Fundacja Inicjatyw Lokalnych „INTEGRA”

Fundacja prowadzi działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (tworzenie lokalnej sieci wsparcia dla tych osób oraz aktywacja tych środowisk). Fundacja wspiera inicjatywy mające na celu powstawanie różnych form edukacji przedsiębiorczości, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Współpracuje z instytucjami państwowymi, samorządu terytorialnego i gospodarczego w zakresie kształtowania i realizacji polityki lokalnej i regionalnej oraz na polu pomocy społecznej. Jednym z zadań Fundacji jest przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, upowszechnianie ochrony wolności i praw człowieka,  propagowanie zasad gospodarowania i oszczędności. Fundacja w swoich celach ma również wspieranie i promowanie wszelkich form działalności kultury, ochrony środowiska, upowszechnianie i wspieranie inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej, wspieranie współpracy między sektorem biznesu i nauki oraz działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i ich  społeczności lokalnych. Głównym przedmiotem działalności Fundacji są usługi budowalne oraz profesjonalna dezynfekcja pomieszczeń biurowych i mieszkalnych.

Kontakt:
Fundacja Inicjatyw Lokalnych „INTEGRA”
Osiedle Mazurskie 31 lok. 15
11-700 Mrągowo
Tel.533 730 083 , e-mail: jarek.startek@op.pl