KONKURS ZNAK JAKOŚCI EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ 2020

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020. Konkurs ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej. Certyfikaty konkursowe przyznane zostaną w pięciu kategoriach:

  • Kategoria I. Debiut roku.
  • Kategoria II. Najlepszy pracodawca.
  • Kategoria III. Sukces rynkowy.
  • Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS.
  • Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

Dla laureatów konkursu przewidziano następujące nagrody:

  • pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł (laureaci);
  • pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty certyfikowane).


W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I – IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają
one na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

W obecnej, trudnej dla podmiotów ekonomii społecznej sytuacji wywołanej pandemią COVID-19, przewidziano dodatkowe wsparcie w formie nagrody rzeczowej, związane np. z doposażeniem podmiotu ekonomii społecznej w zakresie prowadzonej przez niego działalności. Laureaci z kategorii I-IV otrzymają również możliwość udziału w targach
branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID-19, nastąpi w roku 2021. Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami za pomocą generatora wniosków, dostępnego na stronie:

https://www.znakjakosci.mrpips.gov.pl/
Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2020 r.