Nasi eksperci:

dr Jarosław Mioduszewski

Specjalizacje: zarządzanie przedsiębiorstwem, efektywność jego funkcjonowania i rozwój, negocjacje biznesowe, trening kierowniczy, zarządzanie organizacją, biznesplany

dr Marian Oliński

specjalizacja: zarządzanie przedsiębiorstwem, w szczególności MMŚP; wspieranie przedsiębiorczości; modele biznesu

dr hab. Krzysztof Krukowski

Specjalizacje: zarządzanie przedsiębiorstwem, efektywność jego funkcjonowania i rozwój, negocjacje biznesowe, trening kierowniczy, zarządzanie organizacją, biznesplany

mec. Marta Kawula

specjalizacje: prawo pracy; prawo spółdzielcze; prawo cywilne; prawo rodzinne; prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Anna Markiewicz

Specjalizacje: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie gospodarką w ekonomii społecznej, wieloletnie doświadczenie w doradztwie podmiotom ekonomii społecznej.

Emil Słodownik

specjalizacje: marketing i PR; zagadnienia z zakresu ES; rozwój PES/PS oraz pozyskiwanie funduszy na prowadzenie działalności w III sektorze; tworzenie dokumentacji strategicznej (strategie rozwoju, programy rewitalizacji, plany gospodarki niskoemisyjnej itp.)

Małgorzata Jóźwiak

Specjalizacje: psychologia przedsiębiorczości i zarządzania; trener nauk psychospołecznych m.in. komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem, motywacja, rozwiązywanie konfliktów, asertywność itp.

Marlena Sobieska

Specjalizacje: Doradztwo zawodowe, psychologia przywództwa m.in. aktywizacja, coaching kariery, wzmacnianie motywacji i pewności siebie itp.

Ewa Kowalczyk

Specjalizacje: rachunkowość i finanse; ekonomika i organizacja przedsiębiorstw m.in. prowadzenie pełnej księgowości, rozliczeń, sprawozdania finansowe, kadry i płace, podatki itp .

Beata Kurządkowska

Specjalizacje: Doradztwo zawodowe, psychologia przywództwa m.in. aktywizacja, coaching kariery, wzmacnianie motywacji i pewności siebie itp.

dr hab. Wojciech Kozłowski

Specjalizacje: marketing, promocja, innowacje, analiza ryzyka, ocena biznesplanów wystąpienia publiczne, współpraca z mediami, kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa, wizualizacja, projektowanie i tworzenie materiałów promocyjnych, plany promocji, badania rynku, kształtowanie elastyczności ofertowej, techniki pracy z klientem.

Stanisława Masłowska

Diagnoza potrzeb i potencjału PS objętego wsparciem w zakresie zamówień publicznych, opracowanie ścieżki wsparcia PS w zakresie zamówień publicznych; proponowanie rozwiązań dotyczących udziału PS w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowanie i weryfikacji dokumentacji przetargowej, pomoc w wyborze optymalnego trybu postępowania o udzielenie zamówienia.

Michał Cupiał

Diagnoza potrzeb PS objętego wsparciem w zakresie ochrony danych osobowych; wprowadzenie w podstawy prawne ochrony danych osobowych i omówienie pojęć stosowanych w RODO, z uwzględnieniem pojęcia szczególnych kategorii danych osobowych, opracowanie ścieżki wsparcia PS w zakresie ochrony danych osobowych, zapoznanie PS z obowiązkami i zasadami prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych, zasadami postępowania i odpowiedzialnością, w tym finansową, w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, obowiązkami dotyczącymi realizacji praw osób, których dane są gromadzone
i przetwarzane, wsparcie PS w identyfikacji i oszacowanie ryzyka w przypadku naruszenia przepisów RODO oraz zgłaszanie incydentów, uwzględniając indywidualne potrzeby oraz profil działalności klienta, przygotowanie i weryfikacja dokumentacji w kontekście RODO.
Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast