III FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

30 września – 1 października br. w Hotelu Park w Olsztynie odbyło się III Forum Przedsiębiorczości Społecznej, w którym uczestniczyli przedstawiciele spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń, fundacji oraz grup inicjatywnych dążących do założenia przedsiębiorstw społecznych w ramach projektu OWES.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość poszerzenia  wiedzy w zakresie kluczowych czynników sukcesu PES, wykorzystania mapy zasobów i innowacji społecznych w rozwoju PES oraz Fundraisingu poprzez udział w warsztatach branżowych i tematycznych. Podczas wydarzenia zostały przedstawione perspektywy rozwoju przedsiębiorczości społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej RPO WiM na 2021-25, a  przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych zaprezentowali dobre praktyki.

Dwudniowe forum było również świetną okazją do konsultacji indywidualnych z ekspertami, integracji, wymiany informacji oraz promocji  podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.