Dokumenty

Regulamin Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

Regulamin przyznawania środków finansowych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”

Załączniki:

Zał.1 Formularz uczestnika projektu- kandydata do zatrudnienia
Zał. 2 Oświadczenia Uczestnika Projektu – kandydata do zatrudnienia
Zał. 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Zał. 4 Oświadczenia dotyczące pomocy de minimis
Zał. 5 Lista podsumowująca wsparcie w OWES wraz z rekomendacjami
Zał. 7 Plan realizacji celów społecznych
Zał. 8 Katalog osób uprawnionych
Zał. 9 Biznesplan nowopowstającego przedsiębiorstwa społecznego
Zał. 9a Biznesplan istniejącego przedsiębiorstwa społecznego
Zał. 10 Harmonogram rzeczowo-finansowy
Zał. 11 Zestawienie aktywów trwałych planowanych do zakupu o wartości przekraczającej 1000,00 zł brutto
Zał. 12 Oświadczenie dotyczące statusu podatnika VAT
Zał. 13 Oświadczenie dotyczące zakupu środków używanych
Zał. 14 Karta oceny formalnej biznesplanu
Zał. 15 Karta oceny merytorycznej biznesplanu
Zał. 16 Umowa o przyznanie dotacji
Zał. 17 Wykaz działalności wykluczonych z możliwości uzyskania dofinansowania
Zał. 18 Wzór weksla in blanco z deklaracją wekslową
Zał. 19 Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
Zał. 20 Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
Zał. 21 Karta oceny formalno-merytorycznej (podstawowe wsparcie pomostowe)
Zał. 22 Karta oceny formalnej (przedłużone wsparcie pomostowe)
Zał. 23 Karta oceny merytorycznej (przedłużone wsparcie pomostowe)
Zał. 24 Umowa o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
Zał. 25 Umowa o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Pozostałe dokumenty:

Zestawienie wydatkow w ramach dotacji
Zestawienie wydatkow w ramach podstawowego wsparcia pomostowego
Oświadczenie do rozliczenia wsparcia pomostowego

Wskazówki dotyczące rozliczeń:

Wskazówki dotyczące wydatkowania podstawowego wsparcia pomostowego
Wskazówki dotyczące rozliczania dotacji

Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej:

Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast