NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA RUNDY 7 KONKURSU DOTACYJNEGO

Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla Rundy 7 konkursu o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 
Informujemy, że od dnia 27.05.2022 r. można składać wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w ramach 7 rundy konkursu dotacyjnego OWES w Olsztynie. Nabór ma charakter ciągły i odbywa się zgodnie z  Regulaminem przyznawania środków finansowych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”.

1. Podstawowe  wsparcie  pomostowe  to  wsparcie  finansowe  oraz  wsparcie  specjalistyczne  w  postaci indywidualnego opiekuna biznesowego przyznawane łącznie.
 
2. Podstawowe  wsparcie pomostowe jest wypłacane maksymalnie przez 6 miesięcy w wysokości zależnej od  wymiaru etatu, tj.:
a) w przypadku umów zawartych do wysokości ½ etatu włącznie (nie mniej niż ¼ etatu) – 1.500,00 zł netto/osobę/miesiąc;
b) w przypadku umów zawartych powyżej  ½ etatu – 2.000,00 zł netto/osobę/miesiąc.
 
3. O przyznanie wsparcia pomostowego mogą ubiegać się jedynie te podmioty, które w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej otrzymały dotację (podpisały umowę o przyznanie dotacji) na utworzenie nowych miejsc pracy.

4. Wymagane dokumenty:
a) Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego  – Załącznik  nr  19;
b) Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie pracownika dotacyjnego do ZUS;
c) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – Załącznik nr 3;
d) Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis – Załącznik nr 4;
e) Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu będącego podstawą zatrudnienia pracownika dotacyjnego przez przedsiębiorstwo społeczne (umowa o pracę, spółdzielcza umowa o pracę). 

5. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy przygotować w formie papierowej wypełnionej elektronicznie w jednym egzemplarzu.
 
6. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej OWES w Olsztynie osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie, Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej,
ul. Mickiewicza 21/23 (parter, wejście B), 10-508 Olsztyn, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00.
 
Kontakt
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie
Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej
ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn
tel. 89 534-31-30
e-mail: e.piekarczyk@wamacoop.pl, s.jasiak@wamacoop.pl