W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, zapraszamy do składania oferty na wykonanie usługi moderowania wizyty studyjnej. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

1. ZAMAWIAJĄCY:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, 10-508 Olsztyn, ul. A. Mickiewicza 21/23, pok. 305.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi moderowania wizyty studyjnej w podmiotach ekonomii społecznej w powiecie puckim i Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot).

3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  1. Wykonawca zapewni moderowanie wizyty studyjnej w podmiotach ekonomii społecznej województwa pomorskiego w powiecie puckim i Trójmieście;
  2. Wykonawca zapozna uczestników z działalnością podmiotów ekonomii społecznej oraz zapewni wymianę informacji, przykładów dobrych praktyk i pomysłów pomiędzy uczestnikami wizyty a gospodarzami;
  3. Wykonawca przygotuje propozycję programu z podziałem mającego na celu szeroką wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w ramach planowanej wizyty studyjnej.

4.TERMIN WYKONANIA USŁUGI

Od 5 do 6 października 2017 roku.

5. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres wamacoop@wamacoop.pl, na złączonym formularzu do dnia 12 września 2017 r. do godz. 12:00 z dopiskiem: „Oferta – usługa moderatora”

6.KRYTERIA OCENY OFERT

1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

 

Kryterium Znaczenie procentowe

kryterium

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena ( C ) 70% 70 punktów
Program [P] 30% 30 punktów

3) Zasady oceny kryterium „Cena” (C).

W przypadku tego kryterium, oferta najtańsza otrzyma 70 punktów, oferty droższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów (według wzoru: 80 punktów x najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych/cena brutto badanej oferty).

4)Zasady oceny kryterium „Program” (P).

W kryterium „Program”  oferent otrzyma maksymalnie 30 punktów.

5) Ostateczna ocena punktowa oferty

Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych podkryteriach otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą. Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z Oferentem, którego oferta została wybrana. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru.

7. ZAMAWIAJĄCY NIE MOŻE UDZIELAĆ ZAMÓWIENIA PODMIOTOM POWIĄZANYM Z NIM OSOBOWO LUB KAPITAŁOWO.

1) Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.

8. INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Dariusz Węgierski tel.: 89 533 84 05, e-mail: wamacoop@wamacoop.olsztyn.pl

9. POZOSTAŁE INFORMACJE

  1. zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub części w każdym czasie;
  2. zamknięcia postępowania bez wyboru oferty;
  3. żądania szczegółowych informacji na każdym etapie postępowania.
Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast