INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 1/3/2019/OW

W wyniku ogłoszenia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 1/3/2019/OW z dnia 25.03.2019 r., zgodnie z zasadą konkurencyjności, na usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych i ochrony danych osobowych, zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszych ofert złożonych przez:

Część I  – pozostaje nierozstrzygnięta,
Część II – Michał Cupiał.

Uzasadnienie – oferta wybrana do realizacji części II niniejszego zapytania, spełnia wszystkie warunki i kryteria określone przez zamawiającego oraz uzyskała największą ilość punktów