Kompendium wiedzy o podmiotach ekonomii społecznej

Zawarte w tej zakładce materiały i informacje pozwolą Państwu bliżej zaznajomić się z tematyką ekonomii społecznej.

Podmioty  funkcjonujące  w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej:

  • Spółdzielnia socjalna jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Spółdzielnia to taka firma, którą tworzą ludzie, którzy mają wspólny cel gospodarczy. Jest to zupełnie normalna firma, która działa na określonym rynku, prowadzi ściśle określoną działalność gospodarczą, zatrudnia pracowników, odprowadza podatki, współpracuje z innymi podmiotami (np. urzędami, innymi przedsiębiorstwa, itp.). Spółdzielnie opierają swoją działalność na wartościach samopomocy, współodpowiedzialności, demokracji, sprawiedliwości i solidarności, a majątek spółdzielni jest prywatną własnością je członków.
  • Centrum Integracji Społecznej (CIS) to instytucja, która ma charakter edukacyjny, a jednym z elementów edukacji może być praca uczestników w ramach działalności handlowej, usługowej lub wytwórczej. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym mówi wprost, że taka działalność nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. CIS adresuje swoje działania do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przy czym grupa tych osób nie jest ściśle określona w przepisach.
  • Klub Integracji Społecznej (KIS)  to jednostka, której celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. To jednostka pomagająca samo organizować się ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym zmierzające do tworzenia własnych miejsc pracy. KIS zostaje powołany przez jednostkę samorządu terytorialnego lub organizacja pozarządowa.
  • Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) to rozwiązanie dostępne tylko dla organizacji pracujących z osobami niepełnosprawnymi, w szczególności osobami z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. ZAZ działa w celach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. ZAZ nie jest samodzielną formą prawną. Nie ma osobowości prawnej i  funkcjonuje jako jednostka wyodrębniona w instytucji lub organizacji, która ZAZ utworzyła.
  • Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) to wyodrębniona organizacyjnie i finansowo placówka stwarzająca osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

  • Organizacje pozarządowe (w skrócie NGO, ang. non-government organization,) –   to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) działająca na rzecz wybranego interesu i niedziałająca w celu osiągnięcia zysku  Organizacje  pozarządowe nazywane są również  „trzecim sektorem”, w odróżnieniu od sektora publicznego oraz sektora przedsiębiorstw.
  • Koła gospodyń wiejskich 1. Koło gospodyń wiejskich jest dowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą  rozwój przedsiębiorczości wsi i aktywnie działającą na terenie obszarów wiejskich.  
  • Lokalna Grupa Działania (w skrócie „LGD”) – rodzaj partnerstwa terytorialnego tworzonego zwykle na obszarach wiejskich, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji (z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego) oraz mieszkańców danego obszaru wyznaczonego granicą gmin członkowskich.