesięcy w wysokości zależnej od wysokości wymiaru etatu, tj.:
  a) w przypadku umów zawartych do wysokości ½ etatu włącznie (nie mniej niż ¼ etatu) – 1.500,00 zł netto/osobę/ miesiąc;
  b) w przypadku umów zawartych powyżej ½ etatu – 2.000,00 zł netto/osobę/ miesiąc.
 3. O przyznanie wsparcia pomostowego mogą ubiegać się jedynie te podmioty, które w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej otrzymały dotację (podpisały umowę o przyznanie dotacji) na utworzenie nowych miejsc pracy.
 4. O przyznanie wsparcia może ubiegać się podmiot, który przedłoży Operatorowi prawidłowo sporządzony komplet dokumentów, tj.:
  a) Wniosek o przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego – Załącznik nr 19:
  b) Kopia potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie pracownika dotacyjnego do ZUS;
  c) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – Załącznik nr 3;
  d) Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis – Załącznik nr 4;
  e) Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu będącego podstawą zatrudnienia pracownika dotacyjnego przez przedsiębiorstwo społeczne (umowa o pracę, spółdzielcza umowa o pracę).
 5. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy przygotować w formie papierowej wypełnionej elektronicznie w jednym egzemplarzu.
 6. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej OWES w Olsztynie lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu wniosku) na adres Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie, Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej, ul. Mickiewicza 21/23 (parter, wejście B), 10- 508 Olsztyn od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 14:00.
  Kontakt
  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie
  Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej
  Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn
  tel. 89 534-31-30
  e-mail: e.piekarczyk@wamacoop.pl, s.jasiak@wamacoop.pl